Provinciale Statenverkiezingen 2019 Noord-Brabant 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. Wilde zwijnen

In Noord-Brabant moeten alle wilde zwijnen worden afgeschoten.

Eens

"Wilde zwijnen zijn een gevaar voor automobilisten en agrarische ondernemers. In 2 gebieden in Nederland wordt hier een uitzondering op gemaakt, maar niet in Brabant. Dat is niet voor niets. Afschot van wilde zwijnen is helaas nodig voor de veiligheid van mens en dier. "

"De ChristenUnie-SGP vindt dat wilde zwijnen in grote natuurgebieden moeten kunnen leven waar ze het hele jaar door voldoende voedsel kunnen vinden. Brabant kent zulke gebieden niet. Als er onvoldoende voedsel is, vindt er veel overlast plaats door de zwijnen. Voorkomen is in dat geval beter dan daarna flink in moeten grijpen. "

Geen van beide

"Wij willen geen zwijnen toestaan als zij een gevaar vormen voor gezondheid en verkeer. Tenzij ze in afgesloten en controleerbare gebieden kunnen verblijven. "

"Het handhaven van de nulstand moet het uitgangspunt blijven, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs middels afschot. Dit kan ook met (effectievere en diervriendelijkere) alternatieven."

"Bij 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterste middel is het bejagen van dieren toegestaan."

Oneens

"Dit is onnodig en onhaalbaar. Concentreer vooral op de aanpak van de overlast, daar waar mensen en ondernemers - veelal agrariërs - er het meeste last van hebben."

"D66 is tegen de jacht. Voor de beheersing van de populatie wilde zwijnen zijn diervriendelijkere methodes beschikbaar. Al in 2012 vroeg D66 om dit te onderzoeken en onderdeel te maken van het Faunabeheerplan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA vindt het wilde zwijn een aanwinst voor de Brabantse natuur. Daarom willen we dat niet alle zwijntjes, zoals nu het geval is, moeten worden afgeschoten. We kiezen ervoor om in Brabant gebieden aan te wijzen waar de zwijnen mogen leven."

"Everzwijnen zijn prachtige dieren die ons ecosysteem, en onze natuur en natuurbeleving kunnen versterken. Wel moeten we werken aan versterking van hun leefgebieden en waken voor de verkeersveiligheid. Het afschieten van 'alle' wilde zwijnen is absurd en ongewenst."

"De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de jacht. Het doden van dieren lost niets op. Wilde zwijnen horen bij Brabant en maken de natuur completer en mooier. We moeten met hen leren samenleven. Om aanrijdingen en landbouwschade te voorkomen zijn diervriendelijke maatregelen beter dan doden. Er komen leefgebieden waar aantallen zich op natuurlijke wijze reguleren op basis van draagkracht van het gebied."

"Dit is een draconische maatregel voor een potentieel probleem. Het voelt als een impulsieve reactie als we dit gaan doen. Daarnaast zijn er al vele jaren wilde zwijnen in Brabant. Als Lokaal Brabant hebben we verder moeite met het afschieten van ALLE wilde zwijnen. Faunabeheereenheden hebben dit vraagstuk goed onder controle. "

"Goed wildbeheer is niet afschieten. Wilde zwijnen horen bij de natuur."

"Het afschieten van ​alle​ zwijnen is een te grof middel en past niet in efficiënt en gedifferentieerd natuurbeheerbeleid dat nodig is in een dikbevolkte/bebouwde provincie als Noord Brabant."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

"Niet zonder meer. Enerzijds heeft de natuur baat bij de zwijnen, anderzijds is er overlast. In bepaalde situaties en onder voorwaarden moet afschieten mogelijk zijn. "

2. Klimaatmaatregelen

De provincie moet klimaatmaatregelen nemen, ook als die ten koste gaan van de Brabantse economie.

Eens

"De SP is de partij die al sinds haar oprichting pleit voor een andere economie. Een economie die niet gebaseerd is op ongebreidelde economische groei. Dat is namelijk onhoudbaar. Groei gaat namelijk altijd ten koste van wat anders, onder andere het klimaat. Het wordt echt tijd voor maatregelen."

"D66 ziet de klimaatopgave en energietransitie als een opgave én een kans voor de Brabantse economie. Hierin investeren schept heel veel nieuwe banen. D66 staat vierkant achter die keuze. Ook als dit betekent dat de fossiele industrie uit de economie van het verleden hieronder lijdt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat elk kind in Brabant zeker moet kunnen zijn van een leefbare toekomst. Het wordt nu al heter en droger in de zomer en er is ook steeds vaker wateroverlast. Niks doen is geen optie. Soms zijn er daardoor op korte termijn negatieve economische effecten. Als dat zo is dan verdelen we die pijn eerlijk. Klimaatmaatregelen leveren ook een betere leefomgeving op. Een belangrijke economische vestigingsfactor. Op langere termijn is investeren in het klimaat óók investeren in onze economie."

"Veel klimaatproblemen worden nog steeds afgewenteld op toekomstige generaties. Noodzakelijke oplossingen blijven uit. Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te kunnen bieden, moet een radicaal andere weg worden ingeslagen. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst."

"Wij hebben de verantwoordelijkheid om goed voor onze leefomgeving te zorgen. De ChristenUnie-SGP wil geen economische groei die ten koste gaat van onze leefomgeving. "

"Lokaal Brabant gaat voor de nationaal afgesproken klimaatdoelen. De veronderstelling dat de klimaatmaatregelen op lange termijn ten koste gaan van de economie deelt Lokaal Brabant niet. Tot op op heden is dat nog nergens uit gebleken. Mocht dit wel zo zijn, dan is dat een offer wat wij als maatschappij dienen te brengen. Evenals in de rest van Nederland. Lokaal Brabant wil aanvullend op rijksbeleid middelen inzetten om inwoners bedrijven te stimuleren om aan de klimaatdoelen te voldoen. "

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op een fijne wereld hebben als onze generatie. DENK is daarom voor klimaatmaatregelen ook als die marginale schadelijke economische neveneffecten hebben."

"De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn ons uitgangspunt. Hiervoor zijn maatregelen nodig. Economie moet ten dienste staan aan het welzijn van de mens en zijn leefomgeving. "

Geen van beide

"We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat. Daar wil GroenLinks verantwoordelijkheid in nemen. We moeten kansen benutten en stappen zetten. Wij willen dan ook dat de provincie zich onverkort inzet om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Dit betekent dat Brabant de uitstoot van broeikasgassen fors reduceert door naast energiebesparing te investeren in duurzame energie. Dit levert banen en welzijn op en volop kansen voor Brabantse innovatie."

"50PLUS vindt dat bij ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt mogen zijn aan het economische belang."

Oneens

"Brabant draagt veel bij aan een beter klimaat. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de Brabantse economie. Sterker nog: met de innovatiekracht van Brabantse ondernemers en bedrijven ligt hier juist een enorme kans om de transitie om te zetten in economische ontwikkeling."

"Wij zijn het eens met de klimaatdoelen. Ze moeten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. "

"De provincie moet stoppen met klimaatmaatregelen. Voor een verwaarloosbaar effect op het klimaat betalen onze burgers en bedrijven een gigantische rekening. De PVV vindt dit volstrekt onacceptabel en wil aan deze klimaatgekte een einde maken."

"Klimaatmaatregelen houden zich niet aan provinciegrenzen. Dit is symboolpolitiek."

"Eenzijdig door de provincie te nemen klimaatmaatregelen hebben geen enkele zin. Áls er al sprake is van invloed van de mens op het klimaat, dan dienen maatregelen op wereldschaal te worden genomen. Eenzijdige klimaatmaatregelen hebben alleen maar een verslechtering van de concurrentiepositie tot gevolg, zonder enige milieuwinst."

Geen toelichting gegeven

3. Philharmonie Zuidnederland

De bezuiniging op het orkest Philharmonie Zuidnederland moet worden teruggedraaid.

Eens

"Wij vinden muziekonderwijs voor kinderen belangrijk en het orkest speelt daarbij een grote rol."

"De ondersteuning van de geweldige Philharmonie Zuidnederland moet worden voortgezet en het subsidiebedrag worden verhoogd. De kwaliteit en maatschappelijke effecten van ons beleid lopen terug als we blijven ‘knijpen’ op de uitgavenkant. Dit heeft namelijk als effect dat organisaties die afhankelijk zijn van provinciale bijdragen, zoals de Philharmonie, moeten snijden in personeel en moeten blijven bezuinigen op hun activiteiten. Terugdraaien dus, deze bezuiniging."

"De Philharmonie is zes jaar geleden opgericht uit twee provinciale orkesten en zou tien jaar krijgen om op te bouwen. Het korten van de provinciale bijdrage is veel te snel ingezet, met als gevolg dat er geen sluitende begroting is en het bestaan van het orkest in gevaar dreigt te komen. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie de bezuiniging moet terugdraaien en de Philharmonie stevig financieel moet steunen."

"De ChristenUnie-SGP draagt de Philharmonie Zuidnederland een warm hart toe. De doorgevoerde bezuinigingen brengt de toekomst van de Philharmonie in gevaar. Wij willen de bezuiniging dan ook terugdraaien. "

"Kunst en cultuur zijn van grote waarde en dienen zoveel mogelijk ondersteund te worden. Al eeuwen is bekend dat kunstzinnige en culturele vorming bijdraagt aan het welbevinden van mensen en de leefbaarheid binnen onze dorpen en steden. Lokaal Brabant is wel van mening "voor wat, hoort wat". De uitvoeringen van het Orkest Philharmonie Zuidnederland moeten dan ook voor een breed publiek laagdrempelig toegankelijk worden gemaakt. "

"Subsidiëring is een middel dat met terughoudendheid dient te worden ingezet. In de kunstsector dient het zich te concentreren op traditionele kunst die past binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis"

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Niet de bezuiniging dient centraal te staan, maar een aantrekkelijk aanbod met een laagdrempelig bereik."

"Code Oranje staat voor co-democratie. Bij deze beslissing hadden alle partners met elkaar in gesprek moeten gaan. Het zou goed zijn dit alsnog te organiseren. "

Oneens

"De provincie geeft nu 1.500.000 euro per jaar subsidie aan het orkest. De Brabantse VVD vindt dat dit voldoende is om het orkest zijn rol als topvoorziening in Brabant uit te voeren. "

"De provincie blijft een bijdrage leveren aan Philharmonie Zuidnederland, maar met de subsidie die zij krijgen en het talent dat zij bezitten moeten zij echt vooruit kunnen. "

"De PVV wil juist extra bezuinigen op subsidies voor de professionele kunst- en cultuursector."

"D66 vindt cultuur heel belangrijk, ook filharmonische muziek. Doordat de Philharmonie Zuidnederland gekozen heeft om zaken als muziekeducatie, waarvoor subsidie beschikbaar is, te beëindigen is het logisch dat ook de subsidie aan hen minder is dan voorheen. D66 wil dit geld besteden aan andere filharmonische muziek, zodat nieuwe gezelschappen ook een kans krijgen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA is van mening dat gemeenschapsgeld van ons allemaal is en dat de provincie daarom eerlijk moet omgaan met het verdelen van dat geld. De Philharmonie Zuidnederland krijgt elk jaar 1,5 miljoen euro van de provincie. Dat is erg veel geld is in vergelijking met andere culturele instellingen. We willen dat de Philharmonie haar huidige subsidie behoudt en dat er voor andere culturele instellingen ook geld overblijft. "

"50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan de volgende generaties."

"Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. "

4. Gedeputeerde

Iedere regio moet een eigen gedeputeerde krijgen.

Eens

"De provincie moet dicht bij de mensen staan en altijd in de buurt."

"De PvdA vindt het belangrijk dat het College van Gedeputeerde Staten nauwe contacten heeft met de Brabantse regio's en gemeenten en weet wat hier speelt. Een regio-gedeputeerde zou daarvoor een goede aanvulling zijn, net zoals veel gemeenten wijkwethouders kennen."

"De ChristenUnie-SGP vindt het mooi als er een grote betrokkenheid is van bestuurders bij alle regio’s in onze provincie. "

"Lokaal Brabant is een groot voorstander van een eigen gedeputeerde per regio om zo een direct betrokken en verantwoordelijke bestuurder te hebben voor de belangen en zaken van die regio. Dit biedt gemeenten en inwoners/bedrijven in een regio een directe verbinding met ons bestuur. Deze gedeputeerde is de oren en ogen in de regio, luistert naar wat er speelt en houdt rekening met de belangen van de regio in de diverse afwegingen."

"Het is goed als het wat onzichtbare provinciebestuur wat smoel krijgt."

"Een gedeputeerde per regio staat dichterbij de burgers: die is beter op de hoogte van plaatselijke kwesties door korte lijntjes met de lokale raadsleden. "

Geen van beide

"Gedeputeerden gaan natuurlijk over alle regio's. Wel zouden we ervoor willen pleiten dat niet (bijvoorbeeld) alle gedeputeerden uit het oosten van Brabant komen. Alle regio's in Brabant horen vertegenwoordigd te zijn."

Oneens

"Door voor elke regio een gedeputeerde aan te wijzen ontstaan koninkrijkjes en daarmee een praatcultuur in plaats van een slagvaardige en daadkrachtige overheid. De invloed naar de landelijke overheid neemt daarmee ook af."

"Het college van Gedeputeerde Staten is er voor de gehele provincie, en iedere gedeputeerde moet dan ook de belangen van álle Brabantse regio's dienen."

"D66 staat voor een betrokken en efficiënt bestuur. Belangrijke maatschappelijke opgaven moeten een gedeputeerde krijgen, zodat de Brabanders hierin resultaten zien. Elke gedeputeerde moet in elke regio zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk zijn. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"Gedeputeerden hebben een inhoudelijke portefeuille en gaan binnen die portefeuille over onze hele provincie. "

"50PLUS is wel voor een gedeputeerde met ouderenbeleid in zijn portefeuille."

"De Partij voor de Dieren wil een bescheiden aantal gedeputeerden. De provincie moet zich concentreren op de wettelijke taken en kostenefficiënt werken. Een goede samenwerking tussen de gedeputeerden moet ervoor zorgen dat het werk zo breed mogelijk wordt aangepakt en in samenhang met andere belangen wordt beoordeeld. Een gedeputeerde moet geen kokervisie hebben op regionaal niveau maar een brede blik in de toekomst."

"Ons staatsrechtelijk bestel heeft niet méér of anders gekozen bestuurders nodig, maar juist minder bestuurders die slagvaardiger kunnen optreden. Met directe democratische middelen als referenda en gekozen burgemeesters dienen bestuurders te worden gecorrigeerd of te worden aangestuurd."

"DENK is wel voor een gekozen Commissaris van de Koning en meer democratie in de provincie. Door het gebrek aan invloed en herkenbaarheid zijn bestuur en politiek verwijderd geraakt van de inwoners. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek en geeft inwoners het gevoel dat zij geen invloed hebben. DENK vindt dat inwoners zelf moeten kunnen bepalen wie wordt aangesteld als de Commissaris van de Koning en moeten kunnen controleren wie belangrijke functies krijgt binnen een provincie. "

Geen toelichting gegeven

5. Stimulerende middelen

De provincie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van verboden stimulerende middelen (zoals allerlei pillen) op festivals wordt gecontroleerd.

Eens

"Het CDA is anti drugs. De veiligheid van onze kinderen staat op 1!"

"Het gebruik van deze middelen hou je niet tegen. Als ze gebruikt worden, wil de SP dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. "

"Uit de Nationale Drug Monitor blijkt dat 61% van de frequente bezoekers van festivals een recente XTC-gebruiker is. D66 wil de ogen hiervoor niet sluiten. Daarom is het belangrijk dat deze gebruikers veilig kunnen gebruiken. Testlocaties op festivals is hiervoor een belangrijk middel. Daarnaast wil D66 goede voorlichting en inzetten op preventie. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil voorkomen dat er Brabantse jongeren overlijden aan onveilige softdrugs en XTC. Uiteraard vinden we dat je beter geen drugs kunt gebruiken, maar als je dit toch wilt doen, willen we ervoor zorgen dat je geen vergif binnenkrijgt. "

"Over dit punt is een motie van GroenLinks aangenomen in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid steunde de oproep van GroenLinks om op dansfeesten weer de werking en dosering van drugs plus de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te meten. "

"Lokaal Brabant wil alleen op kwaliteit van pillen sturen, omdat uit ervaring blijkt dat het weghouden van deze stimulerende middelen op de festivalterreinen niet lukt. Hiermee is het een veiligheidsitem geworden voor de gezondheid van de festivalgangers. Als festivalgangers op een laagdrempelige wijze gebruik kunnen maken van de kwaliteitscontrole, voorziet Lokaal Brabant dat dit leidt tot meer bewustwording over de effecten en risico’s van gebruik van stimulerende middelen op de gezondheid. "

"Als een verbod op stimulerende middelen niet kan worden gehandhaafd en gebruik op grote schaal plaatsvindt, is controle de enige mogelijk om schade aan gezondheid te voorkomen."

"Voor de veiligheid van de (jonge) gebruikers zeggen we ja. Toch zijn we tegen drugs en willen we het gebruik ervan niet promoten. "

Geen van beide

"Drugsgebruik is een zaak van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is wel meer voorlichting nodig over de mogelijke negatieve gevolgen van drugsgebruik voor individu en samenleving. De uitvoering van kwaliteitscontroles is geen bevoegdheid van de provincie. De provincie kan wel de gemeente, die een vergunning voor een festival verleent, oproepen deze kwaliteitscontroles te faciliteren."

"Lijkt ons meer een gemeentelijke taak."

Oneens

"Gebruikers nemen doelbewust een risico bij gebruik van verboden stimulerende middelen. Zij zijn zelf verantwoordelijk. Als de overheid deze middelen tegenkomt, moeten ze die in beslag nemen en vernietigen. De provincie heeft hierin bovendien geen rol."

"Het is geen provinciale taak om het gebruik van verboden middelen te faciliteren. In plaats daarvan moet de provincie juist inzetten op bestrijding van de productie en verspreiding van drugs."

"50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

"De ChristenUnie-SGP vindt dat de festivals pillenvrij moeten zijn. Wij zijn tegen drugs, dus ook tegen het controleren van de kwaliteit ervan. Als er op festivals grootschalig drugs worden gebruikt dan moet er geen vergunning meer afgegeven worden. "

"Verboden stimulerende middelen zijn verboden. Er dient eerder ingezet te worden op de handhaving daarvan dan op een gedoogconstructie."

Geen toelichting gegeven

6. Windmolens

De provincie moet het plaatsen van windmolens alleen toestaan in speciaal daarvoor aangewezen gebieden.

Eens

"Heel veel Brabanders vinden windmolens een vorm van horizonvervuiling. De Brabantse VVD vindt het daarom belangrijk dat er lokaal draagvlak is bij inwoners en dat zij mede-eigenaar kunnen worden van deze windmolens. Zo kunnen zij meeprofiteren van de energietransitie."

"Alleen windmolens waarvoor draagvlak is van de omgeving. Waar de omwonenden van meeprofiteren. "

"De energietransitie is voor D66 één van de belangrijkste speerpunten in de komende periode. Daarvoor is het plaatsen van extra windmolens noodzakelijk. D66 wil in samenspraak met gemeenten en belanghebbenden gebieden voor windenergie aanwijzen, zodat hinder en schade aan natuur tot een minimum worden beperkt. Bovendien moet 50% van de opbrengsten van de windmolens naar de omgeving gaan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

"De PvdA wil dat elk kind in Brabant ook in de toekomst zeker kan zijn van een leefbaar klimaat. Daarom vinden we dat er meer windturbines in Brabant moeten komen. Het is belangrijk om zorgvuldig te bekijken waar nieuwe windmolens kunnen komen staan. Er is niet overal evenveel wind en daarnaast willen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Ook wil de PvdA dat een groot deel van de opbrengsten van nieuwe windturbines naar de omgeving gaat, nóg meer dan de 25% bij Windpark A16."

"Windenergie moet landschappelijk inpasbaar zijn en omwonenden moeten zoveel mogelijk kans krijgen om een aandeel te krijgen in de windenergie."

"De Partij voor de Dieren is voor ontwikkeling van windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen schade van ondervinden. De provincie betaalt de opvang van dieren die gewond raken door toedoen van windmolens. Er moet een streep door het huidige beleid waarbij windmolens in de natuur mogen worden gezet. Verder worden windmolens alleen toegestaan bij voldoende draagvlak bij omwonenden en gemeente die het betreft."

"Lokaal Brabant is het eens met de gedachte dat de provincie samen met de gemeente de regie moet voeren op mogelijke locaties die door gemeenten worden aangedragen. Gezamenlijk dienen de provincie en de gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van Brabant een lijst met afweegcriteria op te stellen. Deze vormen het kader voor de aan te wijzen gebieden."

"Windmolens moeten niet overal de horizon vervuilen."

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"De PVV wil nergens plaatsing van windturbines toestaan. Deze subsidieslurpers zijn immers vervuilend, landschapsontsierend en dragen niet bij aan betaalbare energievoorziening."

"50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel."

"Windmolens zijn geen geschikte alternatieve energiebron. Er is dus geen enkele reden om deze toe te staan, ook niet in speciaal daartoe aangewezen gebieden."

Oneens

"Dat zou veel te beperkt zijn en is bovendien de verkeerde volgorde. Wij alleen bepalen niet waar windmolens wenselijk zijn of niet. Dat zijn ook zeker de omwonenden. Wij gaan daarbij altijd uit van een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Wij vinden het buitengewoon onrechtvaardig wanneer grote bedrijven alle lusten op strijken, terwijl omwonenden met de lasten zitten. Verder zouden windmolens daar geplaatst moeten worden waar ze het meeste opleveren, waar ze dus veel wind vangen. "

"De ChristenUnie-SGP wil gemeenten de ruimte bieden om waar er draagvlak is windenergie lokaal op te wekken. Dat kan ook zijn met 'kleinere' windmolens. Wij vinden daarnaast dat de opbrengst van de windmolens gebruikt moet worden voor duurzame initiatieven in de directe omgeving. "

"Dit is (ook) een zaak van gemeenten en hun inwoners. De provincie kan dit niet alleen bepalen, maar dient ondersteunend te zijn. "

7. Werkzoekenden

De provincie moet meer geld steken in het helpen van mensen die werk zoeken.

Eens

"De provincie kan een grote rol spelen bij het bestrijden van werkloosheid en het aantrekken van bedrijven voor het creëren van banen. "

"Helaas zijn er nog steeds groepen mensen die lastig aan werk kunnen komen. De provincie zou hen, samen met de gemeenten, moeten helpen werk te vinden. Mensen die het moeilijk hebben, moet je helpen!"

"De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van goed werk. Echte banen, met vaste contracten in plaats van elk jaar onzekerheid of je een nieuw jaarcontract krijgt. En als mensen onverhoopt toch werkloos worden, zorgt de provincie er samen met de gemeenten voor dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk zijn. "

"Iedereen die wil werken, moet een gelijke kans krijgen om te kunnen werken. De provincie moet haar coördinerende rol verbeteren bij het stimuleren van bedrijven om mensen aan te nemen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook moet de provincie als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. "

"50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert. De provincie moet bij het onderwerp "werkgelegenheid in de regio" extra aandacht geven aan oudere werklozen. Zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse werknemers."

"Onze economie is zo gericht op prestaties dat mensen die aan de zijlijn staan vaak niet de kans krijgen om volwaardig mee te kunnen doen. De provincie moet bedrijven stimuleren om deze mensen ook een plaats te geven. "

"De provincie kan partijen bij elkaar brengen en stimuleringsregio's maken waar bedrijvigheid en werkgelegenheid hand in hand kunnen gaan."

"DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt. Alle provincies dienen daarvoor een Leer-Werk-Ambassadeur aan te stellen die scholen en bedrijven zoveel mogelijk bij elkaar brengt. Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen krijgen."

Geen van beide

"Hulp bij het vinden van werk is niet per se een provinciale taak, maar een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en gemeenten. Als de provincie zich hierin mengt, dan via indirecte weg waarbij wij ons inzetten om groene banen te scheppen met de omschakeling naar lokale, duurzame energieopwekking, biologische landbouw en circulaire bedrijvigheid."

Oneens

"De afgelopen jaren is onder aanvoering van de Brabantse VVD de werkloosheid fors teruggelopen tot de laagste van Nederland. Hier gaan we de komende jaren mee door en daar is niet meer geld voor nodig. Liever gebruiken we het huidige geld op een slimme manier om mensen aan een baan te helpen."

"Dit is geen provinciale taak en dit is ook niet enkel met het investeren van 'meer geld' structureel op te lossen. De provincie moet vooral zorgen dat er geen nodeloze barrières of lange wachttijden zijn voor ondernemers die een bedrijf willen vestigen of uitbreiden. "

"D66 is er trots op dat de Brabantse werkloosheid erg laag is en zelfs lager is dan het landelijk gemiddelde. Mensen die nu nog geen werk hebben gevonden zijn veelal met hun huidige vakopleiding niet aan een baan te helpen. D66 wil graag investeren in goed onderwijs om hen te helpen een passende opleiding te volgen voor een goede toekomstige baan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"Dit is vooral een taak van de gemeenten in samenwerking met UWV en de werkbedrijven. Dit is het gevolg van de in werking getreden Participatiewet in 2015. Lokaal Brabant ziet de provincie Brabant hier als ondersteuner voor de gemeenten en een duidelijke rol voor de provincie in de vorm van monitoring, kennisdeling en stimuleren van nieuwe initiatieven, zoals de tijdelijke participatie in AgriFood werkt! in Noordoost Brabant. "

"Het is telkenmale gebleken dat het helpen van mensen om aan werk te komen, slechts voor een zeer beperkte groep effectief is. Mensen moeten zichzelf helpen. Fiscale maatregelen waardoor het loont om te werken, zijn veel effectiever."

Geen toelichting gegeven

"Het helpen van werkzoekenden is geen zaak van de provincie. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. "

8. Winkels

De provincie mag ook buiten de steden nieuwe locaties voor winkels aanwijzen.

Eens

"Voor de leefbaarheid in dorpen kunnen winkels belangrijk zijn. Daarom is de Brabantse VVD niet per definitie tegen vestiging van nieuwe winkels buiten de steden. Wel houden we rekening met de gevolgen voor bestaande ondernemers in de dorpen en steden."

"Daar waar deze winkels iets toevoegen. "

"Voor initiatieven van ondernemers moet voldoende ruimte zijn in onze provincie, ook buiten de steden."

"50PLUS vindt dat bij ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt mogen zijn aan het economische belang."

"Het ruimtelijk ordeningsbeleid dient ertoe te strekken dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke/economische initiatieven. Het zorgt ervoor dat er wordt gebouwd/ontwikkeld naar de vraag die er is. Nieuwe locaties voor winkels buiten de steden past in een dergelijk ruimer beleid."

Geen van beide

"Ruimte toedelen aan bedrijventerreinen en grote kantorenlocaties is een provinciale taak. Waar winkels komen, dat is primair zaak van de gemeenten."

"Met betrekking tot uitbreiding in of rond gemeenten pleiten we voor een terughoudende rol van de provincie. Als ontwikkelingen er om vragen moet het onder voorwaarden wel mogelijk zijn. "

Oneens

"Zorg er eerst maar voor dat de binnensteden floreren. Er is nog steeds veel leegstand en steeds meer kleine ondernemers stoppen en grote ketens nemen de zaak over. Dat is zonde. "

"Brabantse steden kenmerken zich door hun gezelligheid en de afwisseling van kroegen, kerken en commercie. Door winkelcentra in het groene buitengebied verdwijnt deze mix. Bovendien zijn er nog veel leegstaande winkelruimtes in de centra beschikbaar. Ook wil D66 het buitengebied groen en open houden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van een levendig en gezellig dorps- of stadscentrum. De leegstand in de Brabantse stadscentra moet daarom worden teruggedrongen. Daarin gaan we met gemeenten investeren. We geloven dat de Brabanders liever een levendig en gezellig stads- of dorpscentrum hebben dan een kledingzaak op een woonboulevard. "

"De Partij voor de Dieren zet zich in voor zuinig ruimtegebruik. Het aanwijzen van locaties voor winkels buiten de steden gaat ten koste van de natuur en de kwaliteit van het landschap en moet zoveel mogelijk worden beperkt. Geschikte leegstaande panden in dorpen en steden kunnen worden ingezet voor betaalbare winkelruimtes, kantoren of woonruimte, waardoor het aantal bouwprojecten in natuur- en agrarische gebieden afneemt."

"Dit leidt tot ongewenste verschuiving van winkelgebieden naar het buitengebied en zorgt voor een verslechtering van de leefbaarheid in steden. "

"Retailbeleid is hoofdzakelijk een gemeentelijke en regionale taak. Daarbij moeten we ervoor waken dat de provincie vanuit andere afwegingen geen extra locaties voor winkels toestaat, die een negatief effect kunnen hebben op overige retail."

"De provincie moet niet concurreren met stedelijke winkelcentra die al onder grote druk staan."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Daarvoor is het beter geen nieuwe locaties aan te wijzen voor winkelgebieden maar waar nodig bestaande locaties uit te breiden."

Geen toelichting gegeven

9. Ruit om Eindhoven

De provincie moet alsnog doorgaan met het volledig aanleggen van de Ruit om Eindhoven.

Eens

"De VVD heeft deals gesloten voor de bereikbaarheid van de regio Eindhoven. Zoals de verbreding van de A67 en opwaardering van de N279. Hierdoor wordt nu 75% van de Ruit-plannen uitgevoerd. Één vraag resteert. Willen de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Helmond het regionale verkeer door of om hun centrum heen? Voor de Brabantse VVD is er geen taboe. Ook nieuwe infrastructuur behoort tot de oplossingsmogelijkheden."

"De fileproblemen rondom Eindhoven moeten opgelost worden. Het sluipverkeer door de dorpen moet verminderen. "

"De Ruit om Eindhoven is essentieel voor de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant. Daarom wil de PVV de Ruit alsnog volledig aanleggen."

"De provincie dient voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat in Noord Brabant. De economie van de regio Eindhoven is van eminent belang voor de provincie. De bereikbaarheid van dergelijke regio’s dient dus te allen tijde te worden gewaarborgd."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Bereikbaarheid vergroten door aanleggen van een duurzaam wegennetwerk A58, A67, A27, knooppunt/bocht Hooipolder, ring om Eindhoven maar niet door natuurgebied, Westparallel en N397."

"Hoe belangrijk het oplossen van de verkeerscongestie rond Eindhoven ook is: er is geen overeenstemming tussen de diverse spelers in de regio."

"Code Oranje staat voor co-democratie. Hierbij zijn degenen die iets afkeuren (mede)verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De Ruit van Eindhoven is een onderwerp dat door de provincie samen met gemeente, burgers en andere belanghebbenden besproken zou moeten worden. "

Oneens

"Niet de volledige Ruit en niet de 'kleine' Ruit. Er zijn nog voldoende alternatieven die nog niet benut zijn. Daar liggen plannen voor, die samen met de betrokken gemeenten zijn gemaakt. Voer die eerst uit voordat je meer asfalt aan gaat leggen!"

"De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd; is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen dan extra asfalt, bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat het verkeer in Zuidoost-Brabant de ruimte krijgt waar het ruimte nodig heeft, er alternatieven komen waar alternatieven nodig zijn en verkeer vooral ook niet komt, waar het niet thuishoort. De Ruit kost gruwelijk veel geld, vernielt veel leefplezier en lost nagenoeg niks op. Daarom verbreden wij liever de A67 en halen we onder andere de rotondes en stoplichten op de N279 weg. Zo lossen we échte problemen op."

"GroenLinks Brabant heeft zich altijd verzet tegen De Ruit om Eindhoven en blijft dit doen. GroenLinks kiest voor groen, en voor slimme mobiliteitsoplossingen. Dus niet voor de Ruit. Deze nieuwe weg zou gepaard gaan met de vernietiging van een prachtig natuur- en recreatiegebied. Het project kost ook honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld. Er zijn nauwelijks effecten te verwachten op de hoeveelheid verkeer door Eindhoven of op de Helmondweg. Zo’n Ruit schaadt de omgeving en lost niets op."

"Meer asfalt is een achterhaalde en niet-duurzame reactie op drukte op de wegen. Het is bewezen dat meer en bredere wegen niet zorgen voor minder files. De Partij voor de Dieren wil inzetten op gedragsverandering, bevordering van thuis- en flexwerken en betaalbaarder, betrouwbaarder en toegankelijk openbaar vervoer. De Ruit rond Eindhoven inclusief de omleiding rond Dierdonk is een aanslag op natuur en leefbaarheid."

"De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van de Ruit om Eindhoven. Wij steunen de oplossing die nu uitgevoerd gaat worden. Wij vinden dat we nu beter extra kunnen investeren in een goed openbaar vervoersnetwerk."

"Voor Lokaal Brabant is het volledig aanleggen van de Ruit een te grote aanslag op onze Brabantse natuur. Het volmaken van de Ruit is volgens ons ook maar een tijdelijke oplossing voor het vraagstuk wat er ligt. Lokaal Brabant ziet het stimuleren en spreiden van woon-werkverkeer met openbaar vervoer en het terugdringen van het doorgaande vrachtverkeer in de piekuren als een aanvaardbaarder alternatief."

10. Sportvereniging

De provincie moet extra geld uitgeven om te zorgen dat ieder kind in Noord-Brabant lid kan worden van een sportvereniging.

Eens

"Het CDA wil dat niemand aan de zijlijn staat. Iedereen moet kunnen sporten. "

"Bewegen is gezond. Niet alle kinderen in Brabant kunnen naar een sportvereniging omdat het te duur is. In bijvoorbeeld Eindhoven alleen al groeien 3.200 kinderen op in armoede. In heel de regio 1 op 11 en in de rest van Brabant is dat niet veel anders. De SP vindt dat de provincie daarom een bijdrage moet leveren in het aan het sporten krijgen van kinderen, ook zij die opgroeien in armoede."

"Gezondheid staat voor D66 centraal. Daarom wil D66 sportverenigingen graag helpen om de drempel te verlagen om lid te worden. Dat kan door energiebesparing en zonnepanelen bij sportclubs. Daardoor kan de contributie omlaag en kunnen kinderen makkelijker lid worden van een sportvereniging. D66 vindt extra geld aan een sportvereniging overmaken geen structurele oplossing. Waar nodig kunnen gemeenten hiermee maatwerk leveren. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat ieder kind in Brabant zeker kan zijn van lidmaatschap van een sportvereniging. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de Brabantse samenleving. "

"GroenLinks vindt dat iedere inwoner van Noord-Brabant recht heeft op gezonde leefomgeving, werk, zorg en onderwijs. Maar zeker ook op mogelijkheden voor recreatie, sport en cultuur. De samenleving verandert snel door digitalisering en een veranderende leefomgeving. Dat geeft veel onrust. GroenLinks wil dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving en wil daar alle ruimte voor geven. Samen maken we Brabant economisch, sociaal en ecologisch gezond. Sporten hoort daarbij. "

"Is een sympathieke gedachte."

"DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. Voor ieder kind moet het mogelijk worden om lid te worden van een sportvereniging. Voor zover gemeenten dit niet al zelf mogelijk maken met subsidies, zal de provincie hiervoor een subsidieregeling optuigen. "

"Bewegen is voor elk kind belangrijk. Het mag daarom niet uitmaken in welke gemeente je woont. Eerder nog zou dit Rijksbeleid moeten zijn in plaats van provinciaal beleid. "

Geen van beide

"De Partij voor de Dieren vindt dat provinciaal sportbeleid niet moet inzetten op dure, prestigieuze, eenmalige topsportevenementen, maar op het toegankelijk maken van sport voor alle Brabantse inwoners. Dit ten behoeve van een gezonde, fitte bevolking. Tevens kan het provinciaal sportbeleid worden ingezet voor de bestrijding van kinderarmoede."

"De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging. Wel zijn er ook al vaak programma’s van de gemeente voor. Wij willen die programma’s niet vervangen. "

Oneens

"De Brabantse VVD wil dat ieder kind kan sporten. De provincie heeft hier echter geen rol in omdat deze taak bij gemeenten ligt. Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren dichtbij de betreffende gezinnen."

"Dit is geen provinciale taak, maar een gemeentelijke verantwoordelijkheid."

"50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

"Voor Lokaal Brabant is dit een puur gemeentelijke verantwoordelijkheid. Onderdeel van de transities in het sociaal domein van 2015. Als uit onderzoek blijkt dat een gemeente tekort schiet in deze zorgtaak, ligt daar wel een stimulerende rol voor de provincie. De provincie kan via benchmarks en vergelijkend onderzoek de gemeenten wel ondersteunen bij het monitoren van hun beleid."

"Áls dit al een overheidstaak is, is het geen taak van de provincie."

Geen toelichting gegeven

11. Mestverwerkingsfabrieken

De provincie moet nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan.

Eens

"Mestverwerkingsfabrieken zijn nodig voor de verduurzaming van de landbouw. Met zo’n fabriek kunnen we mest omzetten in een grondstof en het dus hergebruiken. De landbouw is en blijft een belangrijke economische sector voor onze provincie die volop aan het verduurzamen is. Dat moeten we blijven stimuleren."

"Voorwaarde voor het toestaan is dat er lokaal draagvlak voor bestaat en niet wordt opgedrongen aan een gemeente (zoals de door de provincie afgedwongen mestfabriek in Oss). Nog beter is mestverwerking bij de bron, dus op het agrarisch bedrijf zelf, mogelijk maken."

"De PvdA wil dat het aantal dieren in Brabant snel kleiner wordt. Er is namelijk veel te veel mest in onze provincie. Dit overschot aan mest wordt grotendeels gedumpt. Dat is erg slecht is voor de natuur, de bodem en ons drinkwater. Omdat de PvdA gezondheid voorop stelt, moeten we dit oplossen. Daarom is mestverwerking als tijdelijke oplossing voor het mestprobleem voor ons acceptabel. Mestverwerkers moeten daarbij wel aan hele strenge regels voldoen."

"De Brabantse veehouderijsector is bezig met de Transitie Duurzame Veehouderij. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwerken van mest. De ChristenUnie-SGP vindt dat er voldoende mestverwerkingsfabrieken moeten zijn om de mest van de Brabantse veehouderijsector regionaal te kunnen verwerken. "

"Met een actief mestbeleid kan sturing worden gegeven op de verwerking. Verwerking in het eigen bedrijf geniet voor Lokaal Brabant de voorkeur. Lokaal Brabant ziet organische mest als belangrijke vervanger van kunstmest. Lokaal Brabant wil stimuleren dat eigen mest verwerkt gaat worden op de eigen gronden, mede om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen (grondgebonden landbouw). Nieuwe mestfabrieken alleen toestaan bij onvoldoende verwerkingscapaciteit op daarvoor geschikte locaties."

"De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat voor Noord Brabant. De agrarische sector is van groot belang voor de provincie. Mestverwerkingsfabrieken kunnen de sector versterken. Mestverwerkingsfabrieken moeten - zonder gevaar voor de volksgezondheid - worden toegestaan."

"In principe wel, maar niet overal en met oog voor leefbaarheid. Als inwoners of andere belanghebbenden een beoogde locatie afkeuren, dragen zij ook (mede)verantwoordelijkheid voor het vinden van een andere oplossing. "

Geen van beide

"Wij zoeken naar logische locaties met voldoende draagvlak. Dat kan op een industrieterrein zijn of in het buitengebied. "

"D66 wil enige krimp van de veestapel een Brabant zonder CO2-uitstotende kunstmest. Tot de kringlopen zijn gesloten, is mestverwerking noodzakelijk. D66 wil voor een korte termijn schone en veilige mestverwerking op een paar industrieterreinen. Die paar locaties kan de provincie dan intensief controleren, zodat de bedrijven zich aan de regels houden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"Beoordelen op basis van de verwerkingscapaciteit en het toekomstige aanbod van mest."

Oneens

"De SP ziet geen heil in grootschalige mestverwerking. Wij zijn dan ook tegen nieuwe mestverwerkingsfabrieken. Daarnaast bieden zij ook geen oplossing voor het probleem: het teveel aan mest. Dat kan maar op één manier aangepakt worden en dat is bij de bron. Daarom wil de SP een forse verkleining van de veestapel."

"Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven voor grootschalige mestfabrieken. Mestfabrieken ontvangen geen financiële bijdrage van de provincie. Ons enorme mestoverschot moet worden afgebouwd door transitie naar een natuurinclusieve en gezonde landbouw."

"50PLUS wil wel dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert."

"Als gevolg van de enorme aantallen landbouwdieren (ruim 35 miljoen) is er in Brabant naast stank en gezondheidsgevaar een enorm mestoverschot. Mestfabrieken in Brabant krijgen meer dan een half miljard euro aan subsidies terwijl ze het mestoverschot niet oplossen maar verplaatsen. De Partij voor de Dieren wil het aantal dieren drastisch inkrimpen om de mestproblematiek bij de bron aan te pakken zonder mestfabrieken."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

12. Vliegveld

De provincie moet toestaan dat vliegveld Eindhoven verder groeit.

Eens

"De VVD stelt twee belangrijke voorwaarden. De groei moet gekoppeld zijn aan de economische belangen van Brabant en er móeten meer maatregelen komen voor de leefbaarheid van omwonenden. Dit betekent dat Eindhoven Airport geen afvoerputje is van Schiphol, dat de bestemmingen beter gaan aansluiten bij de economische belangen van Brabant en dat idealiter alleen de schoonste en stilste vliegtuigen welkom zijn."

"Eindhoven Airport is belangrijk voor onze economie en bereikbaarheid en bovendien als luchtmachtbasis noodzakelijk voor onze veiligheid."

"De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat in Noord Brabant. Vliegveld Eindhoven is een belangrijke onderneming/werkgever en heeft het potentieel dat nog veel meer te worden. Verdere groei is ten voordele van de gehele regio Eindhoven en provincie Noord Brabant en dient dus te worden toegestaan."

"Uitbreiding van Schiphol zorgt voor zeer negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens, zoals Lelystad en Eindhoven."

Geen van beide

"Het gaat Ouderen Appèl - Hart voor Brabant om een balans tussen economie (luchtvaartaanbod) aan de ene kant en beperken van overlast aan de andere kant."

"Een definitief standpunt wordt pas ingenomen als alle belanghebbenden zijn geraadpleegd. Wel vraagt Code Oranje zich af of de huidige kwaliteit voldoende gewaarborgd is. Zo willen we dat voor Eindhoven Airport dezelfde milieunormen gelden als voor andere vliegvelden. "

Oneens

"Groei van Eindhoven Airport is alleen mogelijk bij schonere en stillere vliegtuigen."

"De druk op de omgeving door Eindhoven Airport is al ontzettend groot: geluidsoverlast, aantasting van milieu en klimaat, risico's voor de gezondheid (denk aan fijnstof). De SP wil niet dat de overlast nog verder toeneemt, maar zelfs afneemt. Wij willen daarom dan ook maatregelen om de overlast te verkleinen. Groei van het vliegveld past daar niet bij."

"Al jarenlang is het een automatisme dat er in Eindhoven meer vluchten bij komen. D66 wil dat dit automatisme stopt. D66 vindt dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport in balans moet zijn met de omgeving. Daarom is D66 erop tegen om op voorhand meer vluchten toe te staan en vinden we dat er meer geïnvesteerd moet worden in goede, snelle internationale treinverbindingen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat elke Brabander rustig kan slapen. Ook de omwonenden van Eindhoven Airport. Daarom willen we dat de enorm toegenomen overlast van Eindhoven Airport niet verder groeit. De PvdA wil niet alleen dat het economisch goed gaat met de Brainportregio, maar ook dat het er fijn leven is. Dat kan met meer zakelijke bestemmingen in plaats van vakantievluchten en betere, snellere treinverbindingen naar Duitsland, België en Frankrijk als alternatief voor het vliegtuig."

"GroenLinks wil geen groei van het aantal vluchten bij Eindhoven Airport gelet op de geluidsoverlast voor omwonenden en de te forse uitstoot van stikstof, fijnstof en C02. GroenLinks wil duurzame keuzes maken en is tegen nog meer goedkope chartervluchten en landingen na 23.00 uur of vertrekken voor 7.00 uur. GroenLinks wil ruimere compensatie voor de omwonenden dan in het huidige leefbaarheidsfonds beschikbaar is. "

"50PLUS vindt dat vliegveld Eindhoven zijn maximum grootte heeft bereikt. Bovendien dienen vliegroutes over dorpen verboden te worden en er moeten andere routes gevonden worden. Het welzijn van de inwoners staat voorop en niet de economische groei."

"Om de opwarming van de aarde te beperken is een sterke krimp van het vliegverkeer noodzakelijk, zowel landelijk als wereldwijd. De Partij voor de Dieren is daarom voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de groei van vliegvelden. De overlast en uitstoot van vliegvelden Eindhoven, Seppe en Budel moet worden verminderd. De milieukosten van vliegen moet in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt."

"De ChristenUnie-SGP heeft oog voor de leefbaarheid rondom Eindhoven Airport. Een Airport dat alsmaar groeit, zorgt voor onaanvaardbare overlast. "

"Lokaal Brabant ziet ook dat groei van een vliegveld gepaard gaat met extra overlast voor de omgeving. Groei is pas mogelijk als de overlast op de omgeving niet verder toeneemt of minder wordt. Het primaire militaire gebruik en gebruik voor zakelijk vliegverkeer moet geborgd blijven. Als het aan Lokaal Brabant ligt met schonere en stillere vliegtuigen. "

Geen toelichting gegeven

13. Opcenten

De provinciale belastingen (de opcenten) mogen niet stijgen.

Eens

"Brabanders betalen al voldoende belasting. De Brabantse VVD wil dat de provincie kritisch kijkt waar belastinggeld aan wordt besteed. De provincie moet zich focussen op haar kerntaken, met prioriteit voor mobiliteit, economie en veiligheid."

"Wij willen de lasten voor de Brabanders niet verder verzwaren. Hand op de knip."

"Brabant heeft geld zat. Het is daarom niet nodig om de motorrijtuigenbelasting (opcenten) te verhogen. Zoals bij elke uitgave vinden we wel dat we belastingen horen te corrigeren aan de hand van de inflatie."

"De PVV wil de opcenten motorrijtuigenbelasting zelfs verlagen. De opbrengst moet daarnaast geoormerkt worden en enkel besteed worden aan de aanleg en onderhoud van wegeninfrastructuur."

"De PvdA wil dat het tarief van de opcenten op de motorrijtuigbelasting niet stijgt. Het tarief in Brabant is het op twee na laagste van Nederland en dat is fijn voor onze inwoners. Zoals gebruikelijk houden we daarom de reële prijs gelijk met de koopkrachtontwikkeling door indexatie met het inflatiecijfer. "

"50PLUS wil de opcenten (wegenbelasting) bevriezen. Geen stijging van deze belasting dus in de periode 2019-2023."

"De lastendruk voor de burgers is al zwaar genoeg. Dus een pas op de plaats in Noord-Brabant."

"Belastingen in het algemeen en dus ook opcenten dienen zo laag mogelijk te zijn. Indien de provincie meer geld nodig heeft, dient dit te komen uit een efficiënter bestuur (kostenbesparingen)."

"Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren. "

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"De ChristenUnie-SGP vindt het eerlijk als de motorrijtuigenbelasting mee kan stijgen met de inflatie. "

"Mits goed gemotiveerd moet dit mogelijk zijn. Het is in elk geval duidelijk waaraan deze extra belastingen besteed gaan worden. "

Oneens

"Belastingen verhogen of verlagen is voor D66 geen doel op zich. D66 wil minder auto's en meer fietsen. Daarom sluit D66 niet uit dat de automobilist mogelijk wat meer belasting moet gaan betalen om het aanleggen van meer snelfietspaden of een beter openbaar vervoer mogelijk te maken. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"GroenLinks vindt het belangrijk dat de kwaliteit van onze samenleving gewaarborgd blijft. Dit hangt samen met de investeringen in maatschappelijke voorzieningen en activiteiten, waaraan zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen (openbaar vervoer, sport, bibliotheken en cultuur). De kwaliteit en maatschappelijke effecten van ons beleid lopen terug als we blijven ‘knijpen’ op de uitgavenkant. Dat deden voorgaande Colleges. Als het noodzakelijk is de opcenten aan te passen, dan doen we dat."

"In het kader van verduurzamen van de samenleving is het niet zinvol om het niet-verhogen van de opcenten als op zichzelf staande doelstelling te nemen. Provinciale opcenten compenseren deels de negatieve effecten van autorijden. De vervuiler betaalt. Juist het openbaar vervoer, thuiswerken en alternatieven voor autoverkeer moeten aantrekkelijker worden gemaakt, zowel qua bereikbaarheid, betrouwbaarheid en prijs."

"Het uitsluiten van stijgingen is niet verstandig, gezien de ontwikkelingen die er in Brabant zijn. De opcenten bieden de provincie ruimte voor uitvoering van beleid zonder steun van de landelijke geldstromen. Denk hierbij aan specifieke problemen, zoals rondwegen aanleggen om kernen die een zware verkeersbelasting hebben van provinciale wegen en het stimuleren van "schone en slimme mobiliteit". "

14. Traditionele cultuur

Noord-Brabant mag alleen cultuursubsidies geven aan projecten en instellingen die bijdragen aan de traditionele Brabantse cultuur.

Eens

"Onze Brabantse volkscultuur, zoals fanfares, gildes, carnavalsverenigingen en amateurtoneelverenigingen moet behouden blijven. Zíj dienen gefaciliteerd en ondersteund te worden in plaats van de elitaire professionele cultuurinstellingen en koepels die nu miljoenen aan cultuursubsidies krijgen van de provincie."

"Voor Lokaal Brabant geniet dit de voorkeur. Maar ook van buiten Brabant komende cultuur kan een positieve invloed hebben op de culturele waarden van Brabant. Lokaal Brabant zal de laatste zijn om hier nee tegen te zeggen. Cultuur is dynamisch en groeit mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan er tevens nieuwe culturele waarden."

Geen van beide

"Behoud van cultureel erfgoed is belangrijk, maar nieuwe vormen dienen ook gestimuleerd te worden. Cultuur is meer dan een Brabants worstenbroodje."

Oneens

"De Brabantse VVD is voor het uitgeven van cultuursubsidies die aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor de vrijetijdseconomie en het vestigingsklimaat in Brabant. Daarom steken we dit geld het liefst in topcultuur en dat is niet uitsluitend traditionele Brabantse cultuur."

"Wij koesteren tradities en staan open voor nieuwe ontwikkelingen."

"Wat is de traditionele Brabantse cultuur? Dat kan voor iedereen anders zijn. Bovendien is cultuur juist elkaar ontmoeten en dat horen we juist te stimuleren."

"De Brabantse cultuur is continu in beweging. Dat maakt haar zo mooi en interessant. D66 wil ook nieuwe cultuur verwelkomen als onderdeel van de maatschappij. Dit kan hand in hand gaan met traditionele cultuur, zoals bij het bloemencorso in Zundert of de Brabantse dag in Heeze jaarlijks wordt bewezen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"Traditionele cultuur is een belangrijk deel van onze Brabantse identiteit. Maar Brabanders zijn niet alleen van het verleden. Juist de toekomst, innovatie, vernieuwing en een wereldse blik zijn ook belangrijke onderdelen van die zelfde Brabantse identiteit. Cultuursubsidies zijn er wat de PvdA betreft dus voor alle vormen van cultuur. Groot(s) of klein, tradioneel of vernieuwend en alle cross-overs daartussen in."

"Kunst daagt uit, duikt op onverwachte plekken op, verbindt en bevraagt ons. Kunst laat werelden zien en horen die er (nog) niet zijn. Vernieuwers, talenten en makers verdienen een eerlijke kans en voldoende experimenteerruimte in het grote speelveld. Als we kunstenaars betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid en laaggeletterdheid, inrichting van het landschap, innovaties in de economie en zorgsector, dan zorgt dit voor kruisbestuiving en innovaties."

"50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

"De Partij voor de Dieren is voor een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van Brabant is. Tegenmacht, kritische geluiden en reflectie zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Media, kunst en cultuur zorgen daarvoor. Ze bieden een immateriële verrijking van het leven en inspiratie. Wij vinden aandacht en middelen voor media, kunst en cultuur noodzakelijk."

"De ChristenUnie-SGP vindt cultuur belangrijk. Dat gaat verder dan enkel de Brabantse cultuur. "

"Subsidiëring is een middel dat met terughoudendheid dient te worden ingezet. In de kunstsector dient het zich te concentreren op traditionele kunst die past binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Het subsidiëren van alleen specifiek Brabantse cultuur is een te beperkte opvatting van de taak van de provincie."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

"Cultureel erfgoed instandhouden is van belang, maar nieuwe cultuur stimuleren is minstens zo belangrijk. "

15. Normen luchtkwaliteit

De provincie moet strengere normen voor luchtkwaliteit invoeren dan de Europese normen die nu gelden.

Eens

"De luchtkwaliteit in Brabant is op een aantal plekken gewoon slecht te noemen. In steden, maar ook op het platteland. De huidige normen blijken niet voldoende om dit aan te pakken. De SP pleit daarom dan ook - onder andere vanwege van de volksgezondheid - voor strengere normen."

"D66 vindt dat Brabant moet streven naar de gezondst mogelijke lucht. Hierbij past het streven naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van gezonde lucht. Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. De lucht in Brabant behoort tot de slechtste in Europa. Daarom leven we in Brabant gemiddeld minder lang dan in andere gebieden met een betere luchtkwaliteit. Daarom wil de PvdA de komende jaren vol inzetten op schonere lucht voor onze kinderen. Schonere lucht is langer leven voor álle Brabanders."

"Nederland voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Maar, zo stelt ook het RIVM, nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En zeker Brabant niet. De lucht wordt de laatste jaren bovendien niet 'vanzelf' schoner. Omwille van onze volksgezondheid zijn er strengere landelijke, en zo nodig provinciale, normen nodig."

"Onze gezondheid is een groot goed. Maar steeds meer mensen worden ziek door fijnstof, ammoniak en ziektekiemen in de lucht afkomstig van veehouderij, verkeer en industrie. De Partij voor de Dieren wil dat de luchtkwaliteit minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet. Kwaliteitsnormen voor lucht moeten op basis van het voorzorgsbeginsel worden vastgesteld en zo snel mogelijk worden behaald."

Geen van beide

"Hoe realistisch is deze vraag als blijkt dat de luchtkwaliteit mede veroorzaakt wordt door vervuilers van elders. Afhankelijk van de wind krijgen we luchtverontreiniging uit Rotterdam of uit het Roergebied."

"Niet zonder meer. Code Oranje vindt dat eerst de bestaande (EU-)regelgeving gehandhaafd zou moeten worden. "

Oneens

"Schone lucht is absoluut belangrijk. Daarom hebben we in Nederland en Europa goede regels die op de gezondheid van onze inwoners letten. Die regels moeten worden gehandhaafd."

"We houden ons aan Europese en landelijke regels."

"Veel van deze normen zijn een papieren werkelijkheid die een grote last vormen voor onze bedrijven en infrastructuur. Nog strengere normen zijn niet effectief en gaan ten koste van onze economie en zijn dus onwenselijk."

"50PLUS houdt zich aan die normen."

"De normen die door Europa zijn vastgesteld zijn een prima uitgangspunt voor het beleid in Brabant. Wel moeten de normen beter gehandhaafd worden. "

"We hoeven geen koploper te zijn, maar moeten wel mee gaan in de ontwikkelingen op dit terrein. Luchtkwaliteit is een nationaal en internationaal vraagstuk waarover verschillende wetenschappelijke visies bestaan. Voor Lokaal Brabant is de luchtkwaliteit wel een belangrijk punt. Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Wat lokaal aan vraagstukken opgelost moet worden, dient in samenspraak met bewoners, ondernemers (ook niet-agrarische ondernemingen) en de provincie aangepakt te worden. "

"Milieuvervuiling houdt zich niet aan (provincie)grenzen. Het heeft dus geen enkele zin om eenzijdig milieubeschermende maatregelen te nemen. Bovendien heeft het eenzijdige nemen van milieubeschermende maatregelen tot gevolg dat de concurrentiepositie van de provincie verslechtert."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

16. Nieuwe provinciale wegen

Er moeten geen nieuwe provinciale wegen bijkomen.

Eens

"De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd, is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen in plaats van extra asfalt; bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

"Ons verkiezingsprogramma resulteert in een verschuiving van middelen. Er gaat minder geld naar het aanleggen van nieuwe wegen. Meer asfalt trekt namelijk meer verkeer aan. En meer geld naar het realiseren van gezonde landbouw, natuurontwikkeling, schone lucht, water en bodem, sociale energietransitie en schoon en slim vervoer. "

"De uitbreiding van het wegennet gaat ten koste van natuur en kwaliteit van onze leefomgeving. De Partij voor de Dieren zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en het aantal autokilometers te verlagen. Voor langeafstandsvervoer wordt ingezet op openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer en geen uitbreiding van bestaande wegen."

"DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Per situatie beoordelen. Goed onderhoud van bestaande wegen blijft belangrijk."

Oneens

"Als het nodig is om mensen sneller van A naar B te laten rijden of de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, kunnen er nieuwe provinciale wegen bijkomen. Het is onzin om dit als taboe te zien, zeker in een economisch florerende provincie als Brabant waar veel bedrijven zich vestigen en woningen worden gebouwd."

"We willen minder files en minder verkeersongevallen. Nieuwe wegen kunnen daar een bijdrage aanleveren. "

"Wij willen Brabant niet vol leggen met asfalt, maar om alle nieuwe wegen categorisch af te wijzen gaat ons weer wat te ver. Wel blijft altijd gelden: eerst alle andere opties bekijken en uitvoeren, daarna kijken we wel weer verder."

"Het aanleggen en beheren van provinciale wegen is een provinciale kerntaak bij uitstek en een goede wegeninfrastructuur is essentieel voor onze Brabantse economie. De PVV wil daarom juist inzetten op het aanleggen en verbeteren van provinciale wegen om de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren."

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Daarom willen we dat Brabant goed bereikbaar is en blijft. Iedereen moet veilig en snel op het werk of bij vrienden en familie kunnen komen. Soms zijn nieuwe wegen nodig om langs bestaande wegen de overlast voor omwonenden te beperken, bijv. als doorgaande wegen dwars door dorpen lopen. Voordat we nieuw asfalt aanleggen, kijken we eerst of het bereikbaarheidsprobleem kan worden opgelost met fietspaden en/of openbaar vervoer."

"50PLUS vindt daar waar het verkeer vastloopt men moet kijken naar een oplossing voor nieuwe wegen zolang er maar rekening wordt gehouden met natuurgebieden."

"De bereikbaarheid en doorstroming in heel Brabant moet gewaarborgd worden. Als er in de toekomst door extra bedrijvigheid behoefte is aan een nieuwe provinciale weg moet die mogelijkheid er zijn, mits de afweging is gemaakt of het nuttig en noodzakelijk is."

"Inderdaad, op dit moment is in Brabant geen behoefte aan nieuwe provinciale wegen. Maar toekomstige ontwikkelingen kunnen daar veranderingen in brengen. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteit in welke vorm dan ook. Ook snelheidsfietsroutes vragen in de komende jaren om een passende, (mogelijk) nieuwe infrastructuur."

"Bereikbaarheid is voor een vitale provincie (en vooral voor de kleinere plaatsen en buitengebieden) een noodzaak. Nieuwe provinciale wegen kunnen daarvoor een bijdrage leveren en houden de voorzieningen in de kleinere plaatsen op peil."

"Als ontwikkelingen er om vragen moet dit mogelijk zijn. Wel vindt Code Oranje dat er eerst naar de capaciteit van het bestaande wegennet gekeken moet worden. "

17. Topsportevenementen

De provincie moet veel geld beschikbaar stellen om topsportevenementen in Noord-Brabant te kunnen organiseren.

Eens

"Topsportevenementen zijn van toegevoegde waarde voor een sportprovincie als Brabant. Dat wil niet zeggen dat we geld over de balk moeten gooien, zoals hier wordt gesuggereerd. Wel is de Brabantse VVD voor het slim inzetten van geld voor topsportevenementen om Brabant aantrekkelijk te houden voor inwoners en bedrijven."

"Lokaal Brabant ziet topsportevenementen als een geschikt middel voor de promotie van de sport én een gezonder Brabant. Sportevenementen hebben een direct effect op de mindset van onze Brabantse inwoners en heeft een aanzuigende werking voor topsporters. Ook blijkt dat lokale sporthelden, een stimulans zijn voor alle inwoners om meer te gaan bewegen of om een af andere vorm van sportbeoefening te gaan doen. "

"Topsportevenementen hebben een stimulerende werking op breedtesport. DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. "

Geen van beide

"Dit hangt helemaal af van het soort evenement en van de maatschappelijke effecten."

"Topevenementen hebben wat ons betreft geen prioriteit."

Oneens

"De provincie moet topsportevenementen naar Brabant halen. Dat kan van het huidige budget."

"Dat er topsportevenementen georganiseerd worden is prima, maar we moeten zuinig zijn op onze middelen. Als we er geld aan uitgeven, moet het ook wat opleveren voor de provincie: zoals meer kinderen die aan het sporten gaan, of het lokale MKB profiteert van het evenement. Wij geven het geld bij voorkeur uit aan breedte- en gehandicaptensport. "

"De PVV wil geen provinciaal geld voor topsport, maar voor breedte- en gehandicaptensport."

"Het binnenhalen van topsportevenementen is voor D66 geen doel op zichzelf. D66 wil liever dat sportverenigingen steun krijgen. Als een sport erbij gebaat is dat er een topsportevenement in Brabant komt, kan de provincie hierop bijspringen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedere Brabander zeker kan zijn van sportdeelname. Ook als je minder te besteden hebt of gehandicapt bent. De PvdA wil daar dus het meest aan uitgeven. Topsportevenementen zijn ook belangrijk voor Brabant en Brabantse talenten en ook daar wil de PvdA graag in investeren. Maar "veel geld" -zoals de stelling aangeeft- gebruiken we liever om er voor te zorgen dat iedereen mee kan dóen, in plaats van kijken."

"50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

"De organisatie van topsportevenementen kost veel belastinggeld. Het verwachte effect dat deze evenementen leiden tot sportievere inwoners, blijkt in de praktijk niet op te treden. Ook de extra opbrengsten voor de horeca door sporttoeristen vallen doorgaans tegen. De Partij voor de Dieren vindt dat Brabant beter op de kaart gezet kan worden middels duurzame investeringen in een betere leefomgeving voor mens en dier."

"De ChristenUnie-SGP vindt dat het bekostigen van topsportevenementen niet hoort bij de taken van de overheid. Dit geld kan beter besteed worden aan het steunen van de gehandicaptensport. "

"Met sport verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. FVD vindt het zeker zinvol om grote sportevenementen te steunen; maar FVD wil wél prudent omgaan met overheidsgelden. In de stelling staat dat het om “veel” geld zou gaan; daar zijn wij tegen."

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje erkent het belang van topsportevenementen maar is tegelijkertijd van mening dat de maatschappelijke waarde vooral gezocht moet worden in het stimuleren van laagdrempelige breedtesport-evenementen. "

18. Gratis ov ouderen

Ouderen moeten gratis met de bus kunnen reizen in Noord-Brabant

Eens

"Openbaar vervoer is een basisbehoefte. Wij vinden dat ouderen volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. "

"Gratis openbaar vervoer kan ouderen helpen mobieler te worden. Dit kan helpen in de strijd tegen de eenzaamheid. Dat is helaas een groot probleem."

"50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om aan de eenzaamheid te ontsnappen."

"Het is voor ouderen vaak moeilijk om nog deel te nemen aan het verkeer. Om vereenzaming tegen te gaan is het belangrijk dat de drempel om met het openbaar vervoer te reizen zo laag mogelijk is. "

"Lokaal Brabant wil ouderen zelfstandig mobiel houden en niet afhankelijk laten zijn van derden. Met gratis busvervoer voor ouderen hebben wij een aantal doelen voor ogen, waaronder de mobiliteit en vitaliteit van ouderen bevorderen. Op deze wijze blijven zij tot op hoge leeftijd in staat om te participeren in de samenleving. Dit is goed voor de lokale economie. Busvervoer draagt bij aan ontmoetingen, ontlast het wegennet en verhoogt de bezettingsgraad van ons openbaar vervoer."

"Gratis bus voor 65-plussers helpt mensen mobiel te blijven en is tevens een instrument voor eenzaamheidspreventie."

"Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Betaalbaarheid en toegankelijkheid van ons openbaar vervoer is een speerpunt van GroenLinks. Iedereen moet kunnen reizen, moet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dus ook senioren met weinig geld. Onder senioren verschilt de koopkracht echter sterk. Daarom willen we geen 'generiek beleid' maken voor een hele leeftijdsgroep."

"De Partij voor de Dieren wil het openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk maken, qua bereikbaarheid, betrouwbaarheid en prijs. Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn als serieus alternatief voor de auto. Inkomensnivellering hoort bij de Rijksoverheid, het toepassen per dienst en per bestuurslaag is kostbaar en niet efficiënt. Daarbij zou er voor korting op de prijs van het openbaar vervoer gekeken moeten worden naar inkomen, niet naar leeftijd."

Oneens

"Iedere Brabander betaalt aan het openbaar vervoer. Het bevoordelen van een bepaalde groep in de provincie gaat ten koste van andere Brabanders."

"Openbaar vervoer is nooit gratis. De kosten zijn voor rekening van de belastingbetalers en daarmee ook voor rekening van de ouderen. Beter is om het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar te houden."

"Het openbaar vervoer is voor heel veel doelgroepen heel belangrijker; studenten bijvoorbeeld. Maar ook kiezen steeds meer mensen ervoor om niet meer in de auto te stappen. D66 steunt deze ontwikkeling. Iedere Brabander is D66 even lief. Daarbij past het niet om één doelgroep een gratis dienst aan te bieden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker moet zijn van goed vervoer. Daarom willen we dat mensen die weinig verdienen gratis met de bus kunnen reizen. Niet alle ouderen in Brabant hebben hulp van de provincie nodig bij het betalen van de bus. Ouderen in Brabant hebben gelukkig namelijk gemiddeld een erg goed inkomen. "

"Er is geen reden om ouderen een voorrangspositie te geven. Bovendien is het niet aangetoond dat het leidt tot meer gebruik van het openbaar vervoer."

"Het zijn niet per definitie ouderen die geholpen zijn met gratis openbaar vervoer. Code Oranje pleit liever voor gratis openbaar vervoer voor inwoners die onder de armoedegrens leven. "

19. Veestapel

De veestapel in Noord-Brabant moet worden gehalveerd.

Eens

"De veestapel in Brabant is veel te groot. Het brengt niet alleen schade toe aan natuur, milieu en het klimaat, maar brengt ook de gezondheid van omwonenden in gevaar. De Q-koorts bijvoorbeeld staat nog bij veel mensen in het geheugen gegrift. Daarnaast is deze massale veeteelt onnodig voor onze voedselvoorziening. Driekwart van het hier geproduceerde vlees verdwijnt naar de rest van de wereld. Dat is niet duurzaam."

"Gezondheid, milieu en natuur staan voor D66 centraal. Alleen betere stallen bieden onvoldoende oplossing. Daarmee krijgen we de kringlopen ook niet gesloten. Daarom is D66 voor een krimp van de veestapel in Brabant, waarbij nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel dit precies moet zijn. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat alle Brabanders zeker kunnen zijn van een goede gezondheid. De intensieve veehouderij in Brabant is op dit moment veel te groot. Het immense aantal varkens, kippen en geiten vormt een risico. Megastallen veroorzaken overlast bij omwonenden, slechte luchtkwaliteit en verhogen het risico op ziekten zoals Q-koorts. Tevens brengen ze schade toe aan de natuur, water en bodem. Brabant kent door het enorme aantal dieren ook een groot overschot aan mest dat veelal wordt gedumpt. "

"50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken."

"Brabant is met ruim 35 miljoen landbouwdieren de meest vee-dichte regio van Europa. Dieren worden er ziek van én mensen worden er ziek van. Intensieve veehouderij bedreigt het welzijn van dieren, het klimaat, onze leefomgeving, de natuur en onze gezondheid. De Partij voor de Dieren wil dat problemen bij de bron worden aangepakt door het aantal landbouwdieren met minstens 70% te verlagen en megastallen te verbieden."

Geen van beide

"GroenLinks spreekt zich duidelijk uit tegen verdere industrialisering en schaalvergroting. We helpen boeren omschakelen naar een veilig en gezond bedrijf voor de ondernemer en de omgeving. Meer ruimte voor natuurlijk diergedrag (grazen, scharrelen, wroeten) en daling van het aantal dieren hoort daar wat GroenLinks betreft vanzelfsprekend bij. Halvering is geen doel op zich. Wel willen we extensivering en meer plantaardige landbouw."

"Er moet ruimte komen voor diervriendelijke landbouw, waarbij ook plaats is voor kleinere bedrijven."

"Code Oranje neemt hierover pas een definitief standpunt in wanneer alle belanghebbenden zijn geraadpleegd. "

Oneens

"Het gaat niet om de omvang van de veestapel maar om vermindering van de overlast voor de omgeving van agrarische bedrijven en om dierenwelzijn. Binnen de wet zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen hoe zij hun bedrijf runnen."

"Het gaat niet om het aantal dieren, maar om het effect van een bedrijf op de omgeving. "

"Boerenfamilie- en gezinsbedrijven moeten kunnen blijven ondernemen. Daarvoor is de grootte van de totale veestapel niet leidend. Wel moet voorkomen worden dat alleen bedrijven met megastallen overblijven. Kleine gezins- en familiebedrijven zijn wat de PVV betreft de norm."

"De ChristenUnie-SGP staat voor de toekomst van de agrarische (familie)bedrijven. Samen met de boeren werken we aan een duurzame landbouwsector. Ons doel is niet het halveren van de veestapel maar bouwen aan een gezonde agrarische sector. "

"Halvering van de veestapel is voor Lokaal Brabant geen doel op zich. We moeten zorgvuldig omgaan met onze veestapel en beleidsmatig sturen op grootte, locatie, gezondheidseffecten op de omgeving en milieubelasting."

"De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat voor Noord Brabant. De agrarische sector is van groot belang voor de provincie Noord Brabant. Veehouderijbedrijven dienen niet te worden tegengewerkt. Eerder moeten zij worden geholpen in hun zoektocht naar minder belastende productiemethoden."

"DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. Halveren is echter een hele grote stap. DENK vindt dat realisme hierin belangrijk is."

Geen toelichting gegeven

20. Bouwen in het groen

De provincie moet toestaan dat er nieuwe woningen buiten de bebouwde kom (in het groen) worden gebouwd.

Eens

"De komende 10 jaar moeten er in Brabant ongeveer 120.000 woningen gebouwd worden. Bij voorkeur wordt er binnen de bebouwde kom gebouwd, maar dat gaat niet overal lukken. De Brabantse VVD vindt het belangrijk dat iedereen een fijne plek heeft om te wonen, ook als dat betekent dat de komende jaren buiten de bebouwde kom gebouwd moet worden."

"We moeten inzetten op meer woningen, die geschikt en betaalbaar zijn. Dit kan in de bebouwde kom en in het buitengebied zijn. "

"Bouwen voor onze Brabantse burgers in het buitengebied moet mogelijk zijn, zolang dit qua ruimtelijke kwaliteit past in het Brabantse landschap."

"De PvdA wil dat iedereen zeker is van een betaalbare woning. Daarom moeten er de komende jaren veel extra betaalbare woningen worden gebouwd in Brabant. Er zijn nog veel plekken in Brabant waar buiten de bebouwde kom kan worden gebouwd. Nieuwe plekken aanwijzen in natuur is daarom niet nodig. "

"50PLUS wil dat de dorpen en steden een grens leggen voor bebouwing en dat de agrarische sector, en natuur en landschap beschermd worden. In het groen of omhoog (hoogbouw) bouwen om aan de woningwens te voldoen is acceptabel."

"Het toestaan van bebouwing buiten de bebouwde kom creëert kansen voor in het bijzonder ouderen die graag kleiner willen wonen in hun eigen dorp en jonge gezinnen die hun eerste huis willen kopen. Zo blijven de dorpen leefbaar. "

"Voor Lokaal Brabant geldt dit met name voor het herontwikkelen van vrijkomende agrarische bebouwing en locaties. Bij de (her)ontwikkeling dient passend bij de behoeften van de gemeenschap gebouwd te worden. Lokaal Brabant gaat hierbij uit van maatwerk en een forse reductie van de hoeveelheid bouwvlak."

"Al sinds het einde van de oorlog is er sprake van woningnood/krapte op de woningmarkt. Dit is mede het gevolg van een veel te stringent, beperkend ruimtelijke ordeningsbeleid waardoor vraag en aanbod nooit goed op elkaar hebben aangesloten. Door verruiming/liberalisering van het beleid, kan eindelijk worden gebouwd volgens de vraag die er naar woningen is."

"Code Oranje vindt regelgeving op provinciaal niveau hierover niet wenselijk. Gemeenten zouden deze afwegingen zelf moeten kunnen maken. Met de komst van de Omgevingswet is deze regelruimte aan gemeenten. "

Geen van beide

"GroenLinks wil dat de provincie in de Omgevingsvisie vastlegt dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande regionale woon- en werkgebieden optimaal benutten voordat ze gaan bouwen in de groene ruimte. Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven voorhanden zijn, dient vooraf compensatie plaats te vinden. "

Oneens

"Er moet flink gebouwd worden in Brabant, maar er zijn nog veel plekken binnen dorpen en steden beschikbaar. Helaas zijn veel plekken in bezit van projectontwikkelaars die lang wachten met de verkoop van de grond of de bouw van woningen, allemaal voor maximale winst. Daar zitten we echter niet op te wachten. De SP wil dat de provincie zich actief gaat inzetten om gemeenten en ontwikkelaars te bewegen te gaan bouwen naar behoefte: dus vooral betaalbare koop- én huurwoningen."

"D66 wil een groen buitengebied met veel natuur waarin Brabanders kunnen sporten en bewegen. Veel Brabantse gemeenten hebben plannen om nieuwe woningen in de dorpen te bouwen, dichtbij de school, winkels en openbaar vervoer. Bouwen in het groen kan alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als er veel stallen worden gesloopt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De Partij voor de Dieren wil alleen binnenstedelijk en natuurinclusief bouwen, dus niet in het groen. Geschikte leegstaande panden mogen worden omgebouwd tot o.a. betaalbare woonruimtes, waardoor woningtekorten en bouwprojecten in natuur- en agrarische gebieden kunnen afnemen. Lege stallen worden afgebroken. Nieuwe woningen (energieneutraal) worden geconcentreerd in bebouwd gebied nabij bestaande faciliteiten."

"Groen moet groen blijven. Wel is de omzetting van bedrijfsbestemmingen naar woonbestemmingen in de huidige agrarische sector mogelijk."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

21. Welzijnswerk

De provincie moet geen geld uitgeven aan welzijnswerk, want dat horen de gemeenten zelf te doen.

Eens

"Welzijnswerk kun je het beste zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren. Daarom wil de Brabantse VVD deze taak overdragen aan gemeenten. Die zijn beter in staat om dit samen met inwoners uit te voeren."

"Dit is geen provinciale kerntaak. Gemeenten moeten zelf voldoende budget vrijmaken voor hun takenpakket."

"Brabant is divers. Dat maakt haar ook zo mooi. Gemeenten moeten dan ook zelf kunnen kiezen hoe en waarom zij welzijnswerk ondersteunen. Op die manier kunnen inwoners daar voor hun wijk of dorp maximaal over meepraten en meebeslissen. Dat kan niet op provinciaal niveau. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goede zorg. Daarom vinden we het welzijn van de Brabanders minsten net zo belangrijk als de welvaart van de Brabanders. Welvaart en welzijn hangen nauw met elkaar samen. De gemeenten zijn echter verantwoordelijk voor de zorg in Brabant. De provincie heeft hierbij geen rol gekregen van de Rijksoverheid. De provincie zal gemeenten wel aanspreken als ze een zooitje maken van de zorgverlening."

"De Partij voor de Dieren is voor een efficiënte overheid. Welzijnswerk is geen provinciale taak, maar een verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. Als provincies zich mengen in het faciliteren van zorg, brengt dat extra bureaucratie en kosten met zich mee. De Partij voor de Dieren ziet het als provinciale taak om een groene ruimtelijke omgeving te realiseren, als gezonde basis voor een goed welzijnsniveau."

"Welzijnswerk dient te geschieden door de instanties die het meest dicht bij de hulpbehoevenden staan. Dat zijn in dit geval de gemeenten. "

Geen toelichting gegeven

"Welzijnswerk en alles wat daarmee samenhangt, is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en burgers. Het is persoonlijk, lokaal maatwerk op kleine schaal. "

Geen van beide

Oneens

"Het CDA wil dat de provincie samen met de gemeente investeert in de kwaliteit van leven van onze Brabanders. "

"Ook de provincie heeft een verantwoordelijkheid in het welzijn van haar inwoners, met name als het gaat om gemeentegrens overstijgende problematiek. De SP vindt het belangrijk dat de provincie deze verantwoordelijk ook neemt en niet wegkijkt van sociale en maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rond eenzaamheid en armoede."

"De provincie houdt toezicht op gemeenten. Als deze een basistaak zoals welzijnswerk verzaken, dan moet de provincie gemeenten hierop aanspreken. Vanuit het programma sociale veerkracht kan er dan, mits aansluiting bij de provinciale kaders en taken, eventueel ook ondersteuning komen."

"50PLUS wenst dat de provincie - in het verlengde van haar huidige taak om toe te zien op de financiën van de gemeenten - ook inhoudelijk toeziet op de uitvoering van de taken van de gemeenten in het kader van de decentralisaties zoals de WMO en jeugdzorg."

"De ChristenUnie-SGP wil investeren in omzien naar elkaar. We moeten hierin samen optrekken met gemeenten. Wij willen daarom 100 miljoen investeren in nieuwe dorps- en wijkontwikkelingsplannen."

"De provincie kan gemeenten stimuleren tot sociale innovatie die een gemeenteoverstijgende reikwijdte hebben en bijdragen aan regionale activiteiten en oplossingen. Het welzijnswerk draagt bij aan de leefbaarheid. De provincie kan verbindend optreden door kennis over "best practices" tussen de gemeenten uit te wisselen, zonder in de gemeentelijke verantwoordelijkheid te treden. Voor Lokaal Brabant dient de provincie meer zicht en betrokkenheid te krijgen bij de transities in het sociaal domein."

"Provincie kan geld uitgeven om te controleren of de gemeenten voldoen aan hun zorgplicht voor hun inwoners in het sociale domein."

Geen toelichting gegeven

22. Milieucontroles

De provincie moet meer geld uitgeven aan de milieucontroles op bedrijven.

Eens

"Het komt nog veel te vaak voor dat bedrijven zich niet aan de regels houden. Dat komt voor een deel door het gebrek aan toezicht. De SP zou graag zien dat er meer gecontroleerd wordt en dat kost geld."

"Gezondheid en de aanpak van klimaatverandering staan voor D66 centraal. Om de gezonde lucht te bereiken en energie te besparen zijn goede milieucontroles nodig. D66 zorgde ervoor dat alle veehouderijen in Brabant de afgelopen jaren zijn gecontroleerd en dat toezicht op energiebesparing bij bedrijven is toegenomen. Dat mag wat ons betreft de komende jaren verder verbeteren. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA vindt dat alle Brabanders zeker moeten kunnen zijn van een gezonde woonomgeving. Gezondheid is namelijk ieders kostbaarste bezit. Met name veehouderijen en fabrieken zorgen voor slechte luchtkwaliteit en geuroverlast. Bedrijven die schade toebrengen aan de omgeving moeten vaker en strenger worden gecontroleerd en hogere boetes krijgen."

"Op toezicht en handhaving is fors bezuinigd in de afgelopen jaren. Het milieu en onze gezondheid lijden hieronder. Voor handhavers wordt het werk steeds zwaarder. De spontane naleving van milieuregels varieert tussen 40% en 90% (afhankelijk van de regio en of je meet op lucht, water of bodem). Ernstige overtredingen en incidenten vanuit industrie en landbouw komen helaas geregeld voor. Zolang dit niet verbetert, is stevige handhaving noodzakelijk."

"50PLUS wil strak toezien op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Als de gezondheid van de inwoners op het spel staat, moet wat 50PLUS betreft dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend."

"De Partij voor de Dieren wil een milieubeleid waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan economische belangen. Milieuregels moeten strikt worden gehandhaafd. De controlerende instanties krijgen meer capaciteit om hun taken op het gebied van milieucontroles en natuurbescherming uit te voeren. Ook moet de provincie zich maximaal inspannen om stallen te controleren en stalbranden tegen te gaan."

"De ChristenUnie-SGP vindt dat als je regels stelt je ze ook moet handhaven. Er vinden nu veel te weinig controles plaats waardoor diegenen die het slecht doen er te vaak mee wegkomen. "

"Het afgesproken beleid dient goed te worden gehandhaafd. Het zorgvuldig om willen gaan met ons milieu brengt ook regelgeving en handhaving met zich mee. Daarnaast moeten specifieke problemen zoals overlast drugsafval, criminaliteit op het platteland en andere zaken eveneens kunnen worden aangepakt."

Geen toelichting gegeven

Geen toelichting gegeven

"De verantwoordelijkheid voor het milieu is te groot om enkel bij burgers neer te leggen. Bedrijven zullen hierin ook een verandering moeten ondergaan. "

Geen van beide

"Méér geld is niet per definitie nodig voor controles. De omgevingsdienst moet binnen haar budget efficiënt en gericht milieucontroles uitvoeren. Daarbij moet de nadruk liggen op een veilige leefomgeving en niet op het lastig vallen van bedrijven met controles voor doorgeslagen (Europese) natuur- en milieumaatregelen."

"Het gaat niet om meer geld uitgeven, maar om beter werken met hetzelfde budget."

Oneens

"Iedereen moet zich aan de wet houden, ook bedrijven. De provincie kan controles slimmer uitvoeren waardoor er niet meer geld uitgegeven hoeft te worden."

"De huidige controles hoeven niet duurder, wel efficiënter. "

"Handhaving van milieuregels dient op een meer efficiënte wijze te geschieden. Er dient beleid te komen voor een effectieve handhaving en er dient meer aandacht te komen voor preventie. Provinciaal beleid dient te passen binnen landelijk beleid om de concurrentiepositie van Noord Brabant niet te verslechteren."

23. Energieneutraal in 2035

Uiterlijk in 2035 moet Noord-Brabant energieneutraal zijn (alle energie moet dan duurzaam worden opgewekt).

Eens

"De SP onderschrijft de noodzaak om te verduurzamen. Wel stellen we de voorwaarde dat dit eerlijk moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat de lasten bij de inwoners van Brabant komen te liggen en een select groepje mensen en bedrijven de lusten opstrijken. Dat gaan we niet doen. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de overheid (provincie, gemeenten of rijk) de marktwerking uit de energieopwekking haalt. Het is een eerste levensbehoefte en daar moeten wij met zijn allen over gaan!"

"D66 wil een ambitieus en vooruitstrevend Brabant op het gebied van duurzaamheid. Hierin past dat de provincie al in 2035 energieneutraal is. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat elk kind in Brabant zeker moet kunnen zijn van een leefbare toekomst. Daarom kiest de PvdA onomwonden voor schone energie. In 2035, of nog eerder als dat mogelijk is, moet alle energie die in Brabant gebruikt wordt, duurzaam worden opgewekt. De kosten én opbrengsten verdelen we eerlijk."

"Brabant moet koploper worden op het gebied van energietransitie en in 2035 energieneutraal zijn. Deze ambitie biedt kansen voor innovatieve ondernemers, slimme technici en initiatiefrijke burgerinitiatieven die we willen ondersteunen. Het jaar 2035 is dichterbij dan je denkt. We hebben geen tijd te verliezen. "

"De Partij voor de Dieren wil een ambitieus klimaatbeleid. Als eerste wordt ingezet op energiebesparing. Meer provinciaal geld (bijv. Essent-geld) naar woningisolatie, verlagen van stroomverbruik en autokilometers en promotie van thuiswerken. Er komt een stimuleringsfonds voor kleinschalige, schone energieopwekking door particulieren en energieneutraal maken van publieke gebouwen, bibliotheken, theaters en sportclubs."

"De ChristenUnie-SGP streeft ernaar om zo snel mogelijk energieneutraal te worden en uiterlijk in 2030 50% gerealiseerd te hebben. Vooral bij grootverbruikers in de industrie kunnen grote stappen worden gemaakt op het gebied van energiebesparing. De middelen die beschikbaar zijn gekomen bij de verkoop van Essent moeten ingezet worden voor het energieneutraal maken van bestaande en nieuwe woningen. "

Geen toelichting gegeven

"De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn ons uitgangspunt. Rijk, provincie en gemeenten moeten burgers hier gezamenlijk bij betrekken, hen meenemen in de ontwikkelingen en inzetten op energieneutrale maatregelen. "

Geen van beide

"50PLUS vindt dat de kosten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht moeten worden opgebracht door bedrijven en inwoners. De energietransitie moet betaalbaar voor burgers blijven."

Oneens

"Dit vindt de Brabantse VVD totaal niet realistisch. Om dit te realiseren moeten maatregelen genomen worden die de manier van leven van de Brabander totaal overhoop haalt. We nemen onze verantwoordelijkheid en vertrouwen op innovaties. Op die manier werken we op tempo en met draagvlak onder de Brabantse bevolking aan het opwekken van duurzame energie."

"Voor 2050 zijn wij het eens met deze energiedoelen. Ze moeten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. "

"De PVV wil deze onbetaalbare en onzinnige klimaatgekte stoppen. Deze doelstellingen hebben een verwaarloosbaar effect op het klimaat, terwijl de kosten voor onze burgers gigantisch zijn."

"Lokaal Brabant wil Brabanders geen onhaalbare en onbetaalbare energiedoelen opleggen, maar staat achter de afspraken van Parijs. Wij staan open voor ontwikkelkansen van alternatieve energiebronnen en willen die tevens stimuleren. Daarbij dient de milieuwinst in balans te zijn met de kostprijs. Kortom, alternatieven moeten wel realistisch, uitvoerbaar en betaalbaar te zijn."

"Duurzame energie opwekken en leveren dient niet te snel te gebeuren. Alle kosten moeten niet op de burgers worden afgewenteld, zoals de vlag nu hangt. "

"Er is geen enkele reden om (op een dergelijk tempo) een energietransitie door te voeren. Het kost veel geld en door het grensoverschrijdend karakter van milieuvervuiling levert het geen milieuwinst op. Het enige gevolg is een verslechtering van de concurrentiepositie van Noord Brabant."

Geen toelichting gegeven

24. Camera's buitengebied

De provincie moet meer camera’s in het buitengebied plaatsen, onder andere om te voorkomen dat er drugsafval gedumpt wordt.

Eens

"Dumping van drugsafval is een groot probleem in Brabant. Een dumping kost een grondeigenaar of de overheid als snel 100.000 euro. Daarom wil de Brabantse VVD graag testen of camera’s in het buitengebied het aantal dumpingen kan terugdringen. Hierbij letten we uiteraard scherp op privacy issues."

"Wij zijn voor cameratoezicht op die plekken waar sprake is van drugs en afvaldumpingen. "

"De PVV wil meer toezicht en handhaving in het buitengebied om criminele activiteiten zoals drugsafvaldumpingen aan te pakken, en heeft hier de afgelopen jaren al stelselmatig voor gepleit. Handhavers moeten kunnen beschikken over cameratoezicht om adequaat in te kunnen grijpen."

"De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een veilige woonomgeving. Daarom willen we de drugscriminaliteit in Brabant keihard aanpakken. Camera's in het buitengebied zijn daarbij een goede oplossing. Natuurlijk houden we wel rekening met privacyregels. "

"50PLUS wil meer budget ter voorkoming van dumping van afval in het buitengebied en in steden. Handhaving van de (gedeeltelijke) compensatie van private eigenaren voor het opruimen van drugsafval op hun terrein dat door anderen gedumpt is. 50PLUS wil nadenken over een gemeenschappelijke verzekering waarin alle overheden deelnemen in de premie."

"Het Brabantse buitengebied is te uitgestrekt om effectief te kunnen handhaven met de huidige mensen en middelen. Het tijdelijk gebruik van camera's kan hierbij uitkomst bieden. Er moeten zeker meer handhavers in het veld komen om met name stroperij, wildcrossen en dumpingen van (drugs)afval en mest tegen te gaan. Ook moet er meer controle op de jacht komen. De Partij voor de Dieren is voor terugkeer van de veldpolitie."

"Toezichthouders in het buitengebied geven al lange tijd aan dat de situatie in het buitengebied onhoudbaar is geworden. Aangezien het onmogelijk is om alle natuur in Brabant 24 uur per dag te monitoren zijn camera's een uitstekend hulpmiddel voor toezichthouders. "

"Het dumpen van afval is een gevaar voor de volksgezondheid en dient op alle manieren te worden voorkomen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Het buitengebied in Brabant is ontzettend groot. Als je wilt voorkomen dat er (drugs)afval gedumpt wordt, zul je daarom ook enorm veel camera's op moeten hangen. Dat is erg kostbaar. Niet alleen omdat de apparaten zelf veel geld kosten, maar er moeten ook mensen zijn om de beelden te bekijken. Bovendien maken we ons ook zorgen om de privacy van de legale gebruikers van het buitengebied. Een betere oplossing is wat de SP betreft een uitbreiding van het aantal toezichthouders. "

"Inzet op meer recherche- en handhavingscapaciteit (mankracht) om de veilgheid te vergroten en de criminaliteit aan te pakken heeft een hogere prioriteit voor GroenLinks."

"Camera's plaatsen heeft zin als er ook naar de beelden gekeken wordt en de opsporing ook is afgestemd op het verwerken van beeldmateriaal."

Oneens

"Meer camera’s zijn een druppel op de gloeiende plaat. D66 kiest voor moderne oplossingen om goed toezicht te kunnen houden zoals datagedreven handhaving. Drones kunnen snel en eenvoudig ondersteunen bij de opsporing van illegale activiteiten en voorkomen dure surveillance en privacyverstorende camera's. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"Dit soort dumpingen gebeurt meestal op afgelegen plekken. Gezien het grote buitengebied van Brabant is het niet realistisch om dit vol te hangen met camera’s. Wij denken dat het stimuleren van de sociale controle, bijvoorbeeld via een buurtpreventie-app veel effectiever werkt. Lokaal Brabant vindt dat er meer ingezet moet worden op het signaleren en oprollen van drugslaboratoria en wietplantages, in combinatie met het verzwaren van de strafmaat hiervoor. Hiermee voorkom je dumpingen. "

Geen toelichting gegeven

"Dit is geen bewezen oplossing. Er is grote kans op een waterbedeffect. "

25. Verbreding provinciale wegen

Verbreding van provinciale wegen moet doorgaan, ook al gaat dat ten koste van de natuur.

Eens

"Er zijn diverse redenen om een weg te verbreden of verplaatsen: veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. De Brabantse VVD wil de problemen op die punten blijven aanpakken. Dat betekent soms ook dat natuur verplaatst moet worden. Dat regelen we dan op een nette manier."

"We willen minder files en minder verkeersongevallen. Het verbreden van wegen kan daar een bijdrage aan leveren. "

"Files en verkeersopstoppingen gaan ook ten koste van de natuur. Bovendien zijn die ook schadelijk voor de leefbaarheid en de economie. Wel kan bij de verbreding zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aanwezige natuur."

"Voor 50PLUS staat veiligheid en doorstroming van het verkeer voorop."

"Bereikbaarheid en doorstroming in heel Brabant is belangrijk om de economie draaiende te houden. Ook willen wij blijven investeren om de wegen in Brabant veiliger te maken. Soms gaat dat ten koste van een stukje natuur dat dan wel op een andere plek gecompenseerd moeten worden. "

"Verbreding van provinciale wegen is noodzakelijk om de bereikbaarheid en daarmee de vitaliteit van de gehele provincie te behouden. Verbreding van provinciale wegen levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid en houdt de kleine plaatsen in de buitengebieden leefbaar."

"DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

Geen van beide

"Niet zonder meer. Economische belangen enerzijds en natuur en leefbaarheid anderzijds maakt dat er gezocht moet worden naar een oplossing met draagvlak. Hierover kun je burgers raadplegen. "

Oneens

"De SP vindt dat er altijd eerst naar andere oplossingen gezocht moet worden zoals smart mobility, beter openbaar vervoer of een beter fietsnetwerk. Daarnaast leert de ervaring dat nieuw asfalt vooral meer verkeer aantrekt, waardoor je uiteindelijk weer met hetzelfde probleem zit. Alleen als echt alle opties bekeken en uitgevoerd zijn, dan kunnen we aan verbreding gaan denken."

"De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd; is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen dan extra asfalt; bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Iedereen moet veilig en snel op het werk of bij vrienden en familie kunnen komen. Soms zijn nieuwe wegen nodig om langs bestaande wegen de overlast voor omwonenden te beperken, bijvoorbeeld als doorgaande wegen dwars door dorpen lopen. Indien er natuur moet wijken voor nieuwe wegen leggen we 2x zoveel nieuwe natuur aan. "

"GroenLinks vindt dat nieuwe duurzame technieken, verbindingstypen en systemen gebruikt moeten worden bij de aanleg van nieuwe verbindingen en bij het verbouwen van oude. Ook pleit GroenLinks voor nieuwe slimme technologie in het verkeer en voor experimenten met het verbeteren van de doorstroming. Meer asfalt werkt in veel gevallen niet, dus is het veel beter en goedkoper om technologie in te zetten om files te verminderen en het verkeer te laten doorstromen. "

"De uitbreiding van het wegennet gaat ten koste van natuur en kwaliteit van onze leefomgeving. De Partij voor de Dieren zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en het aantal autokilometers te verlagen. Voor langeafstandsvervoer wordt ingezet op openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer en geen uitbreiding van bestaande wegen."

"Voor Lokaal Brabant is meer asfalt niet per definitie de beste oplossing. Bereikbaarheid kan ook ondersteund worden met meer en beter openbaar vervoer, buurtbussen, huisvesting van milieuvriendelijke bedrijven in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit."

"Ook hier geldt dat evenwicht belangrijk is. Verkeersveiligheid en natuurbehoud zijn beide belangrijk voor een goed leefklimaat in de provincie."

Geen toelichting gegeven

26. Asielzoekers

De provincie moet gemeenten dwingen om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een status.

Eens

"Brabant is een gastvrije provincie. D66 wil dat nieuwe Nederlanders snel een woning vinden, zodat ze taalonderwijs kunnen volgen en werk kunnen vinden in hun eigen omgeving. Veel gemeenten zorgen hier goed voor. D66 wil gemeenten die hierin niet voldoende meedoen, hierop aanspreken zoals dat nu ook al gebeurt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van een goede woning. Daarom moet het aantal betaalbare woningen omhoog zodat er voor alle woningzoekenden huizen beschikbaar zijn. Ook voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. De gemeenten in Brabant stellen over het algemeen voldoende woningen beschikbaar. De provincie zal daarop blijven toezien."

"De provincie houdt toezicht op gemeenten. Als deze een basistaak verzaken, zoals de huisvesting van statushouders, dan moet de provincie wettelijk gezien ingrijpen."

"Asielzoekers die een status hebben gekregen, hebben het recht op geschikte woonruimte. Gemeenten mogen dit dus niet weigeren. De provincie heeft de rol om hier toezicht op te houden en waar nodig gemeenten er op aan te spreken. "

"DENK is voor een eerlijke spreiding van asielzoekers. Rijke gemeenten blijken relatief minder statushouders op te vangen dan arme gemeenten. Wat DENK betreft is dat onrechtvaardig. Ook moet er een balans zijn tussen de grootte van de gemeente en de grootte van een asielzoekerscentrum. Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld leegstaande kantoren benutten voor huisvesting."

Geen van beide

"Er moeten voldoende woningen zijn voor iedereen en de één gaat niet voor op de ander. "

"Rijksoverheid en gemeenten moeten samen tot een aanpak komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit moet er toe leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld, zowel voor statushouders als Nederlandse staatsburgers, zonder dat hier conflicten over ontstaan. Het economische beleid van de provincie moet bijdragen aan eerlijke internationale handel, zodat er minder reden is voor mensen om te vluchten."

"De opdracht hiervoor komt van het Rijk. De gemeente voert deze opdracht uit. Indien nodig zorgt de provincie voor flankerend beleid. "

Oneens

"Gemeenten zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Brabantse VVD is geen voorstander van positieve discriminatie van statushouders. Brabantse woningzoekers moeten ook in staat zijn om een nieuwe woning te huren of kopen. "

"Urgentie zou voorop moeten staan, ongeacht afkomst. Als dat een statushouder is, is dat een statushouder. Als dat iemand is die vlucht voor huiselijk geweld, dan is dat die persoon. Degene die de woning het hardst nodig heeft, krijgt voorrang!"

"De provincie moet juist afzien van druk op gemeenten om woningen toe te wijzen aan statushouders. In plaats daarvan moet de provincie de gemeenten stimuleren om woningen toe te wijzen aan onze eigen Brabantse woningzoekenden."

"50PLUS staat achter de opvang van echte vluchtelingen."

"De provincie heeft hierin geen taak. Dit is een zuivere taak van rijksoverheid en gemeenten. Wat Lokaal Brabant betreft heeft de provincie wél een faciliterende en ondersteunende rol richting gemeenten als het gaat over de tijdelijke huisvestingscapaciteit en huisvestingskwaliteit van arbeidsmigranten."

"Dit is primair een zaak tussen Rijk en gemeenten."

"Asielzoekers met een status dienen geen voorrang te hebben op anderen. Asielzoekers dienen net als iedereen op hun beurt te wachten op een woning."

Geen toelichting gegeven

27. Geld voor natuur

De provincie moet minder geld aan natuur besteden.

Eens

"De begroting van de provincie halveert in de komende jaren. Dit betekent dat er minder geld uit te geven is, dus ook aan natuur. De Brabantse VVD wil het Brabantbrede natuurnetwerk aanleggen zodat alle Brabanders op fietsafstand van de natuur kunnen genieten. Om dat te financieren moeten we er voor durven kiezen kleinschalige subsidieregelingen af te schaffen die te veel geld kosten en weinig toevoegen voor héél Brabant."

"De PVV wil wél dat bestaande natuur goed beschermd en beheerd wordt. Daar hoort bijvoorbeeld ook het aanpakken van vervuilingen zoals drugsdumpingen bij. De provincie moet echter stoppen met het verspillen van honderden miljoenen euro's voor de aanleg van nieuwe nepnatuur. "

Geen van beide

"Waar nodig beheer."

Oneens

"Het huidige budget is meer dan voldoende. "

"Beheer en aanleg van natuur is een van de belangrijkste taken van de provincie. Het maakt onze provincie zoveel mooier en leefbaarder. De SP vindt dit waardevol en is niet bereid zonder noodzaak hier minder geld uit te geven."

"D66 wil het Brabants natuurnetwerk voltooien en de kwaliteit vergroten. Levendige steden in balans met een fraai natuurlandschap. Voor D66 is dat een lonkend perspectief. Mooie natuur en een mooi landschap nodigen uit tot bewegen en versterken het vestigingsklimaat. Bezuinigen op natuur is voor D66 dan ook ondenkbaar. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA vindt het belangrijk dat het Brabantse natuurnetwerk wordt afgemaakt. Natuur is mooi en fijn om in te recreeren. Daarom willen we de bestaande budgetten gewoon inzetten voor natuur. Hier wil de PvdA dus niet op bezuinigen."

"Ons verkiezingsprogramma resulteert in een verschuiving van middelen. Er gaat minder geld naar het aanleggen van nieuwe wegen en meer geld naar het realiseren van gezonde landbouw, natuurontwikkeling, schone lucht, water en bodem, sociale energietransitie, en schoon en slim vervoer. Meer natuur versterkt onze gezondheid, ons ecosysteem, verbindt onze prachtige natuurgebieden en geeft een verdere impuls aan sport en recreatie."

"Het behoud van de natuur is voor 50PLUS belangrijk."

"De bescherming van de natuur met al haar planten en dieren krijgt prioriteit. De natuur staat aan de basis van het leven. Zonder natuur geen bijen en zonder bijen geen voedsel. Natuur is van levensbelang maar de staat van de Brabantse natuur is ronduit slecht. Natuur moet steeds vaker wijken voor woningen, wegen en industrie. De provincie moet dus extra investeren, verbindingen aanleggen en natuur beter beschermen."

"De ChristenUnie-SGP is trots op onze mooi natuur. We mogen daarin ook Gods mooie schepping zien. Wij vinden het belangrijk dat de provincie ervoor zorgt dat we ook in de toekomst hiervan kunnen genieten."

"Lokaal Brabant is zuinig op de aanwezige natuur en wil ervoor zorgen dat we deze goed beheren. Met het vrijkomen van landbouwgronden komen er kansen voor de aanleg nieuwe natuur en compensatie. Deze kansen moeten benut kunnen worden. Voedselbossen kunnen hierin voor Lokaal Brabant ook een plek krijgen."

"Natuur is voor de leefbaarheid en economie van de provincie van groot belang. Gelden die voor de natuur zijn bestemd, dienen echter wel efficiënt te worden aangewend."

"DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden. Ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

Geen toelichting gegeven

"In Brabant staan economische belangen vaak op gespannen voet met leefbaarheid en natuur. Code Oranje is van mening dat economie ten dienste staat van het welzijn van de mens en de leefomgeving."

28. Opheffen buslijnen

De provincie mag buslijnen opheffen als weinig mensen er gebruik van maken.

Eens

"Iedere Brabander betaalt aan het openbaar vervoer. Als een specifieke lijn lucht in plaats van mensen vervoert dan moeten we die bus op een lijn laten rijden waar wel veel mensen zijn. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer niet meer bij de kleine kernen komt, is dankzij de Brabantse VVD besloten het openbaar vervoer steeds meer op maat te gaan organiseren. "

"In plaats van vrijwel lege bussen te laten rondrijden is het beter om in te zetten op efficiëntere alternatieven, zoals flexibel vervoer op afroep."

"D66 wil nieuwe, betere oplossingen voor het openbaar vervoer. Onrendabele grote bussen zijn niet meer van deze tijd. Met slimme oplossingen en andere vormen van openbaar vervoer, zoals vervoer op afroep en deelauto's, kan iedereen altijd overal komen, ook als er geen bus rijdt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De gehele provincie, ook de buitengebieden, dienen bereikbaar te zijn. Als bereikbaarheid door de provincie wordt georganiseerd, dient dit echter wel kostenefficiënt te geschieden, desnoods door het opheffen van buslijnen."

Geen van beide

"Als vernieuwingen in het openbaar vervoer kansen bieden, omarmen we die. Natuurlijk bewaken we wel dat er voor iedereen goede en betaalbare vervoermogelijkheden zijn, als autorijden of fietsen geen optie is. De inzet van grootschalig materieel draagt alleen bij aan milieudoelen waar de bezettingsgraad voldoende is. Tussen busvervoer en individuele vervoermiddelen komen steeds meer andere gebruiksvriendelijke voorzieningen. Toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten."

Oneens

"Openbaar vervoer moet overal beschikbaar zijn, dus ook in het buitengebied en ook in kleine dorpskernen. "

"Weinig gebruik betekent niet geen gebruik! Ook deze 'dunne' lijnen zijn van belang voor mensen. Om op school te komen, of om op bezoek te gaan bij familie, of voor een afspraak in het ziekenhuis. De druk bezochte 'dikke' lijnen moeten voldoende zijn om de kosten te dekken. Dat kan volgens de SP alleen als we de marktwerking uit het openbaar vervoer halen. Geen winstbejag, maar in plaats daarvan een betaalbaar, toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer!"

"De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Daarom wil de PvdA dat er zo weinig mogelijk buslijnen worden geschrapt en zoveel mogelijk dorpen en wijken met de bus bereikbaar blijven. Indien er op lijnen grote bussen rijden die vaak leeg zijn, zetten we kleine busjes in, in plaats van te kiezen voor het schrappen van ritten in avonden en weekenden."

"De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. 50PLUS wil openbaar vervoer zo inrichten dat de bereikbaarheid van de kleine kernen gewaarborgd wordt in relatie tot de bereikbaarheid van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen."

"Mobiliteit is een sociale levensbehoefte. In het kader van verduurzaming moeten mensen binnen redelijke grenzen overal en altijd gebruik kunnen maken van openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Het openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn. Het openbaar vervoer dient wel veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking."

"Het openbaar vervoer moet voor iedereen in Brabant beschikbaar en betaalbaar zijn. Voor het platteland is het heel belangrijk dat mensen met de bus naar de voorzieningen kunnen komen."

"Voor Lokaal Brabant is opheffen niet aan de orde. Indien er weinig gebruik gemaakt wordt van verbindingen, kan afgeschaald worden naar kleinere bussen (buurtbussen) en een op afroepsysteem. De provincie Brabant dient in te zetten op stimuleren van het gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Dit kan onder andere door transferia in te richten op het platteland. Daarnaast kan worden gekeken naar andere slimme oplossingen, die in het buitenland al operationeel zijn (bijv.Edinburgh Schotland)."

"Alle huidige kernen en kerkdorpen moeten bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Dat mag kleinschalig georganiseerd worden."

"Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. "

Geen toelichting gegeven

"Bereikbaarheid, zeker in kleine kernen, is essentieel. Code Oranje pleit ervoor om buslijnen niet zomaar op te heffen, maar in verband met het kostenplaatje wel te zoeken naar alternatieven. "

29. Bomen kappen

Bomen die dicht langs provinciale wegen staan, moeten worden gekapt om verkeersslachtoffers te voorkomen.

Eens

"Als bomen aantoonbaar gevaar opleveren voor automobilisten moeten bomen verplaatst of gekapt worden. De Brabantse VVD vindt verkeersveiligheid belangrijker dan één specifieke boom. Op een andere plek kan dan een boom geplant worden als compensatie."

"De PVV wil bomen die een gevaar vormen voor weggebruikers alleen kappen indien vangrails niet ingepast kunnen worden. De PVV pleit sowieso voor meer vangrails en het scheiden van rijbanen."

"Voor 50PLUS staat veiligheid voorop."

"De gehele provincie dient bereikbaar te zijn, ook de buitengebieden. Verkeersveiligheid dient te komen vóór milieu- en natuurbelangen. Mensenlevens zijn belangrijker dan bomen."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"Dit hangt af van de lokale situatie. "

"Per situatie beoordelen."

Oneens

"Een mensenleven of een boom? Natuurlijk gaan we voor het eerste. Het probleem is alleen dat je nooit weet tegen welke boom aan gebotst gaat worden. Wil je slachtoffers voorkomen, dan zul je alle bomen moeten rooien. Dat gaat ons veel te ver. We zullen eerst naar andere maatregelen moeten kijken: vangrails, maar ook snelheidsbeperkingen en -controles. Veel ongelukken ontstaan helaas door gedrag in het verkeer."

"D66 vindt verkeersveiligheid heel belangrijk. Er zijn betere oplossingen dan het kappen van bomen. Iedereen geniet van een groen landschap. Brabant is aantrekkelijk door zijn afwisseling tussen natuur en levendig stedelijk gebied. Bomen langs de weg horen hierbij. Bovendien zorgen bomen langs de weg ervoor dat mensen minder hard over provinciale wegen rijden, uit angst voor ongelukken. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van veilige wegen. Daarom willen we extra investeren in de verkeersveiligheid van de Brabantse provinciale wegen. Als we de wegen veiliger maken en weggebruikers zich ook veilig gedragen, gebeuren er al veel minder ongelukken. Bomen kappen we alleen als ze echt een gevaar vormen en er geen alternatieven zijn."

"GroenLinks wil geen bomenkap langs de provinciale wegen, tenzij daar zeer dringende redenen voor zijn in verband met de verkeersveiligheid. Of kappen echt onvermijdelijk is, is de kernvraag. Mochten bomen gekapt moeten worden, dan moeten er in de directe omgeving meer of net zoveel bomen worden geplant. Deze bomen moeten van goede kwaliteit zijn. "

"Bomen zijn niet de oorzaak van verkeersongevallen. Wegen zonder bomen geven vaak een onterecht gevoel van veiligheid. Waar nodig moet op wegen de maximumsnelheid worden verlaagd om verkeersveiligheid te vergroten. Het aantal bomen in Brabant gaat achteruit. Bomen moeten meer bescherming krijgen. Bomen langs wegen zijn een verrijking van het landschap en hebben vaak een grote ecologische waarde."

"De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat het aantal verkeersongelukken in Brabant minder wordt. Wij vinden het geen goed plan om dan maar de bomen te kappen. Wegen kunnen ook anders ingericht worden of de snelheid kan omlaag op gevaarlijke wegen."

"Zonde om op deze wijze in te grijpen in de natuur. De opdracht moet naar mening van Lokaal Brabant zijn dat verkeersdeelnemers zich houden aan de regels en er waar nodig waarschuwingsborden of -tekens worden geplaatst. Daar waar de verkeersveiligheid echt in het gedrang komt, is verplaatsing van de bomen of de weg ook een afweegpunt. Bomen kort langs de weg hebben op veel weggebruikers een bewezen visueel effect, met als gevolg dat zij zachter gaan rijden. "

Geen toelichting gegeven

"Men mag zich afvragen of het kappen van bomen effectief is nu op veel van deze plaatsen een houten vangrail naast de weg gerealiseerd wordt. Code Oranje durft te betwijfelen of dit bepaalde plekken veiliger maakt. "

30. Nieuwe kerncentrale

In Noord-Brabant mag een nieuwe kerncentrale komen.

Eens

"De Brabantse VVD wil de provincie schoon doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor moeten we over op duurzame energie. Wind en zon alleen lossen die uitdaging niet op. Een moderne kerncentrale kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo is dat ook in het Akkoord van Parijs afgesproken."

"De PVV wil daarbij vooral inzetten op nieuwe, veilige vormen van kernenergie zoals thorium."

"Kernenergie is milieuvriendelijk en kan veilig worden opgewekt. Een kerncentrale levert bovendien nieuwe en hoogwaardige banen op. Initiatieven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale dienen te worden omarmd."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"50PLUS vindt dat de provincie innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie (transitie) en duurzaamheid moet stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen. Het gebruik van thorium houdt in dat er een kerncentrale moet kunnen komen."

"Het zou kunnen dat in de (nabije) toekomst anders naar kernenergie gekeken wordt. Het zonder meer uitsluiten past niet bij Code Oranje. Een definitief standpunt wordt pas ingenomen als de bevolking zich hierover uitgesproken heeft. "

Oneens

"Wij zien geen ruimte voor een kerncentrale in Brabant."

"Wij zien op dit moment geen technieken (of het nu gebaseerd is op plutonium, uranium of thorium) die veilig of volwassen genoeg zijn. Veiligheid moet voorop staan! Bovendien is de bouw van een kerncentrale ontzettend duur. In Frankrijk wordt een moderne kerncentrale gebouwd, die tot nu toe bijna 11 miljard euro kost. Daarnaast duurt de bouw erg lang: gemiddeld 13 jaar. Volgens de SP zijn er betere alternatieven. "

"Op initiatief van D66 spraken Provinciale Staten zich in november 2018 uit tégen een kerncentrale in Brabant. De kosten zijn te hoog, de doorlooptijd om het te bouwen te lang en met energie uit duurzame bronnen is er meer dan voldoende alternatief. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

"De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van een veilige woonomgeving. Daarom zijn we tegen nieuwe kerncentrales in Brabant. Bij de huidige vormen van kernenergie is er een risico op ongelukken en het afval kan nog niet goed genoeg verwerkt worden. Bovendien denken we dat er weinig draagvlak in de omgeving zal zijn voor een locatie waar een nieuwe kerncentrale zou moeten komen."

"Kernenergie kent grote veiligheidsrisico's, zeker in een dichtbevolkte regio. Bovendien is er een afvalprobleem. De provincie Noord-Brabant verzet zich bovendien tegen de opslag van Belgisch kernafval in de kleilagen in de Belgische Kempen. Dit in verband met het mogelijke gevaar voor ons Brabantse drinkwater. Een miljardeninvestering in risicovolle achterhaalde technieken blokkeert de zo noodzakelijke transitie naar echt schone, hernieuwbare, duurzame energie."

"Kerncentrales zijn duur en niet duurzaam. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kerncentrales en ook niet aan het opslaan van kernafval in de Brabantse bodem. In plaats van miljarden investeren in kerncentrales wil de Partij voor de Dieren investeren in een betaalbaar klimaatbeleid."

"De ChristenUnie-SGP vindt dat er geen nieuwe kerncentrales mogen worden gebouwd vanwege de veiligheidsproblemen rondom kerncentrales en het radioactief afval. Wij zetten voluit in op duurzame energie. "

"Lokaal Brabant is geen voorstander van kernenergie en dus ook niet van een centrale in Brabant. Het verleden heeft voor Lokaal Brabant aangetoond dat de risico's verbonden aan kernenergie niet uit te sluiten zijn. Het afvalprobleem van de opwekking van kernenergie is een onverantwoorde nalatenschap voor de komende generaties."

"Andere energiebronnen verdienen de voorkeur boven kernenergie."

"DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht. De smerigste als eerste. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Wilde zwijnen Extra belangrijk

In Noord-Brabant moeten alle wilde zwijnen worden afgeschoten.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Wilde zwijnen zijn een gevaar voor automobilisten en agrarische ondernemers. In 2 gebieden in Nederland wordt hier een uitzondering op gemaakt, maar niet in Brabant. Dat is niet voor niets. Afschot van wilde zwijnen is helaas nodig voor de veiligheid van mens en dier. "

 • CDA: Geen van beide

  "Wij willen geen zwijnen toestaan als zij een gevaar vormen voor gezondheid en verkeer. Tenzij ze in afgesloten en controleerbare gebieden kunnen verblijven. "

 • SP: Oneens

  "Dit is onnodig en onhaalbaar. Concentreer vooral op de aanpak van de overlast, daar waar mensen en ondernemers - veelal agrariërs - er het meeste last van hebben."

 • PVV: Geen van beide

  "Het handhaven van de nulstand moet het uitgangspunt blijven, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs middels afschot. Dit kan ook met (effectievere en diervriendelijkere) alternatieven."

 • D66: Oneens

  "D66 is tegen de jacht. Voor de beheersing van de populatie wilde zwijnen zijn diervriendelijkere methodes beschikbaar. Al in 2012 vroeg D66 om dit te onderzoeken en onderdeel te maken van het Faunabeheerplan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA vindt het wilde zwijn een aanwinst voor de Brabantse natuur. Daarom willen we dat niet alle zwijntjes, zoals nu het geval is, moeten worden afgeschoten. We kiezen ervoor om in Brabant gebieden aan te wijzen waar de zwijnen mogen leven."

 • GroenLinks: Oneens

  "Everzwijnen zijn prachtige dieren die ons ecosysteem, en onze natuur en natuurbeleving kunnen versterken. Wel moeten we werken aan versterking van hun leefgebieden en waken voor de verkeersveiligheid. Het afschieten van 'alle' wilde zwijnen is absurd en ongewenst."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Bij 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterste middel is het bejagen van dieren toegestaan."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan de jacht. Het doden van dieren lost niets op. Wilde zwijnen horen bij Brabant en maken de natuur completer en mooier. We moeten met hen leren samenleven. Om aanrijdingen en landbouwschade te voorkomen zijn diervriendelijke maatregelen beter dan doden. Er komen leefgebieden waar aantallen zich op natuurlijke wijze reguleren op basis van draagkracht van het gebied."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De ChristenUnie-SGP vindt dat wilde zwijnen in grote natuurgebieden moeten kunnen leven waar ze het hele jaar door voldoende voedsel kunnen vinden. Brabant kent zulke gebieden niet. Als er onvoldoende voedsel is, vindt er veel overlast plaats door de zwijnen. Voorkomen is in dat geval beter dan daarna flink in moeten grijpen. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Dit is een draconische maatregel voor een potentieel probleem. Het voelt als een impulsieve reactie als we dit gaan doen. Daarnaast zijn er al vele jaren wilde zwijnen in Brabant. Als Lokaal Brabant hebben we verder moeite met het afschieten van ALLE wilde zwijnen. Faunabeheereenheden hebben dit vraagstuk goed onder controle. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Goed wildbeheer is niet afschieten. Wilde zwijnen horen bij de natuur."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het afschieten van ​alle​ zwijnen is een te grof middel en past niet in efficiënt en gedifferentieerd natuurbeheerbeleid dat nodig is in een dikbevolkte/bebouwde provincie als Noord Brabant."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Niet zonder meer. Enerzijds heeft de natuur baat bij de zwijnen, anderzijds is er overlast. In bepaalde situaties en onder voorwaarden moet afschieten mogelijk zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Klimaatmaatregelen Extra belangrijk

De provincie moet klimaatmaatregelen nemen, ook als die ten koste gaan van de Brabantse economie.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Brabant draagt veel bij aan een beter klimaat. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de Brabantse economie. Sterker nog: met de innovatiekracht van Brabantse ondernemers en bedrijven ligt hier juist een enorme kans om de transitie om te zetten in economische ontwikkeling."

 • CDA: Oneens

  "Wij zijn het eens met de klimaatdoelen. Ze moeten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. "

 • SP: Eens

  "De SP is de partij die al sinds haar oprichting pleit voor een andere economie. Een economie die niet gebaseerd is op ongebreidelde economische groei. Dat is namelijk onhoudbaar. Groei gaat namelijk altijd ten koste van wat anders, onder andere het klimaat. Het wordt echt tijd voor maatregelen."

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet stoppen met klimaatmaatregelen. Voor een verwaarloosbaar effect op het klimaat betalen onze burgers en bedrijven een gigantische rekening. De PVV vindt dit volstrekt onacceptabel en wil aan deze klimaatgekte een einde maken."

 • D66: Eens

  "D66 ziet de klimaatopgave en energietransitie als een opgave én een kans voor de Brabantse economie. Hierin investeren schept heel veel nieuwe banen. D66 staat vierkant achter die keuze. Ook als dit betekent dat de fossiele industrie uit de economie van het verleden hieronder lijdt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat elk kind in Brabant zeker moet kunnen zijn van een leefbare toekomst. Het wordt nu al heter en droger in de zomer en er is ook steeds vaker wateroverlast. Niks doen is geen optie. Soms zijn er daardoor op korte termijn negatieve economische effecten. Als dat zo is dan verdelen we die pijn eerlijk. Klimaatmaatregelen leveren ook een betere leefomgeving op. Een belangrijke economische vestigingsfactor. Op langere termijn is investeren in het klimaat óók investeren in onze economie."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat. Daar wil GroenLinks verantwoordelijkheid in nemen. We moeten kansen benutten en stappen zetten. Wij willen dan ook dat de provincie zich onverkort inzet om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Dit betekent dat Brabant de uitstoot van broeikasgassen fors reduceert door naast energiebesparing te investeren in duurzame energie. Dit levert banen en welzijn op en volop kansen voor Brabantse innovatie."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS vindt dat bij ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt mogen zijn aan het economische belang."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Veel klimaatproblemen worden nog steeds afgewenteld op toekomstige generaties. Noodzakelijke oplossingen blijven uit. Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te kunnen bieden, moet een radicaal andere weg worden ingeslagen. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Wij hebben de verantwoordelijkheid om goed voor onze leefomgeving te zorgen. De ChristenUnie-SGP wil geen economische groei die ten koste gaat van onze leefomgeving. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant gaat voor de nationaal afgesproken klimaatdoelen. De veronderstelling dat de klimaatmaatregelen op lange termijn ten koste gaan van de economie deelt Lokaal Brabant niet. Tot op op heden is dat nog nergens uit gebleken. Mocht dit wel zo zijn, dan is dat een offer wat wij als maatschappij dienen te brengen. Evenals in de rest van Nederland. Lokaal Brabant wil aanvullend op rijksbeleid middelen inzetten om inwoners bedrijven te stimuleren om aan de klimaatdoelen te voldoen. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Klimaatmaatregelen houden zich niet aan provinciegrenzen. Dit is symboolpolitiek."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Eenzijdig door de provincie te nemen klimaatmaatregelen hebben geen enkele zin. Áls er al sprake is van invloed van de mens op het klimaat, dan dienen maatregelen op wereldschaal te worden genomen. Eenzijdige klimaatmaatregelen hebben alleen maar een verslechtering van de concurrentiepositie tot gevolg, zonder enige milieuwinst."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op een fijne wereld hebben als onze generatie. DENK is daarom voor klimaatmaatregelen ook als die marginale schadelijke economische neveneffecten hebben."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn ons uitgangspunt. Hiervoor zijn maatregelen nodig. Economie moet ten dienste staan aan het welzijn van de mens en zijn leefomgeving. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Philharmonie Zuidnederland Extra belangrijk

De bezuiniging op het orkest Philharmonie Zuidnederland moet worden teruggedraaid.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De provincie geeft nu 1.500.000 euro per jaar subsidie aan het orkest. De Brabantse VVD vindt dat dit voldoende is om het orkest zijn rol als topvoorziening in Brabant uit te voeren. "

 • CDA: Eens

  "Wij vinden muziekonderwijs voor kinderen belangrijk en het orkest speelt daarbij een grote rol."

 • SP: Oneens

  "De provincie blijft een bijdrage leveren aan Philharmonie Zuidnederland, maar met de subsidie die zij krijgen en het talent dat zij bezitten moeten zij echt vooruit kunnen. "

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil juist extra bezuinigen op subsidies voor de professionele kunst- en cultuursector."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt cultuur heel belangrijk, ook filharmonische muziek. Doordat de Philharmonie Zuidnederland gekozen heeft om zaken als muziekeducatie, waarvoor subsidie beschikbaar is, te beëindigen is het logisch dat ook de subsidie aan hen minder is dan voorheen. D66 wil dit geld besteden aan andere filharmonische muziek, zodat nieuwe gezelschappen ook een kans krijgen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is van mening dat gemeenschapsgeld van ons allemaal is en dat de provincie daarom eerlijk moet omgaan met het verdelen van dat geld. De Philharmonie Zuidnederland krijgt elk jaar 1,5 miljoen euro van de provincie. Dat is erg veel geld is in vergelijking met andere culturele instellingen. We willen dat de Philharmonie haar huidige subsidie behoudt en dat er voor andere culturele instellingen ook geld overblijft. "

 • GroenLinks: Eens

  "De ondersteuning van de geweldige Philharmonie Zuidnederland moet worden voortgezet en het subsidiebedrag worden verhoogd. De kwaliteit en maatschappelijke effecten van ons beleid lopen terug als we blijven ‘knijpen’ op de uitgavenkant. Dit heeft namelijk als effect dat organisaties die afhankelijk zijn van provinciale bijdragen, zoals de Philharmonie, moeten snijden in personeel en moeten blijven bezuinigen op hun activiteiten. Terugdraaien dus, deze bezuiniging."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan de volgende generaties."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Philharmonie is zes jaar geleden opgericht uit twee provinciale orkesten en zou tien jaar krijgen om op te bouwen. Het korten van de provinciale bijdrage is veel te snel ingezet, met als gevolg dat er geen sluitende begroting is en het bestaan van het orkest in gevaar dreigt te komen. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie de bezuiniging moet terugdraaien en de Philharmonie stevig financieel moet steunen."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De ChristenUnie-SGP draagt de Philharmonie Zuidnederland een warm hart toe. De doorgevoerde bezuinigingen brengt de toekomst van de Philharmonie in gevaar. Wij willen de bezuiniging dan ook terugdraaien. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Kunst en cultuur zijn van grote waarde en dienen zoveel mogelijk ondersteund te worden. Al eeuwen is bekend dat kunstzinnige en culturele vorming bijdraagt aan het welbevinden van mensen en de leefbaarheid binnen onze dorpen en steden. Lokaal Brabant is wel van mening "voor wat, hoort wat". De uitvoeringen van het Orkest Philharmonie Zuidnederland moeten dan ook voor een breed publiek laagdrempelig toegankelijk worden gemaakt. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Niet de bezuiniging dient centraal te staan, maar een aantrekkelijk aanbod met een laagdrempelig bereik."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Subsidiëring is een middel dat met terughoudendheid dient te worden ingezet. In de kunstsector dient het zich te concentreren op traditionele kunst die past binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis"

 • DENK: Oneens

  "Er moet minder geld naar elitecultuur, waar vooral de hogere inkomens gebruik van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals, straatcultuur en andere laagdrempelige activiteiten. "

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Code Oranje staat voor co-democratie. Bij deze beslissing hadden alle partners met elkaar in gesprek moeten gaan. Het zou goed zijn dit alsnog te organiseren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Gedeputeerde Extra belangrijk

Iedere regio moet een eigen gedeputeerde krijgen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Door voor elke regio een gedeputeerde aan te wijzen ontstaan koninkrijkjes en daarmee een praatcultuur in plaats van een slagvaardige en daadkrachtige overheid. De invloed naar de landelijke overheid neemt daarmee ook af."

 • CDA: Eens

  "De provincie moet dicht bij de mensen staan en altijd in de buurt."

 • SP: Geen van beide

  "Gedeputeerden gaan natuurlijk over alle regio's. Wel zouden we ervoor willen pleiten dat niet (bijvoorbeeld) alle gedeputeerden uit het oosten van Brabant komen. Alle regio's in Brabant horen vertegenwoordigd te zijn."

 • PVV: Oneens

  "Het college van Gedeputeerde Staten is er voor de gehele provincie, en iedere gedeputeerde moet dan ook de belangen van álle Brabantse regio's dienen."

 • D66: Oneens

  "D66 staat voor een betrokken en efficiënt bestuur. Belangrijke maatschappelijke opgaven moeten een gedeputeerde krijgen, zodat de Brabanders hierin resultaten zien. Elke gedeputeerde moet in elke regio zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk zijn. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA vindt het belangrijk dat het College van Gedeputeerde Staten nauwe contacten heeft met de Brabantse regio's en gemeenten en weet wat hier speelt. Een regio-gedeputeerde zou daarvoor een goede aanvulling zijn, net zoals veel gemeenten wijkwethouders kennen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Gedeputeerden hebben een inhoudelijke portefeuille en gaan binnen die portefeuille over onze hele provincie. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is wel voor een gedeputeerde met ouderenbeleid in zijn portefeuille."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil een bescheiden aantal gedeputeerden. De provincie moet zich concentreren op de wettelijke taken en kostenefficiënt werken. Een goede samenwerking tussen de gedeputeerden moet ervoor zorgen dat het werk zo breed mogelijk wordt aangepakt en in samenhang met andere belangen wordt beoordeeld. Een gedeputeerde moet geen kokervisie hebben op regionaal niveau maar een brede blik in de toekomst."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De ChristenUnie-SGP vindt het mooi als er een grote betrokkenheid is van bestuurders bij alle regio’s in onze provincie. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant is een groot voorstander van een eigen gedeputeerde per regio om zo een direct betrokken en verantwoordelijke bestuurder te hebben voor de belangen en zaken van die regio. Dit biedt gemeenten en inwoners/bedrijven in een regio een directe verbinding met ons bestuur. Deze gedeputeerde is de oren en ogen in de regio, luistert naar wat er speelt en houdt rekening met de belangen van de regio in de diverse afwegingen."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "Het is goed als het wat onzichtbare provinciebestuur wat smoel krijgt."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Ons staatsrechtelijk bestel heeft niet méér of anders gekozen bestuurders nodig, maar juist minder bestuurders die slagvaardiger kunnen optreden. Met directe democratische middelen als referenda en gekozen burgemeesters dienen bestuurders te worden gecorrigeerd of te worden aangestuurd."

 • DENK: Oneens

  "DENK is wel voor een gekozen Commissaris van de Koning en meer democratie in de provincie. Door het gebrek aan invloed en herkenbaarheid zijn bestuur en politiek verwijderd geraakt van de inwoners. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek en geeft inwoners het gevoel dat zij geen invloed hebben. DENK vindt dat inwoners zelf moeten kunnen bepalen wie wordt aangesteld als de Commissaris van de Koning en moeten kunnen controleren wie belangrijke functies krijgt binnen een provincie. "

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "Een gedeputeerde per regio staat dichterbij de burgers: die is beter op de hoogte van plaatselijke kwesties door korte lijntjes met de lokale raadsleden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Stimulerende middelen Extra belangrijk

De provincie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van verboden stimulerende middelen (zoals allerlei pillen) op festivals wordt gecontroleerd.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Gebruikers nemen doelbewust een risico bij gebruik van verboden stimulerende middelen. Zij zijn zelf verantwoordelijk. Als de overheid deze middelen tegenkomt, moeten ze die in beslag nemen en vernietigen. De provincie heeft hierin bovendien geen rol."

 • CDA: Eens

  "Het CDA is anti drugs. De veiligheid van onze kinderen staat op 1!"

 • SP: Eens

  "Het gebruik van deze middelen hou je niet tegen. Als ze gebruikt worden, wil de SP dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. "

 • PVV: Oneens

  "Het is geen provinciale taak om het gebruik van verboden middelen te faciliteren. In plaats daarvan moet de provincie juist inzetten op bestrijding van de productie en verspreiding van drugs."

 • D66: Eens

  "Uit de Nationale Drug Monitor blijkt dat 61% van de frequente bezoekers van festivals een recente XTC-gebruiker is. D66 wil de ogen hiervoor niet sluiten. Daarom is het belangrijk dat deze gebruikers veilig kunnen gebruiken. Testlocaties op festivals is hiervoor een belangrijk middel. Daarnaast wil D66 goede voorlichting en inzetten op preventie. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil voorkomen dat er Brabantse jongeren overlijden aan onveilige softdrugs en XTC. Uiteraard vinden we dat je beter geen drugs kunt gebruiken, maar als je dit toch wilt doen, willen we ervoor zorgen dat je geen vergif binnenkrijgt. "

 • GroenLinks: Eens

  "Over dit punt is een motie van GroenLinks aangenomen in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid steunde de oproep van GroenLinks om op dansfeesten weer de werking en dosering van drugs plus de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te meten. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

 • Partij voor de Dieren: Geen van beide

  "Drugsgebruik is een zaak van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is wel meer voorlichting nodig over de mogelijke negatieve gevolgen van drugsgebruik voor individu en samenleving. De uitvoering van kwaliteitscontroles is geen bevoegdheid van de provincie. De provincie kan wel de gemeente, die een vergunning voor een festival verleent, oproepen deze kwaliteitscontroles te faciliteren."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP vindt dat de festivals pillenvrij moeten zijn. Wij zijn tegen drugs, dus ook tegen het controleren van de kwaliteit ervan. Als er op festivals grootschalig drugs worden gebruikt dan moet er geen vergunning meer afgegeven worden. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant wil alleen op kwaliteit van pillen sturen, omdat uit ervaring blijkt dat het weghouden van deze stimulerende middelen op de festivalterreinen niet lukt. Hiermee is het een veiligheidsitem geworden voor de gezondheid van de festivalgangers. Als festivalgangers op een laagdrempelige wijze gebruik kunnen maken van de kwaliteitscontrole, voorziet Lokaal Brabant dat dit leidt tot meer bewustwording over de effecten en risico’s van gebruik van stimulerende middelen op de gezondheid. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Lijkt ons meer een gemeentelijke taak."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Als een verbod op stimulerende middelen niet kan worden gehandhaafd en gebruik op grote schaal plaatsvindt, is controle de enige mogelijk om schade aan gezondheid te voorkomen."

 • DENK: Oneens

  "Verboden stimulerende middelen zijn verboden. Er dient eerder ingezet te worden op de handhaving daarvan dan op een gedoogconstructie."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "Voor de veiligheid van de (jonge) gebruikers zeggen we ja. Toch zijn we tegen drugs en willen we het gebruik ervan niet promoten. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Windmolens Extra belangrijk

De provincie moet het plaatsen van windmolens alleen toestaan in speciaal daarvoor aangewezen gebieden.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Heel veel Brabanders vinden windmolens een vorm van horizonvervuiling. De Brabantse VVD vindt het daarom belangrijk dat er lokaal draagvlak is bij inwoners en dat zij mede-eigenaar kunnen worden van deze windmolens. Zo kunnen zij meeprofiteren van de energietransitie."

 • CDA: Eens

  "Alleen windmolens waarvoor draagvlak is van de omgeving. Waar de omwonenden van meeprofiteren. "

 • SP: Oneens

  "Dat zou veel te beperkt zijn en is bovendien de verkeerde volgorde. Wij alleen bepalen niet waar windmolens wenselijk zijn of niet. Dat zijn ook zeker de omwonenden. Wij gaan daarbij altijd uit van een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Wij vinden het buitengewoon onrechtvaardig wanneer grote bedrijven alle lusten op strijken, terwijl omwonenden met de lasten zitten. Verder zouden windmolens daar geplaatst moeten worden waar ze het meeste opleveren, waar ze dus veel wind vangen. "

 • PVV: Geen van beide

  "De PVV wil nergens plaatsing van windturbines toestaan. Deze subsidieslurpers zijn immers vervuilend, landschapsontsierend en dragen niet bij aan betaalbare energievoorziening."

 • D66: Eens

  "De energietransitie is voor D66 één van de belangrijkste speerpunten in de komende periode. Daarvoor is het plaatsen van extra windmolens noodzakelijk. D66 wil in samenspraak met gemeenten en belanghebbenden gebieden voor windenergie aanwijzen, zodat hinder en schade aan natuur tot een minimum worden beperkt. Bovendien moet 50% van de opbrengsten van de windmolens naar de omgeving gaan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat elk kind in Brabant ook in de toekomst zeker kan zijn van een leefbaar klimaat. Daarom vinden we dat er meer windturbines in Brabant moeten komen. Het is belangrijk om zorgvuldig te bekijken waar nieuwe windmolens kunnen komen staan. Er is niet overal evenveel wind en daarnaast willen we de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Ook wil de PvdA dat een groot deel van de opbrengsten van nieuwe windturbines naar de omgeving gaat, nóg meer dan de 25% bij Windpark A16."

 • GroenLinks: Eens

  "Windenergie moet landschappelijk inpasbaar zijn en omwonenden moeten zoveel mogelijk kans krijgen om een aandeel te krijgen in de windenergie."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren is voor ontwikkeling van windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen schade van ondervinden. De provincie betaalt de opvang van dieren die gewond raken door toedoen van windmolens. Er moet een streep door het huidige beleid waarbij windmolens in de natuur mogen worden gezet. Verder worden windmolens alleen toegestaan bij voldoende draagvlak bij omwonenden en gemeente die het betreft."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP wil gemeenten de ruimte bieden om waar er draagvlak is windenergie lokaal op te wekken. Dat kan ook zijn met 'kleinere' windmolens. Wij vinden daarnaast dat de opbrengst van de windmolens gebruikt moet worden voor duurzame initiatieven in de directe omgeving. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant is het eens met de gedachte dat de provincie samen met de gemeente de regie moet voeren op mogelijke locaties die door gemeenten worden aangedragen. Gezamenlijk dienen de provincie en de gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van Brabant een lijst met afweegcriteria op te stellen. Deze vormen het kader voor de aan te wijzen gebieden."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "Windmolens moeten niet overal de horizon vervuilen."

 • Forum voor Democratie: Geen van beide

  "Windmolens zijn geen geschikte alternatieve energiebron. Er is dus geen enkele reden om deze toe te staan, ook niet in speciaal daartoe aangewezen gebieden."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding. "

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Dit is (ook) een zaak van gemeenten en hun inwoners. De provincie kan dit niet alleen bepalen, maar dient ondersteunend te zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Werkzoekenden Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in het helpen van mensen die werk zoeken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De afgelopen jaren is onder aanvoering van de Brabantse VVD de werkloosheid fors teruggelopen tot de laagste van Nederland. Hier gaan we de komende jaren mee door en daar is niet meer geld voor nodig. Liever gebruiken we het huidige geld op een slimme manier om mensen aan een baan te helpen."

 • CDA: Eens

  "De provincie kan een grote rol spelen bij het bestrijden van werkloosheid en het aantrekken van bedrijven voor het creëren van banen. "

 • SP: Eens

  "Helaas zijn er nog steeds groepen mensen die lastig aan werk kunnen komen. De provincie zou hen, samen met de gemeenten, moeten helpen werk te vinden. Mensen die het moeilijk hebben, moet je helpen!"

 • PVV: Oneens

  "Dit is geen provinciale taak en dit is ook niet enkel met het investeren van 'meer geld' structureel op te lossen. De provincie moet vooral zorgen dat er geen nodeloze barrières of lange wachttijden zijn voor ondernemers die een bedrijf willen vestigen of uitbreiden. "

 • D66: Oneens

  "D66 is er trots op dat de Brabantse werkloosheid erg laag is en zelfs lager is dan het landelijk gemiddelde. Mensen die nu nog geen werk hebben gevonden zijn veelal met hun huidige vakopleiding niet aan een baan te helpen. D66 wil graag investeren in goed onderwijs om hen te helpen een passende opleiding te volgen voor een goede toekomstige baan. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van goed werk. Echte banen, met vaste contracten in plaats van elk jaar onzekerheid of je een nieuw jaarcontract krijgt. En als mensen onverhoopt toch werkloos worden, zorgt de provincie er samen met de gemeenten voor dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk zijn. "

 • GroenLinks: Eens

  "Iedereen die wil werken, moet een gelijke kans krijgen om te kunnen werken. De provincie moet haar coördinerende rol verbeteren bij het stimuleren van bedrijven om mensen aan te nemen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook moet de provincie als werkgever zelf het goede voorbeeld geven. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert. De provincie moet bij het onderwerp "werkgelegenheid in de regio" extra aandacht geven aan oudere werklozen. Zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse werknemers."

 • Partij voor de Dieren: Geen van beide

  "Hulp bij het vinden van werk is niet per se een provinciale taak, maar een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en gemeenten. Als de provincie zich hierin mengt, dan via indirecte weg waarbij wij ons inzetten om groene banen te scheppen met de omschakeling naar lokale, duurzame energieopwekking, biologische landbouw en circulaire bedrijvigheid."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Onze economie is zo gericht op prestaties dat mensen die aan de zijlijn staan vaak niet de kans krijgen om volwaardig mee te kunnen doen. De provincie moet bedrijven stimuleren om deze mensen ook een plaats te geven. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Dit is vooral een taak van de gemeenten in samenwerking met UWV en de werkbedrijven. Dit is het gevolg van de in werking getreden Participatiewet in 2015. Lokaal Brabant ziet de provincie Brabant hier als ondersteuner voor de gemeenten en een duidelijke rol voor de provincie in de vorm van monitoring, kennisdeling en stimuleren van nieuwe initiatieven, zoals de tijdelijke participatie in AgriFood werkt! in Noordoost Brabant. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "De provincie kan partijen bij elkaar brengen en stimuleringsregio's maken waar bedrijvigheid en werkgelegenheid hand in hand kunnen gaan."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Het is telkenmale gebleken dat het helpen van mensen om aan werk te komen, slechts voor een zeer beperkte groep effectief is. Mensen moeten zichzelf helpen. Fiscale maatregelen waardoor het loont om te werken, zijn veel effectiever."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt. Alle provincies dienen daarvoor een Leer-Werk-Ambassadeur aan te stellen die scholen en bedrijven zoveel mogelijk bij elkaar brengt. Bij aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt bij de keuze van een leverancier altijd gekeken naar het leveren van Social Return. Dat betekent dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen krijgen."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Het helpen van werkzoekenden is geen zaak van de provincie. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Winkels Extra belangrijk

De provincie mag ook buiten de steden nieuwe locaties voor winkels aanwijzen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Voor de leefbaarheid in dorpen kunnen winkels belangrijk zijn. Daarom is de Brabantse VVD niet per definitie tegen vestiging van nieuwe winkels buiten de steden. Wel houden we rekening met de gevolgen voor bestaande ondernemers in de dorpen en steden."

 • CDA: Eens

  "Daar waar deze winkels iets toevoegen. "

 • SP: Oneens

  "Zorg er eerst maar voor dat de binnensteden floreren. Er is nog steeds veel leegstand en steeds meer kleine ondernemers stoppen en grote ketens nemen de zaak over. Dat is zonde. "

 • PVV: Eens

  "Voor initiatieven van ondernemers moet voldoende ruimte zijn in onze provincie, ook buiten de steden."

 • D66: Oneens

  "Brabantse steden kenmerken zich door hun gezelligheid en de afwisseling van kroegen, kerken en commercie. Door winkelcentra in het groene buitengebied verdwijnt deze mix. Bovendien zijn er nog veel leegstaande winkelruimtes in de centra beschikbaar. Ook wil D66 het buitengebied groen en open houden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van een levendig en gezellig dorps- of stadscentrum. De leegstand in de Brabantse stadscentra moet daarom worden teruggedrongen. Daarin gaan we met gemeenten investeren. We geloven dat de Brabanders liever een levendig en gezellig stads- of dorpscentrum hebben dan een kledingzaak op een woonboulevard. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Ruimte toedelen aan bedrijventerreinen en grote kantorenlocaties is een provinciale taak. Waar winkels komen, dat is primair zaak van de gemeenten."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS vindt dat bij ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt mogen zijn aan het economische belang."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren zet zich in voor zuinig ruimtegebruik. Het aanwijzen van locaties voor winkels buiten de steden gaat ten koste van de natuur en de kwaliteit van het landschap en moet zoveel mogelijk worden beperkt. Geschikte leegstaande panden in dorpen en steden kunnen worden ingezet voor betaalbare winkelruimtes, kantoren of woonruimte, waardoor het aantal bouwprojecten in natuur- en agrarische gebieden afneemt."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Dit leidt tot ongewenste verschuiving van winkelgebieden naar het buitengebied en zorgt voor een verslechtering van de leefbaarheid in steden. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Retailbeleid is hoofdzakelijk een gemeentelijke en regionale taak. Daarbij moeten we ervoor waken dat de provincie vanuit andere afwegingen geen extra locaties voor winkels toestaat, die een negatief effect kunnen hebben op overige retail."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "De provincie moet niet concurreren met stedelijke winkelcentra die al onder grote druk staan."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het ruimtelijk ordeningsbeleid dient ertoe te strekken dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke/economische initiatieven. Het zorgt ervoor dat er wordt gebouwd/ontwikkeld naar de vraag die er is. Nieuwe locaties voor winkels buiten de steden past in een dergelijk ruimer beleid."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Daarvoor is het beter geen nieuwe locaties aan te wijzen voor winkelgebieden maar waar nodig bestaande locaties uit te breiden."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Met betrekking tot uitbreiding in of rond gemeenten pleiten we voor een terughoudende rol van de provincie. Als ontwikkelingen er om vragen moet het onder voorwaarden wel mogelijk zijn. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Ruit om Eindhoven Extra belangrijk

De provincie moet alsnog doorgaan met het volledig aanleggen van de Ruit om Eindhoven.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD heeft deals gesloten voor de bereikbaarheid van de regio Eindhoven. Zoals de verbreding van de A67 en opwaardering van de N279. Hierdoor wordt nu 75% van de Ruit-plannen uitgevoerd. Één vraag resteert. Willen de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Helmond het regionale verkeer door of om hun centrum heen? Voor de Brabantse VVD is er geen taboe. Ook nieuwe infrastructuur behoort tot de oplossingsmogelijkheden."

 • CDA: Eens

  "De fileproblemen rondom Eindhoven moeten opgelost worden. Het sluipverkeer door de dorpen moet verminderen. "

 • SP: Oneens

  "Niet de volledige Ruit en niet de 'kleine' Ruit. Er zijn nog voldoende alternatieven die nog niet benut zijn. Daar liggen plannen voor, die samen met de betrokken gemeenten zijn gemaakt. Voer die eerst uit voordat je meer asfalt aan gaat leggen!"

 • PVV: Eens

  "De Ruit om Eindhoven is essentieel voor de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant. Daarom wil de PVV de Ruit alsnog volledig aanleggen."

 • D66: Oneens

  "De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd; is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen dan extra asfalt, bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat het verkeer in Zuidoost-Brabant de ruimte krijgt waar het ruimte nodig heeft, er alternatieven komen waar alternatieven nodig zijn en verkeer vooral ook niet komt, waar het niet thuishoort. De Ruit kost gruwelijk veel geld, vernielt veel leefplezier en lost nagenoeg niks op. Daarom verbreden wij liever de A67 en halen we onder andere de rotondes en stoplichten op de N279 weg. Zo lossen we échte problemen op."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks Brabant heeft zich altijd verzet tegen De Ruit om Eindhoven en blijft dit doen. GroenLinks kiest voor groen, en voor slimme mobiliteitsoplossingen. Dus niet voor de Ruit. Deze nieuwe weg zou gepaard gaan met de vernietiging van een prachtig natuur- en recreatiegebied. Het project kost ook honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld. Er zijn nauwelijks effecten te verwachten op de hoeveelheid verkeer door Eindhoven of op de Helmondweg. Zo’n Ruit schaadt de omgeving en lost niets op."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "Bereikbaarheid vergroten door aanleggen van een duurzaam wegennetwerk A58, A67, A27, knooppunt/bocht Hooipolder, ring om Eindhoven maar niet door natuurgebied, Westparallel en N397."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Meer asfalt is een achterhaalde en niet-duurzame reactie op drukte op de wegen. Het is bewezen dat meer en bredere wegen niet zorgen voor minder files. De Partij voor de Dieren wil inzetten op gedragsverandering, bevordering van thuis- en flexwerken en betaalbaarder, betrouwbaarder en toegankelijk openbaar vervoer. De Ruit rond Eindhoven inclusief de omleiding rond Dierdonk is een aanslag op natuur en leefbaarheid."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van de Ruit om Eindhoven. Wij steunen de oplossing die nu uitgevoerd gaat worden. Wij vinden dat we nu beter extra kunnen investeren in een goed openbaar vervoersnetwerk."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Voor Lokaal Brabant is het volledig aanleggen van de Ruit een te grote aanslag op onze Brabantse natuur. Het volmaken van de Ruit is volgens ons ook maar een tijdelijke oplossing voor het vraagstuk wat er ligt. Lokaal Brabant ziet het stimuleren en spreiden van woon-werkverkeer met openbaar vervoer en het terugdringen van het doorgaande vrachtverkeer in de piekuren als een aanvaardbaarder alternatief."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Hoe belangrijk het oplossen van de verkeerscongestie rond Eindhoven ook is: er is geen overeenstemming tussen de diverse spelers in de regio."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie dient voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat in Noord Brabant. De economie van de regio Eindhoven is van eminent belang voor de provincie. De bereikbaarheid van dergelijke regio’s dient dus te allen tijde te worden gewaarborgd."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Code Oranje staat voor co-democratie. Hierbij zijn degenen die iets afkeuren (mede)verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De Ruit van Eindhoven is een onderwerp dat door de provincie samen met gemeente, burgers en andere belanghebbenden besproken zou moeten worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Sportvereniging Extra belangrijk

De provincie moet extra geld uitgeven om te zorgen dat ieder kind in Noord-Brabant lid kan worden van een sportvereniging.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De Brabantse VVD wil dat ieder kind kan sporten. De provincie heeft hier echter geen rol in omdat deze taak bij gemeenten ligt. Gemeenten kunnen beter maatwerk leveren dichtbij de betreffende gezinnen."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil dat niemand aan de zijlijn staat. Iedereen moet kunnen sporten. "

 • SP: Eens

  "Bewegen is gezond. Niet alle kinderen in Brabant kunnen naar een sportvereniging omdat het te duur is. In bijvoorbeeld Eindhoven alleen al groeien 3.200 kinderen op in armoede. In heel de regio 1 op 11 en in de rest van Brabant is dat niet veel anders. De SP vindt dat de provincie daarom een bijdrage moet leveren in het aan het sporten krijgen van kinderen, ook zij die opgroeien in armoede."

 • PVV: Oneens

  "Dit is geen provinciale taak, maar een gemeentelijke verantwoordelijkheid."

 • D66: Eens

  "Gezondheid staat voor D66 centraal. Daarom wil D66 sportverenigingen graag helpen om de drempel te verlagen om lid te worden. Dat kan door energiebesparing en zonnepanelen bij sportclubs. Daardoor kan de contributie omlaag en kunnen kinderen makkelijker lid worden van een sportvereniging. D66 vindt extra geld aan een sportvereniging overmaken geen structurele oplossing. Waar nodig kunnen gemeenten hiermee maatwerk leveren. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat ieder kind in Brabant zeker kan zijn van lidmaatschap van een sportvereniging. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen en mee kunnen doen in de Brabantse samenleving. "

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks vindt dat iedere inwoner van Noord-Brabant recht heeft op gezonde leefomgeving, werk, zorg en onderwijs. Maar zeker ook op mogelijkheden voor recreatie, sport en cultuur. De samenleving verandert snel door digitalisering en een veranderende leefomgeving. Dat geeft veel onrust. GroenLinks wil dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving en wil daar alle ruimte voor geven. Samen maken we Brabant economisch, sociaal en ecologisch gezond. Sporten hoort daarbij. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

 • Partij voor de Dieren: Geen van beide

  "De Partij voor de Dieren vindt dat provinciaal sportbeleid niet moet inzetten op dure, prestigieuze, eenmalige topsportevenementen, maar op het toegankelijk maken van sport voor alle Brabantse inwoners. Dit ten behoeve van een gezonde, fitte bevolking. Tevens kan het provinciaal sportbeleid worden ingezet voor de bestrijding van kinderarmoede."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging. Wel zijn er ook al vaak programma’s van de gemeente voor. Wij willen die programma’s niet vervangen. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Voor Lokaal Brabant is dit een puur gemeentelijke verantwoordelijkheid. Onderdeel van de transities in het sociaal domein van 2015. Als uit onderzoek blijkt dat een gemeente tekort schiet in deze zorgtaak, ligt daar wel een stimulerende rol voor de provincie. De provincie kan via benchmarks en vergelijkend onderzoek de gemeenten wel ondersteunen bij het monitoren van hun beleid."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "Is een sympathieke gedachte."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Áls dit al een overheidstaak is, is het geen taak van de provincie."

 • DENK: Eens

  "DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. Voor ieder kind moet het mogelijk worden om lid te worden van een sportvereniging. Voor zover gemeenten dit niet al zelf mogelijk maken met subsidies, zal de provincie hiervoor een subsidieregeling optuigen. "

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "Bewegen is voor elk kind belangrijk. Het mag daarom niet uitmaken in welke gemeente je woont. Eerder nog zou dit Rijksbeleid moeten zijn in plaats van provinciaal beleid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Mestverwerkingsfabrieken Extra belangrijk

De provincie moet nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Mestverwerkingsfabrieken zijn nodig voor de verduurzaming van de landbouw. Met zo’n fabriek kunnen we mest omzetten in een grondstof en het dus hergebruiken. De landbouw is en blijft een belangrijke economische sector voor onze provincie die volop aan het verduurzamen is. Dat moeten we blijven stimuleren."

 • CDA: Geen van beide

  "Wij zoeken naar logische locaties met voldoende draagvlak. Dat kan op een industrieterrein zijn of in het buitengebied. "

 • SP: Oneens

  "De SP ziet geen heil in grootschalige mestverwerking. Wij zijn dan ook tegen nieuwe mestverwerkingsfabrieken. Daarnaast bieden zij ook geen oplossing voor het probleem: het teveel aan mest. Dat kan maar op één manier aangepakt worden en dat is bij de bron. Daarom wil de SP een forse verkleining van de veestapel."

 • PVV: Eens

  "Voorwaarde voor het toestaan is dat er lokaal draagvlak voor bestaat en niet wordt opgedrongen aan een gemeente (zoals de door de provincie afgedwongen mestfabriek in Oss). Nog beter is mestverwerking bij de bron, dus op het agrarisch bedrijf zelf, mogelijk maken."

 • D66: Geen van beide

  "D66 wil enige krimp van de veestapel een Brabant zonder CO2-uitstotende kunstmest. Tot de kringlopen zijn gesloten, is mestverwerking noodzakelijk. D66 wil voor een korte termijn schone en veilige mestverwerking op een paar industrieterreinen. Die paar locaties kan de provincie dan intensief controleren, zodat de bedrijven zich aan de regels houden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat het aantal dieren in Brabant snel kleiner wordt. Er is namelijk veel te veel mest in onze provincie. Dit overschot aan mest wordt grotendeels gedumpt. Dat is erg slecht is voor de natuur, de bodem en ons drinkwater. Omdat de PvdA gezondheid voorop stelt, moeten we dit oplossen. Daarom is mestverwerking als tijdelijke oplossing voor het mestprobleem voor ons acceptabel. Mestverwerkers moeten daarbij wel aan hele strenge regels voldoen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven voor grootschalige mestfabrieken. Mestfabrieken ontvangen geen financiële bijdrage van de provincie. Ons enorme mestoverschot moet worden afgebouwd door transitie naar een natuurinclusieve en gezonde landbouw."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS wil wel dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Als gevolg van de enorme aantallen landbouwdieren (ruim 35 miljoen) is er in Brabant naast stank en gezondheidsgevaar een enorm mestoverschot. Mestfabrieken in Brabant krijgen meer dan een half miljard euro aan subsidies terwijl ze het mestoverschot niet oplossen maar verplaatsen. De Partij voor de Dieren wil het aantal dieren drastisch inkrimpen om de mestproblematiek bij de bron aan te pakken zonder mestfabrieken."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De Brabantse veehouderijsector is bezig met de Transitie Duurzame Veehouderij. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwerken van mest. De ChristenUnie-SGP vindt dat er voldoende mestverwerkingsfabrieken moeten zijn om de mest van de Brabantse veehouderijsector regionaal te kunnen verwerken. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Met een actief mestbeleid kan sturing worden gegeven op de verwerking. Verwerking in het eigen bedrijf geniet voor Lokaal Brabant de voorkeur. Lokaal Brabant ziet organische mest als belangrijke vervanger van kunstmest. Lokaal Brabant wil stimuleren dat eigen mest verwerkt gaat worden op de eigen gronden, mede om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen (grondgebonden landbouw). Nieuwe mestfabrieken alleen toestaan bij onvoldoende verwerkingscapaciteit op daarvoor geschikte locaties."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Beoordelen op basis van de verwerkingscapaciteit en het toekomstige aanbod van mest."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat voor Noord Brabant. De agrarische sector is van groot belang voor de provincie. Mestverwerkingsfabrieken kunnen de sector versterken. Mestverwerkingsfabrieken moeten - zonder gevaar voor de volksgezondheid - worden toegestaan."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "In principe wel, maar niet overal en met oog voor leefbaarheid. Als inwoners of andere belanghebbenden een beoogde locatie afkeuren, dragen zij ook (mede)verantwoordelijkheid voor het vinden van een andere oplossing. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Vliegveld Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat vliegveld Eindhoven verder groeit.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD stelt twee belangrijke voorwaarden. De groei moet gekoppeld zijn aan de economische belangen van Brabant en er móeten meer maatregelen komen voor de leefbaarheid van omwonenden. Dit betekent dat Eindhoven Airport geen afvoerputje is van Schiphol, dat de bestemmingen beter gaan aansluiten bij de economische belangen van Brabant en dat idealiter alleen de schoonste en stilste vliegtuigen welkom zijn."

 • CDA: Oneens

  "Groei van Eindhoven Airport is alleen mogelijk bij schonere en stillere vliegtuigen."

 • SP: Oneens

  "De druk op de omgeving door Eindhoven Airport is al ontzettend groot: geluidsoverlast, aantasting van milieu en klimaat, risico's voor de gezondheid (denk aan fijnstof). De SP wil niet dat de overlast nog verder toeneemt, maar zelfs afneemt. Wij willen daarom dan ook maatregelen om de overlast te verkleinen. Groei van het vliegveld past daar niet bij."

 • PVV: Eens

  "Eindhoven Airport is belangrijk voor onze economie en bereikbaarheid en bovendien als luchtmachtbasis noodzakelijk voor onze veiligheid."

 • D66: Oneens

  "Al jarenlang is het een automatisme dat er in Eindhoven meer vluchten bij komen. D66 wil dat dit automatisme stopt. D66 vindt dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport in balans moet zijn met de omgeving. Daarom is D66 erop tegen om op voorhand meer vluchten toe te staan en vinden we dat er meer geïnvesteerd moet worden in goede, snelle internationale treinverbindingen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat elke Brabander rustig kan slapen. Ook de omwonenden van Eindhoven Airport. Daarom willen we dat de enorm toegenomen overlast van Eindhoven Airport niet verder groeit. De PvdA wil niet alleen dat het economisch goed gaat met de Brainportregio, maar ook dat het er fijn leven is. Dat kan met meer zakelijke bestemmingen in plaats van vakantievluchten en betere, snellere treinverbindingen naar Duitsland, België en Frankrijk als alternatief voor het vliegtuig."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil geen groei van het aantal vluchten bij Eindhoven Airport gelet op de geluidsoverlast voor omwonenden en de te forse uitstoot van stikstof, fijnstof en C02. GroenLinks wil duurzame keuzes maken en is tegen nog meer goedkope chartervluchten en landingen na 23.00 uur of vertrekken voor 7.00 uur. GroenLinks wil ruimere compensatie voor de omwonenden dan in het huidige leefbaarheidsfonds beschikbaar is. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS vindt dat vliegveld Eindhoven zijn maximum grootte heeft bereikt. Bovendien dienen vliegroutes over dorpen verboden te worden en er moeten andere routes gevonden worden. Het welzijn van de inwoners staat voorop en niet de economische groei."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Om de opwarming van de aarde te beperken is een sterke krimp van het vliegverkeer noodzakelijk, zowel landelijk als wereldwijd. De Partij voor de Dieren is daarom voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de groei van vliegvelden. De overlast en uitstoot van vliegvelden Eindhoven, Seppe en Budel moet worden verminderd. De milieukosten van vliegen moet in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP heeft oog voor de leefbaarheid rondom Eindhoven Airport. Een Airport dat alsmaar groeit, zorgt voor onaanvaardbare overlast. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Lokaal Brabant ziet ook dat groei van een vliegveld gepaard gaat met extra overlast voor de omgeving. Groei is pas mogelijk als de overlast op de omgeving niet verder toeneemt of minder wordt. Het primaire militaire gebruik en gebruik voor zakelijk vliegverkeer moet geborgd blijven. Als het aan Lokaal Brabant ligt met schonere en stillere vliegtuigen. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Het gaat Ouderen Appèl - Hart voor Brabant om een balans tussen economie (luchtvaartaanbod) aan de ene kant en beperken van overlast aan de andere kant."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat in Noord Brabant. Vliegveld Eindhoven is een belangrijke onderneming/werkgever en heeft het potentieel dat nog veel meer te worden. Verdere groei is ten voordele van de gehele regio Eindhoven en provincie Noord Brabant en dient dus te worden toegestaan."

 • DENK: Eens

  "Uitbreiding van Schiphol zorgt voor zeer negatieve effecten op het gebied van milieu en voor geluidsoverlast. DENK wil daarom dat Schiphol niet meer uitbreidt en dat overcapaciteit wordt opgevangen door andere luchthavens, zoals Lelystad en Eindhoven."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Een definitief standpunt wordt pas ingenomen als alle belanghebbenden zijn geraadpleegd. Wel vraagt Code Oranje zich af of de huidige kwaliteit voldoende gewaarborgd is. Zo willen we dat voor Eindhoven Airport dezelfde milieunormen gelden als voor andere vliegvelden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Opcenten Extra belangrijk

De provinciale belastingen (de opcenten) mogen niet stijgen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Brabanders betalen al voldoende belasting. De Brabantse VVD wil dat de provincie kritisch kijkt waar belastinggeld aan wordt besteed. De provincie moet zich focussen op haar kerntaken, met prioriteit voor mobiliteit, economie en veiligheid."

 • CDA: Eens

  "Wij willen de lasten voor de Brabanders niet verder verzwaren. Hand op de knip."

 • SP: Eens

  "Brabant heeft geld zat. Het is daarom niet nodig om de motorrijtuigenbelasting (opcenten) te verhogen. Zoals bij elke uitgave vinden we wel dat we belastingen horen te corrigeren aan de hand van de inflatie."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil de opcenten motorrijtuigenbelasting zelfs verlagen. De opbrengst moet daarnaast geoormerkt worden en enkel besteed worden aan de aanleg en onderhoud van wegeninfrastructuur."

 • D66: Oneens

  "Belastingen verhogen of verlagen is voor D66 geen doel op zich. D66 wil minder auto's en meer fietsen. Daarom sluit D66 niet uit dat de automobilist mogelijk wat meer belasting moet gaan betalen om het aanleggen van meer snelfietspaden of een beter openbaar vervoer mogelijk te maken. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat het tarief van de opcenten op de motorrijtuigbelasting niet stijgt. Het tarief in Brabant is het op twee na laagste van Nederland en dat is fijn voor onze inwoners. Zoals gebruikelijk houden we daarom de reële prijs gelijk met de koopkrachtontwikkeling door indexatie met het inflatiecijfer. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks vindt het belangrijk dat de kwaliteit van onze samenleving gewaarborgd blijft. Dit hangt samen met de investeringen in maatschappelijke voorzieningen en activiteiten, waaraan zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen (openbaar vervoer, sport, bibliotheken en cultuur). De kwaliteit en maatschappelijke effecten van ons beleid lopen terug als we blijven ‘knijpen’ op de uitgavenkant. Dat deden voorgaande Colleges. Als het noodzakelijk is de opcenten aan te passen, dan doen we dat."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil de opcenten (wegenbelasting) bevriezen. Geen stijging van deze belasting dus in de periode 2019-2023."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "In het kader van verduurzamen van de samenleving is het niet zinvol om het niet-verhogen van de opcenten als op zichzelf staande doelstelling te nemen. Provinciale opcenten compenseren deels de negatieve effecten van autorijden. De vervuiler betaalt. Juist het openbaar vervoer, thuiswerken en alternatieven voor autoverkeer moeten aantrekkelijker worden gemaakt, zowel qua bereikbaarheid, betrouwbaarheid en prijs."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "De ChristenUnie-SGP vindt het eerlijk als de motorrijtuigenbelasting mee kan stijgen met de inflatie. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Het uitsluiten van stijgingen is niet verstandig, gezien de ontwikkelingen die er in Brabant zijn. De opcenten bieden de provincie ruimte voor uitvoering van beleid zonder steun van de landelijke geldstromen. Denk hierbij aan specifieke problemen, zoals rondwegen aanleggen om kernen die een zware verkeersbelasting hebben van provinciale wegen en het stimuleren van "schone en slimme mobiliteit". "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "De lastendruk voor de burgers is al zwaar genoeg. Dus een pas op de plaats in Noord-Brabant."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Belastingen in het algemeen en dus ook opcenten dienen zo laag mogelijk te zijn. Indien de provincie meer geld nodig heeft, dient dit te komen uit een efficiënter bestuur (kostenbesparingen)."

 • DENK: Eens

  "Belasting op het bezit (BPM, motorrijtuigenbelasting inclusief opcenten) en het gebruik van de auto (parkeergeld, accijnzen op benzine en diesel) zorgt ervoor dat Nederlandse automobilisten tot de meest betalende autogebruikers in Europa behoren. "

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Mits goed gemotiveerd moet dit mogelijk zijn. Het is in elk geval duidelijk waaraan deze extra belastingen besteed gaan worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Traditionele cultuur Extra belangrijk

Noord-Brabant mag alleen cultuursubsidies geven aan projecten en instellingen die bijdragen aan de traditionele Brabantse cultuur.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De Brabantse VVD is voor het uitgeven van cultuursubsidies die aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor de vrijetijdseconomie en het vestigingsklimaat in Brabant. Daarom steken we dit geld het liefst in topcultuur en dat is niet uitsluitend traditionele Brabantse cultuur."

 • CDA: Oneens

  "Wij koesteren tradities en staan open voor nieuwe ontwikkelingen."

 • SP: Oneens

  "Wat is de traditionele Brabantse cultuur? Dat kan voor iedereen anders zijn. Bovendien is cultuur juist elkaar ontmoeten en dat horen we juist te stimuleren."

 • PVV: Eens

  "Onze Brabantse volkscultuur, zoals fanfares, gildes, carnavalsverenigingen en amateurtoneelverenigingen moet behouden blijven. Zíj dienen gefaciliteerd en ondersteund te worden in plaats van de elitaire professionele cultuurinstellingen en koepels die nu miljoenen aan cultuursubsidies krijgen van de provincie."

 • D66: Oneens

  "De Brabantse cultuur is continu in beweging. Dat maakt haar zo mooi en interessant. D66 wil ook nieuwe cultuur verwelkomen als onderdeel van de maatschappij. Dit kan hand in hand gaan met traditionele cultuur, zoals bij het bloemencorso in Zundert of de Brabantse dag in Heeze jaarlijks wordt bewezen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "Traditionele cultuur is een belangrijk deel van onze Brabantse identiteit. Maar Brabanders zijn niet alleen van het verleden. Juist de toekomst, innovatie, vernieuwing en een wereldse blik zijn ook belangrijke onderdelen van die zelfde Brabantse identiteit. Cultuursubsidies zijn er wat de PvdA betreft dus voor alle vormen van cultuur. Groot(s) of klein, tradioneel of vernieuwend en alle cross-overs daartussen in."

 • GroenLinks: Oneens

  "Kunst daagt uit, duikt op onverwachte plekken op, verbindt en bevraagt ons. Kunst laat werelden zien en horen die er (nog) niet zijn. Vernieuwers, talenten en makers verdienen een eerlijke kans en voldoende experimenteerruimte in het grote speelveld. Als we kunstenaars betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid en laaggeletterdheid, inrichting van het landschap, innovaties in de economie en zorgsector, dan zorgt dit voor kruisbestuiving en innovaties."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren is voor een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van Brabant is. Tegenmacht, kritische geluiden en reflectie zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Media, kunst en cultuur zorgen daarvoor. Ze bieden een immateriële verrijking van het leven en inspiratie. Wij vinden aandacht en middelen voor media, kunst en cultuur noodzakelijk."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP vindt cultuur belangrijk. Dat gaat verder dan enkel de Brabantse cultuur. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Voor Lokaal Brabant geniet dit de voorkeur. Maar ook van buiten Brabant komende cultuur kan een positieve invloed hebben op de culturele waarden van Brabant. Lokaal Brabant zal de laatste zijn om hier nee tegen te zeggen. Cultuur is dynamisch en groeit mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan er tevens nieuwe culturele waarden."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Behoud van cultureel erfgoed is belangrijk, maar nieuwe vormen dienen ook gestimuleerd te worden. Cultuur is meer dan een Brabants worstenbroodje."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Subsidiëring is een middel dat met terughoudendheid dient te worden ingezet. In de kunstsector dient het zich te concentreren op traditionele kunst die past binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Het subsidiëren van alleen specifiek Brabantse cultuur is een te beperkte opvatting van de taak van de provincie."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Cultureel erfgoed instandhouden is van belang, maar nieuwe cultuur stimuleren is minstens zo belangrijk. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Normen luchtkwaliteit Extra belangrijk

De provincie moet strengere normen voor luchtkwaliteit invoeren dan de Europese normen die nu gelden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Schone lucht is absoluut belangrijk. Daarom hebben we in Nederland en Europa goede regels die op de gezondheid van onze inwoners letten. Die regels moeten worden gehandhaafd."

 • CDA: Oneens

  "We houden ons aan Europese en landelijke regels."

 • SP: Eens

  "De luchtkwaliteit in Brabant is op een aantal plekken gewoon slecht te noemen. In steden, maar ook op het platteland. De huidige normen blijken niet voldoende om dit aan te pakken. De SP pleit daarom dan ook - onder andere vanwege van de volksgezondheid - voor strengere normen."

 • PVV: Oneens

  "Veel van deze normen zijn een papieren werkelijkheid die een grote last vormen voor onze bedrijven en infrastructuur. Nog strengere normen zijn niet effectief en gaan ten koste van onze economie en zijn dus onwenselijk."

 • D66: Eens

  "D66 vindt dat Brabant moet streven naar de gezondst mogelijke lucht. Hierbij past het streven naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van gezonde lucht. Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. De lucht in Brabant behoort tot de slechtste in Europa. Daarom leven we in Brabant gemiddeld minder lang dan in andere gebieden met een betere luchtkwaliteit. Daarom wil de PvdA de komende jaren vol inzetten op schonere lucht voor onze kinderen. Schonere lucht is langer leven voor álle Brabanders."

 • GroenLinks: Eens

  "Nederland voldoet aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Maar, zo stelt ook het RIVM, nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En zeker Brabant niet. De lucht wordt de laatste jaren bovendien niet 'vanzelf' schoner. Omwille van onze volksgezondheid zijn er strengere landelijke, en zo nodig provinciale, normen nodig."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS houdt zich aan die normen."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Onze gezondheid is een groot goed. Maar steeds meer mensen worden ziek door fijnstof, ammoniak en ziektekiemen in de lucht afkomstig van veehouderij, verkeer en industrie. De Partij voor de Dieren wil dat de luchtkwaliteit minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet. Kwaliteitsnormen voor lucht moeten op basis van het voorzorgsbeginsel worden vastgesteld en zo snel mogelijk worden behaald."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De normen die door Europa zijn vastgesteld zijn een prima uitgangspunt voor het beleid in Brabant. Wel moeten de normen beter gehandhaafd worden. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "We hoeven geen koploper te zijn, maar moeten wel mee gaan in de ontwikkelingen op dit terrein. Luchtkwaliteit is een nationaal en internationaal vraagstuk waarover verschillende wetenschappelijke visies bestaan. Voor Lokaal Brabant is de luchtkwaliteit wel een belangrijk punt. Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Wat lokaal aan vraagstukken opgelost moet worden, dient in samenspraak met bewoners, ondernemers (ook niet-agrarische ondernemingen) en de provincie aangepakt te worden. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Hoe realistisch is deze vraag als blijkt dat de luchtkwaliteit mede veroorzaakt wordt door vervuilers van elders. Afhankelijk van de wind krijgen we luchtverontreiniging uit Rotterdam of uit het Roergebied."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Milieuvervuiling houdt zich niet aan (provincie)grenzen. Het heeft dus geen enkele zin om eenzijdig milieubeschermende maatregelen te nemen. Bovendien heeft het eenzijdige nemen van milieubeschermende maatregelen tot gevolg dat de concurrentiepositie van de provincie verslechtert."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Niet zonder meer. Code Oranje vindt dat eerst de bestaande (EU-)regelgeving gehandhaafd zou moeten worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Nieuwe provinciale wegen Extra belangrijk

Er moeten geen nieuwe provinciale wegen bijkomen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Als het nodig is om mensen sneller van A naar B te laten rijden of de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, kunnen er nieuwe provinciale wegen bijkomen. Het is onzin om dit als taboe te zien, zeker in een economisch florerende provincie als Brabant waar veel bedrijven zich vestigen en woningen worden gebouwd."

 • CDA: Oneens

  "We willen minder files en minder verkeersongevallen. Nieuwe wegen kunnen daar een bijdrage aanleveren. "

 • SP: Oneens

  "Wij willen Brabant niet vol leggen met asfalt, maar om alle nieuwe wegen categorisch af te wijzen gaat ons weer wat te ver. Wel blijft altijd gelden: eerst alle andere opties bekijken en uitvoeren, daarna kijken we wel weer verder."

 • PVV: Oneens

  "Het aanleggen en beheren van provinciale wegen is een provinciale kerntaak bij uitstek en een goede wegeninfrastructuur is essentieel voor onze Brabantse economie. De PVV wil daarom juist inzetten op het aanleggen en verbeteren van provinciale wegen om de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren."

 • D66: Eens

  "De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd, is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen in plaats van extra asfalt; bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Daarom willen we dat Brabant goed bereikbaar is en blijft. Iedereen moet veilig en snel op het werk of bij vrienden en familie kunnen komen. Soms zijn nieuwe wegen nodig om langs bestaande wegen de overlast voor omwonenden te beperken, bijv. als doorgaande wegen dwars door dorpen lopen. Voordat we nieuw asfalt aanleggen, kijken we eerst of het bereikbaarheidsprobleem kan worden opgelost met fietspaden en/of openbaar vervoer."

 • GroenLinks: Eens

  "Ons verkiezingsprogramma resulteert in een verschuiving van middelen. Er gaat minder geld naar het aanleggen van nieuwe wegen. Meer asfalt trekt namelijk meer verkeer aan. En meer geld naar het realiseren van gezonde landbouw, natuurontwikkeling, schone lucht, water en bodem, sociale energietransitie en schoon en slim vervoer. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS vindt daar waar het verkeer vastloopt men moet kijken naar een oplossing voor nieuwe wegen zolang er maar rekening wordt gehouden met natuurgebieden."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De uitbreiding van het wegennet gaat ten koste van natuur en kwaliteit van onze leefomgeving. De Partij voor de Dieren zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en het aantal autokilometers te verlagen. Voor langeafstandsvervoer wordt ingezet op openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer en geen uitbreiding van bestaande wegen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De bereikbaarheid en doorstroming in heel Brabant moet gewaarborgd worden. Als er in de toekomst door extra bedrijvigheid behoefte is aan een nieuwe provinciale weg moet die mogelijkheid er zijn, mits de afweging is gemaakt of het nuttig en noodzakelijk is."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Inderdaad, op dit moment is in Brabant geen behoefte aan nieuwe provinciale wegen. Maar toekomstige ontwikkelingen kunnen daar veranderingen in brengen. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteit in welke vorm dan ook. Ook snelheidsfietsroutes vragen in de komende jaren om een passende, (mogelijk) nieuwe infrastructuur."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Per situatie beoordelen. Goed onderhoud van bestaande wegen blijft belangrijk."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Bereikbaarheid is voor een vitale provincie (en vooral voor de kleinere plaatsen en buitengebieden) een noodzaak. Nieuwe provinciale wegen kunnen daarvoor een bijdrage leveren en houden de voorzieningen in de kleinere plaatsen op peil."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Als ontwikkelingen er om vragen moet dit mogelijk zijn. Wel vindt Code Oranje dat er eerst naar de capaciteit van het bestaande wegennet gekeken moet worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Topsportevenementen Extra belangrijk

De provincie moet veel geld beschikbaar stellen om topsportevenementen in Noord-Brabant te kunnen organiseren.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Topsportevenementen zijn van toegevoegde waarde voor een sportprovincie als Brabant. Dat wil niet zeggen dat we geld over de balk moeten gooien, zoals hier wordt gesuggereerd. Wel is de Brabantse VVD voor het slim inzetten van geld voor topsportevenementen om Brabant aantrekkelijk te houden voor inwoners en bedrijven."

 • CDA: Oneens

  "De provincie moet topsportevenementen naar Brabant halen. Dat kan van het huidige budget."

 • SP: Oneens

  "Dat er topsportevenementen georganiseerd worden is prima, maar we moeten zuinig zijn op onze middelen. Als we er geld aan uitgeven, moet het ook wat opleveren voor de provincie: zoals meer kinderen die aan het sporten gaan, of het lokale MKB profiteert van het evenement. Wij geven het geld bij voorkeur uit aan breedte- en gehandicaptensport. "

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil geen provinciaal geld voor topsport, maar voor breedte- en gehandicaptensport."

 • D66: Oneens

  "Het binnenhalen van topsportevenementen is voor D66 geen doel op zichzelf. D66 wil liever dat sportverenigingen steun krijgen. Als een sport erbij gebaat is dat er een topsportevenement in Brabant komt, kan de provincie hierop bijspringen. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedere Brabander zeker kan zijn van sportdeelname. Ook als je minder te besteden hebt of gehandicapt bent. De PvdA wil daar dus het meest aan uitgeven. Topsportevenementen zijn ook belangrijk voor Brabant en Brabantse talenten en ook daar wil de PvdA graag in investeren. Maar "veel geld" -zoals de stelling aangeeft- gebruiken we liever om er voor te zorgen dat iedereen mee kan dóen, in plaats van kijken."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Dit hangt helemaal af van het soort evenement en van de maatschappelijke effecten."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is zeer kritisch op de toekenning en verantwoording van allerhande subsidies."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De organisatie van topsportevenementen kost veel belastinggeld. Het verwachte effect dat deze evenementen leiden tot sportievere inwoners, blijkt in de praktijk niet op te treden. Ook de extra opbrengsten voor de horeca door sporttoeristen vallen doorgaans tegen. De Partij voor de Dieren vindt dat Brabant beter op de kaart gezet kan worden middels duurzame investeringen in een betere leefomgeving voor mens en dier."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP vindt dat het bekostigen van topsportevenementen niet hoort bij de taken van de overheid. Dit geld kan beter besteed worden aan het steunen van de gehandicaptensport. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant ziet topsportevenementen als een geschikt middel voor de promotie van de sport én een gezonder Brabant. Sportevenementen hebben een direct effect op de mindset van onze Brabantse inwoners en heeft een aanzuigende werking voor topsporters. Ook blijkt dat lokale sporthelden, een stimulans zijn voor alle inwoners om meer te gaan bewegen of om een af andere vorm van sportbeoefening te gaan doen. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Topevenementen hebben wat ons betreft geen prioriteit."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Met sport verbeter je het prestatieklimaat in ons land, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie. FVD vindt het zeker zinvol om grote sportevenementen te steunen; maar FVD wil wél prudent omgaan met overheidsgelden. In de stelling staat dat het om “veel” geld zou gaan; daar zijn wij tegen."

 • DENK: Eens

  "Topsportevenementen hebben een stimulerende werking op breedtesport. DENK wil dat er ook op provinciaal niveau meer werk wordt gemaakt van de bereikbaarheid van breedtesport en breedtecultuur voor alle inwoners. "

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Code Oranje erkent het belang van topsportevenementen maar is tegelijkertijd van mening dat de maatschappelijke waarde vooral gezocht moet worden in het stimuleren van laagdrempelige breedtesport-evenementen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Gratis ov ouderen Extra belangrijk

Ouderen moeten gratis met de bus kunnen reizen in Noord-Brabant

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Iedere Brabander betaalt aan het openbaar vervoer. Het bevoordelen van een bepaalde groep in de provincie gaat ten koste van andere Brabanders."

 • CDA: Eens

  "Openbaar vervoer is een basisbehoefte. Wij vinden dat ouderen volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. "

 • SP: Eens

  "Gratis openbaar vervoer kan ouderen helpen mobieler te worden. Dit kan helpen in de strijd tegen de eenzaamheid. Dat is helaas een groot probleem."

 • PVV: Oneens

  "Openbaar vervoer is nooit gratis. De kosten zijn voor rekening van de belastingbetalers en daarmee ook voor rekening van de ouderen. Beter is om het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar te houden."

 • D66: Oneens

  "Het openbaar vervoer is voor heel veel doelgroepen heel belangrijker; studenten bijvoorbeeld. Maar ook kiezen steeds meer mensen ervoor om niet meer in de auto te stappen. D66 steunt deze ontwikkeling. Iedere Brabander is D66 even lief. Daarbij past het niet om één doelgroep een gratis dienst aan te bieden. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker moet zijn van goed vervoer. Daarom willen we dat mensen die weinig verdienen gratis met de bus kunnen reizen. Niet alle ouderen in Brabant hebben hulp van de provincie nodig bij het betalen van de bus. Ouderen in Brabant hebben gelukkig namelijk gemiddeld een erg goed inkomen. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Betaalbaarheid en toegankelijkheid van ons openbaar vervoer is een speerpunt van GroenLinks. Iedereen moet kunnen reizen, moet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Dus ook senioren met weinig geld. Onder senioren verschilt de koopkracht echter sterk. Daarom willen we geen 'generiek beleid' maken voor een hele leeftijdsgroep."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om aan de eenzaamheid te ontsnappen."

 • Partij voor de Dieren: Geen van beide

  "De Partij voor de Dieren wil het openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk maken, qua bereikbaarheid, betrouwbaarheid en prijs. Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn als serieus alternatief voor de auto. Inkomensnivellering hoort bij de Rijksoverheid, het toepassen per dienst en per bestuurslaag is kostbaar en niet efficiënt. Daarbij zou er voor korting op de prijs van het openbaar vervoer gekeken moeten worden naar inkomen, niet naar leeftijd."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Het is voor ouderen vaak moeilijk om nog deel te nemen aan het verkeer. Om vereenzaming tegen te gaan is het belangrijk dat de drempel om met het openbaar vervoer te reizen zo laag mogelijk is. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Lokaal Brabant wil ouderen zelfstandig mobiel houden en niet afhankelijk laten zijn van derden. Met gratis busvervoer voor ouderen hebben wij een aantal doelen voor ogen, waaronder de mobiliteit en vitaliteit van ouderen bevorderen. Op deze wijze blijven zij tot op hoge leeftijd in staat om te participeren in de samenleving. Dit is goed voor de lokale economie. Busvervoer draagt bij aan ontmoetingen, ontlast het wegennet en verhoogt de bezettingsgraad van ons openbaar vervoer."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Eens

  "Gratis bus voor 65-plussers helpt mensen mobiel te blijven en is tevens een instrument voor eenzaamheidspreventie."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Er is geen reden om ouderen een voorrangspositie te geven. Bovendien is het niet aangetoond dat het leidt tot meer gebruik van het openbaar vervoer."

 • DENK: Eens

  "Ouderen dienen betrokken te blijven bij onze samenleving, zodat een sociaal isolement en eenzaamheid bestreden kunnen worden. Daarom vindt DENK dat de provincie zich bij het Rijk hard moet maken voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima."

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Het zijn niet per definitie ouderen die geholpen zijn met gratis openbaar vervoer. Code Oranje pleit liever voor gratis openbaar vervoer voor inwoners die onder de armoedegrens leven. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Veestapel Extra belangrijk

De veestapel in Noord-Brabant moet worden gehalveerd.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Het gaat niet om de omvang van de veestapel maar om vermindering van de overlast voor de omgeving van agrarische bedrijven en om dierenwelzijn. Binnen de wet zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen hoe zij hun bedrijf runnen."

 • CDA: Oneens

  "Het gaat niet om het aantal dieren, maar om het effect van een bedrijf op de omgeving. "

 • SP: Eens

  "De veestapel in Brabant is veel te groot. Het brengt niet alleen schade toe aan natuur, milieu en het klimaat, maar brengt ook de gezondheid van omwonenden in gevaar. De Q-koorts bijvoorbeeld staat nog bij veel mensen in het geheugen gegrift. Daarnaast is deze massale veeteelt onnodig voor onze voedselvoorziening. Driekwart van het hier geproduceerde vlees verdwijnt naar de rest van de wereld. Dat is niet duurzaam."

 • PVV: Oneens

  "Boerenfamilie- en gezinsbedrijven moeten kunnen blijven ondernemen. Daarvoor is de grootte van de totale veestapel niet leidend. Wel moet voorkomen worden dat alleen bedrijven met megastallen overblijven. Kleine gezins- en familiebedrijven zijn wat de PVV betreft de norm."

 • D66: Eens

  "Gezondheid, milieu en natuur staan voor D66 centraal. Alleen betere stallen bieden onvoldoende oplossing. Daarmee krijgen we de kringlopen ook niet gesloten. Daarom is D66 voor een krimp van de veestapel in Brabant, waarbij nader onderzoek moet uitwijzen hoeveel dit precies moet zijn. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat alle Brabanders zeker kunnen zijn van een goede gezondheid. De intensieve veehouderij in Brabant is op dit moment veel te groot. Het immense aantal varkens, kippen en geiten vormt een risico. Megastallen veroorzaken overlast bij omwonenden, slechte luchtkwaliteit en verhogen het risico op ziekten zoals Q-koorts. Tevens brengen ze schade toe aan de natuur, water en bodem. Brabant kent door het enorme aantal dieren ook een groot overschot aan mest dat veelal wordt gedumpt. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "GroenLinks spreekt zich duidelijk uit tegen verdere industrialisering en schaalvergroting. We helpen boeren omschakelen naar een veilig en gezond bedrijf voor de ondernemer en de omgeving. Meer ruimte voor natuurlijk diergedrag (grazen, scharrelen, wroeten) en daling van het aantal dieren hoort daar wat GroenLinks betreft vanzelfsprekend bij. Halvering is geen doel op zich. Wel willen we extensivering en meer plantaardige landbouw."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Brabant is met ruim 35 miljoen landbouwdieren de meest vee-dichte regio van Europa. Dieren worden er ziek van én mensen worden er ziek van. Intensieve veehouderij bedreigt het welzijn van dieren, het klimaat, onze leefomgeving, de natuur en onze gezondheid. De Partij voor de Dieren wil dat problemen bij de bron worden aangepakt door het aantal landbouwdieren met minstens 70% te verlagen en megastallen te verbieden."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP staat voor de toekomst van de agrarische (familie)bedrijven. Samen met de boeren werken we aan een duurzame landbouwsector. Ons doel is niet het halveren van de veestapel maar bouwen aan een gezonde agrarische sector. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Halvering van de veestapel is voor Lokaal Brabant geen doel op zich. We moeten zorgvuldig omgaan met onze veestapel en beleidsmatig sturen op grootte, locatie, gezondheidseffecten op de omgeving en milieubelasting."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Er moet ruimte komen voor diervriendelijke landbouw, waarbij ook plaats is voor kleinere bedrijven."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De provincie dient de voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat voor Noord Brabant. De agrarische sector is van groot belang voor de provincie Noord Brabant. Veehouderijbedrijven dienen niet te worden tegengewerkt. Eerder moeten zij worden geholpen in hun zoektocht naar minder belastende productiemethoden."

 • DENK: Oneens

  "DENK is voor het verkleinen van de veestapel, ook al leidt dit tot lagere productie. De schadelijke milieueffecten van de veestapel zijn namelijk enorm. Halveren is echter een hele grote stap. DENK vindt dat realisme hierin belangrijk is."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Code Oranje neemt hierover pas een definitief standpunt in wanneer alle belanghebbenden zijn geraadpleegd. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Bouwen in het groen Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat er nieuwe woningen buiten de bebouwde kom (in het groen) worden gebouwd.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De komende 10 jaar moeten er in Brabant ongeveer 120.000 woningen gebouwd worden. Bij voorkeur wordt er binnen de bebouwde kom gebouwd, maar dat gaat niet overal lukken. De Brabantse VVD vindt het belangrijk dat iedereen een fijne plek heeft om te wonen, ook als dat betekent dat de komende jaren buiten de bebouwde kom gebouwd moet worden."

 • CDA: Eens

  "We moeten inzetten op meer woningen, die geschikt en betaalbaar zijn. Dit kan in de bebouwde kom en in het buitengebied zijn. "

 • SP: Oneens

  "Er moet flink gebouwd worden in Brabant, maar er zijn nog veel plekken binnen dorpen en steden beschikbaar. Helaas zijn veel plekken in bezit van projectontwikkelaars die lang wachten met de verkoop van de grond of de bouw van woningen, allemaal voor maximale winst. Daar zitten we echter niet op te wachten. De SP wil dat de provincie zich actief gaat inzetten om gemeenten en ontwikkelaars te bewegen te gaan bouwen naar behoefte: dus vooral betaalbare koop- én huurwoningen."

 • PVV: Eens

  "Bouwen voor onze Brabantse burgers in het buitengebied moet mogelijk zijn, zolang dit qua ruimtelijke kwaliteit past in het Brabantse landschap."

 • D66: Oneens

  "D66 wil een groen buitengebied met veel natuur waarin Brabanders kunnen sporten en bewegen. Veel Brabantse gemeenten hebben plannen om nieuwe woningen in de dorpen te bouwen, dichtbij de school, winkels en openbaar vervoer. Bouwen in het groen kan alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als er veel stallen worden gesloopt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat iedereen zeker is van een betaalbare woning. Daarom moeten er de komende jaren veel extra betaalbare woningen worden gebouwd in Brabant. Er zijn nog veel plekken in Brabant waar buiten de bebouwde kom kan worden gebouwd. Nieuwe plekken aanwijzen in natuur is daarom niet nodig. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "GroenLinks wil dat de provincie in de Omgevingsvisie vastlegt dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande regionale woon- en werkgebieden optimaal benutten voordat ze gaan bouwen in de groene ruimte. Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven voorhanden zijn, dient vooraf compensatie plaats te vinden. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat de dorpen en steden een grens leggen voor bebouwing en dat de agrarische sector, en natuur en landschap beschermd worden. In het groen of omhoog (hoogbouw) bouwen om aan de woningwens te voldoen is acceptabel."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil alleen binnenstedelijk en natuurinclusief bouwen, dus niet in het groen. Geschikte leegstaande panden mogen worden omgebouwd tot o.a. betaalbare woonruimtes, waardoor woningtekorten en bouwprojecten in natuur- en agrarische gebieden kunnen afnemen. Lege stallen worden afgebroken. Nieuwe woningen (energieneutraal) worden geconcentreerd in bebouwd gebied nabij bestaande faciliteiten."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Het toestaan van bebouwing buiten de bebouwde kom creëert kansen voor in het bijzonder ouderen die graag kleiner willen wonen in hun eigen dorp en jonge gezinnen die hun eerste huis willen kopen. Zo blijven de dorpen leefbaar. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Voor Lokaal Brabant geldt dit met name voor het herontwikkelen van vrijkomende agrarische bebouwing en locaties. Bij de (her)ontwikkeling dient passend bij de behoeften van de gemeenschap gebouwd te worden. Lokaal Brabant gaat hierbij uit van maatwerk en een forse reductie van de hoeveelheid bouwvlak."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Groen moet groen blijven. Wel is de omzetting van bedrijfsbestemmingen naar woonbestemmingen in de huidige agrarische sector mogelijk."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Al sinds het einde van de oorlog is er sprake van woningnood/krapte op de woningmarkt. Dit is mede het gevolg van een veel te stringent, beperkend ruimtelijke ordeningsbeleid waardoor vraag en aanbod nooit goed op elkaar hebben aangesloten. Door verruiming/liberalisering van het beleid, kan eindelijk worden gebouwd volgens de vraag die er naar woningen is."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje vindt regelgeving op provinciaal niveau hierover niet wenselijk. Gemeenten zouden deze afwegingen zelf moeten kunnen maken. Met de komst van de Omgevingswet is deze regelruimte aan gemeenten. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Welzijnswerk Extra belangrijk

De provincie moet geen geld uitgeven aan welzijnswerk, want dat horen de gemeenten zelf te doen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Welzijnswerk kun je het beste zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren. Daarom wil de Brabantse VVD deze taak overdragen aan gemeenten. Die zijn beter in staat om dit samen met inwoners uit te voeren."

 • CDA: Oneens

  "Het CDA wil dat de provincie samen met de gemeente investeert in de kwaliteit van leven van onze Brabanders. "

 • SP: Oneens

  "Ook de provincie heeft een verantwoordelijkheid in het welzijn van haar inwoners, met name als het gaat om gemeentegrens overstijgende problematiek. De SP vindt het belangrijk dat de provincie deze verantwoordelijk ook neemt en niet wegkijkt van sociale en maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rond eenzaamheid en armoede."

 • PVV: Eens

  "Dit is geen provinciale kerntaak. Gemeenten moeten zelf voldoende budget vrijmaken voor hun takenpakket."

 • D66: Eens

  "Brabant is divers. Dat maakt haar ook zo mooi. Gemeenten moeten dan ook zelf kunnen kiezen hoe en waarom zij welzijnswerk ondersteunen. Op die manier kunnen inwoners daar voor hun wijk of dorp maximaal over meepraten en meebeslissen. Dat kan niet op provinciaal niveau. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goede zorg. Daarom vinden we het welzijn van de Brabanders minsten net zo belangrijk als de welvaart van de Brabanders. Welvaart en welzijn hangen nauw met elkaar samen. De gemeenten zijn echter verantwoordelijk voor de zorg in Brabant. De provincie heeft hierbij geen rol gekregen van de Rijksoverheid. De provincie zal gemeenten wel aanspreken als ze een zooitje maken van de zorgverlening."

 • GroenLinks: Oneens

  "De provincie houdt toezicht op gemeenten. Als deze een basistaak zoals welzijnswerk verzaken, dan moet de provincie gemeenten hierop aanspreken. Vanuit het programma sociale veerkracht kan er dan, mits aansluiting bij de provinciale kaders en taken, eventueel ook ondersteuning komen."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS wenst dat de provincie - in het verlengde van haar huidige taak om toe te zien op de financiën van de gemeenten - ook inhoudelijk toeziet op de uitvoering van de taken van de gemeenten in het kader van de decentralisaties zoals de WMO en jeugdzorg."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren is voor een efficiënte overheid. Welzijnswerk is geen provinciale taak, maar een verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten. Als provincies zich mengen in het faciliteren van zorg, brengt dat extra bureaucratie en kosten met zich mee. De Partij voor de Dieren ziet het als provinciale taak om een groene ruimtelijke omgeving te realiseren, als gezonde basis voor een goed welzijnsniveau."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP wil investeren in omzien naar elkaar. We moeten hierin samen optrekken met gemeenten. Wij willen daarom 100 miljoen investeren in nieuwe dorps- en wijkontwikkelingsplannen."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "De provincie kan gemeenten stimuleren tot sociale innovatie die een gemeenteoverstijgende reikwijdte hebben en bijdragen aan regionale activiteiten en oplossingen. Het welzijnswerk draagt bij aan de leefbaarheid. De provincie kan verbindend optreden door kennis over "best practices" tussen de gemeenten uit te wisselen, zonder in de gemeentelijke verantwoordelijkheid te treden. Voor Lokaal Brabant dient de provincie meer zicht en betrokkenheid te krijgen bij de transities in het sociaal domein."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Provincie kan geld uitgeven om te controleren of de gemeenten voldoen aan hun zorgplicht voor hun inwoners in het sociale domein."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Welzijnswerk dient te geschieden door de instanties die het meest dicht bij de hulpbehoevenden staan. Dat zijn in dit geval de gemeenten. "

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "Welzijnswerk en alles wat daarmee samenhangt, is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en burgers. Het is persoonlijk, lokaal maatwerk op kleine schaal. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Milieucontroles Extra belangrijk

De provincie moet meer geld uitgeven aan de milieucontroles op bedrijven.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Iedereen moet zich aan de wet houden, ook bedrijven. De provincie kan controles slimmer uitvoeren waardoor er niet meer geld uitgegeven hoeft te worden."

 • CDA: Oneens

  "De huidige controles hoeven niet duurder, wel efficiënter. "

 • SP: Eens

  "Het komt nog veel te vaak voor dat bedrijven zich niet aan de regels houden. Dat komt voor een deel door het gebrek aan toezicht. De SP zou graag zien dat er meer gecontroleerd wordt en dat kost geld."

 • PVV: Geen van beide

  "Méér geld is niet per definitie nodig voor controles. De omgevingsdienst moet binnen haar budget efficiënt en gericht milieucontroles uitvoeren. Daarbij moet de nadruk liggen op een veilige leefomgeving en niet op het lastig vallen van bedrijven met controles voor doorgeslagen (Europese) natuur- en milieumaatregelen."

 • D66: Eens

  "Gezondheid en de aanpak van klimaatverandering staan voor D66 centraal. Om de gezonde lucht te bereiken en energie te besparen zijn goede milieucontroles nodig. D66 zorgde ervoor dat alle veehouderijen in Brabant de afgelopen jaren zijn gecontroleerd en dat toezicht op energiebesparing bij bedrijven is toegenomen. Dat mag wat ons betreft de komende jaren verder verbeteren. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA vindt dat alle Brabanders zeker moeten kunnen zijn van een gezonde woonomgeving. Gezondheid is namelijk ieders kostbaarste bezit. Met name veehouderijen en fabrieken zorgen voor slechte luchtkwaliteit en geuroverlast. Bedrijven die schade toebrengen aan de omgeving moeten vaker en strenger worden gecontroleerd en hogere boetes krijgen."

 • GroenLinks: Eens

  "Op toezicht en handhaving is fors bezuinigd in de afgelopen jaren. Het milieu en onze gezondheid lijden hieronder. Voor handhavers wordt het werk steeds zwaarder. De spontane naleving van milieuregels varieert tussen 40% en 90% (afhankelijk van de regio en of je meet op lucht, water of bodem). Ernstige overtredingen en incidenten vanuit industrie en landbouw komen helaas geregeld voor. Zolang dit niet verbetert, is stevige handhaving noodzakelijk."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil strak toezien op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Als de gezondheid van de inwoners op het spel staat, moet wat 50PLUS betreft dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil een milieubeleid waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan economische belangen. Milieuregels moeten strikt worden gehandhaafd. De controlerende instanties krijgen meer capaciteit om hun taken op het gebied van milieucontroles en natuurbescherming uit te voeren. Ook moet de provincie zich maximaal inspannen om stallen te controleren en stalbranden tegen te gaan."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De ChristenUnie-SGP vindt dat als je regels stelt je ze ook moet handhaven. Er vinden nu veel te weinig controles plaats waardoor diegenen die het slecht doen er te vaak mee wegkomen. "

 • Lokaal Brabant: Eens

  "Het afgesproken beleid dient goed te worden gehandhaafd. Het zorgvuldig om willen gaan met ons milieu brengt ook regelgeving en handhaving met zich mee. Daarnaast moeten specifieke problemen zoals overlast drugsafval, criminaliteit op het platteland en andere zaken eveneens kunnen worden aangepakt."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Het gaat niet om meer geld uitgeven, maar om beter werken met hetzelfde budget."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Handhaving van milieuregels dient op een meer efficiënte wijze te geschieden. Er dient beleid te komen voor een effectieve handhaving en er dient meer aandacht te komen voor preventie. Provinciaal beleid dient te passen binnen landelijk beleid om de concurrentiepositie van Noord Brabant niet te verslechteren."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "De verantwoordelijkheid voor het milieu is te groot om enkel bij burgers neer te leggen. Bedrijven zullen hierin ook een verandering moeten ondergaan. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Energieneutraal in 2035 Extra belangrijk

Uiterlijk in 2035 moet Noord-Brabant energieneutraal zijn (alle energie moet dan duurzaam worden opgewekt).

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Dit vindt de Brabantse VVD totaal niet realistisch. Om dit te realiseren moeten maatregelen genomen worden die de manier van leven van de Brabander totaal overhoop haalt. We nemen onze verantwoordelijkheid en vertrouwen op innovaties. Op die manier werken we op tempo en met draagvlak onder de Brabantse bevolking aan het opwekken van duurzame energie."

 • CDA: Oneens

  "Voor 2050 zijn wij het eens met deze energiedoelen. Ze moeten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. "

 • SP: Eens

  "De SP onderschrijft de noodzaak om te verduurzamen. Wel stellen we de voorwaarde dat dit eerlijk moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat de lasten bij de inwoners van Brabant komen te liggen en een select groepje mensen en bedrijven de lusten opstrijken. Dat gaan we niet doen. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de overheid (provincie, gemeenten of rijk) de marktwerking uit de energieopwekking haalt. Het is een eerste levensbehoefte en daar moeten wij met zijn allen over gaan!"

 • PVV: Oneens

  "De PVV wil deze onbetaalbare en onzinnige klimaatgekte stoppen. Deze doelstellingen hebben een verwaarloosbaar effect op het klimaat, terwijl de kosten voor onze burgers gigantisch zijn."

 • D66: Eens

  "D66 wil een ambitieus en vooruitstrevend Brabant op het gebied van duurzaamheid. Hierin past dat de provincie al in 2035 energieneutraal is. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat elk kind in Brabant zeker moet kunnen zijn van een leefbare toekomst. Daarom kiest de PvdA onomwonden voor schone energie. In 2035, of nog eerder als dat mogelijk is, moet alle energie die in Brabant gebruikt wordt, duurzaam worden opgewekt. De kosten én opbrengsten verdelen we eerlijk."

 • GroenLinks: Eens

  "Brabant moet koploper worden op het gebied van energietransitie en in 2035 energieneutraal zijn. Deze ambitie biedt kansen voor innovatieve ondernemers, slimme technici en initiatiefrijke burgerinitiatieven die we willen ondersteunen. Het jaar 2035 is dichterbij dan je denkt. We hebben geen tijd te verliezen. "

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS vindt dat de kosten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht moeten worden opgebracht door bedrijven en inwoners. De energietransitie moet betaalbaar voor burgers blijven."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil een ambitieus klimaatbeleid. Als eerste wordt ingezet op energiebesparing. Meer provinciaal geld (bijv. Essent-geld) naar woningisolatie, verlagen van stroomverbruik en autokilometers en promotie van thuiswerken. Er komt een stimuleringsfonds voor kleinschalige, schone energieopwekking door particulieren en energieneutraal maken van publieke gebouwen, bibliotheken, theaters en sportclubs."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De ChristenUnie-SGP streeft ernaar om zo snel mogelijk energieneutraal te worden en uiterlijk in 2030 50% gerealiseerd te hebben. Vooral bij grootverbruikers in de industrie kunnen grote stappen worden gemaakt op het gebied van energiebesparing. De middelen die beschikbaar zijn gekomen bij de verkoop van Essent moeten ingezet worden voor het energieneutraal maken van bestaande en nieuwe woningen. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Lokaal Brabant wil Brabanders geen onhaalbare en onbetaalbare energiedoelen opleggen, maar staat achter de afspraken van Parijs. Wij staan open voor ontwikkelkansen van alternatieve energiebronnen en willen die tevens stimuleren. Daarbij dient de milieuwinst in balans te zijn met de kostprijs. Kortom, alternatieven moeten wel realistisch, uitvoerbaar en betaalbaar te zijn."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Duurzame energie opwekken en leveren dient niet te snel te gebeuren. Alle kosten moeten niet op de burgers worden afgewenteld, zoals de vlag nu hangt. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Er is geen enkele reden om (op een dergelijk tempo) een energietransitie door te voeren. Het kost veel geld en door het grensoverschrijdend karakter van milieuvervuiling levert het geen milieuwinst op. Het enige gevolg is een verslechtering van de concurrentiepositie van Noord Brabant."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Eens

  "De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn ons uitgangspunt. Rijk, provincie en gemeenten moeten burgers hier gezamenlijk bij betrekken, hen meenemen in de ontwikkelingen en inzetten op energieneutrale maatregelen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Camera's buitengebied Extra belangrijk

De provincie moet meer camera’s in het buitengebied plaatsen, onder andere om te voorkomen dat er drugsafval gedumpt wordt.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Dumping van drugsafval is een groot probleem in Brabant. Een dumping kost een grondeigenaar of de overheid als snel 100.000 euro. Daarom wil de Brabantse VVD graag testen of camera’s in het buitengebied het aantal dumpingen kan terugdringen. Hierbij letten we uiteraard scherp op privacy issues."

 • CDA: Eens

  "Wij zijn voor cameratoezicht op die plekken waar sprake is van drugs en afvaldumpingen. "

 • SP: Geen van beide

  "Het buitengebied in Brabant is ontzettend groot. Als je wilt voorkomen dat er (drugs)afval gedumpt wordt, zul je daarom ook enorm veel camera's op moeten hangen. Dat is erg kostbaar. Niet alleen omdat de apparaten zelf veel geld kosten, maar er moeten ook mensen zijn om de beelden te bekijken. Bovendien maken we ons ook zorgen om de privacy van de legale gebruikers van het buitengebied. Een betere oplossing is wat de SP betreft een uitbreiding van het aantal toezichthouders. "

 • PVV: Eens

  "De PVV wil meer toezicht en handhaving in het buitengebied om criminele activiteiten zoals drugsafvaldumpingen aan te pakken, en heeft hier de afgelopen jaren al stelselmatig voor gepleit. Handhavers moeten kunnen beschikken over cameratoezicht om adequaat in te kunnen grijpen."

 • D66: Oneens

  "Meer camera’s zijn een druppel op de gloeiende plaat. D66 kiest voor moderne oplossingen om goed toezicht te kunnen houden zoals datagedreven handhaving. Drones kunnen snel en eenvoudig ondersteunen bij de opsporing van illegale activiteiten en voorkomen dure surveillance en privacyverstorende camera's. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van een veilige woonomgeving. Daarom willen we de drugscriminaliteit in Brabant keihard aanpakken. Camera's in het buitengebied zijn daarbij een goede oplossing. Natuurlijk houden we wel rekening met privacyregels. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Inzet op meer recherche- en handhavingscapaciteit (mankracht) om de veilgheid te vergroten en de criminaliteit aan te pakken heeft een hogere prioriteit voor GroenLinks."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil meer budget ter voorkoming van dumping van afval in het buitengebied en in steden. Handhaving van de (gedeeltelijke) compensatie van private eigenaren voor het opruimen van drugsafval op hun terrein dat door anderen gedumpt is. 50PLUS wil nadenken over een gemeenschappelijke verzekering waarin alle overheden deelnemen in de premie."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Het Brabantse buitengebied is te uitgestrekt om effectief te kunnen handhaven met de huidige mensen en middelen. Het tijdelijk gebruik van camera's kan hierbij uitkomst bieden. Er moeten zeker meer handhavers in het veld komen om met name stroperij, wildcrossen en dumpingen van (drugs)afval en mest tegen te gaan. Ook moet er meer controle op de jacht komen. De Partij voor de Dieren is voor terugkeer van de veldpolitie."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Toezichthouders in het buitengebied geven al lange tijd aan dat de situatie in het buitengebied onhoudbaar is geworden. Aangezien het onmogelijk is om alle natuur in Brabant 24 uur per dag te monitoren zijn camera's een uitstekend hulpmiddel voor toezichthouders. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Dit soort dumpingen gebeurt meestal op afgelegen plekken. Gezien het grote buitengebied van Brabant is het niet realistisch om dit vol te hangen met camera’s. Wij denken dat het stimuleren van de sociale controle, bijvoorbeeld via een buurtpreventie-app veel effectiever werkt. Lokaal Brabant vindt dat er meer ingezet moet worden op het signaleren en oprollen van drugslaboratoria en wietplantages, in combinatie met het verzwaren van de strafmaat hiervoor. Hiermee voorkom je dumpingen. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Camera's plaatsen heeft zin als er ook naar de beelden gekeken wordt en de opsporing ook is afgestemd op het verwerken van beeldmateriaal."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het dumpen van afval is een gevaar voor de volksgezondheid en dient op alle manieren te worden voorkomen."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Dit is geen bewezen oplossing. Er is grote kans op een waterbedeffect. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Verbreding provinciale wegen Extra belangrijk

Verbreding van provinciale wegen moet doorgaan, ook al gaat dat ten koste van de natuur.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Er zijn diverse redenen om een weg te verbreden of verplaatsen: veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. De Brabantse VVD wil de problemen op die punten blijven aanpakken. Dat betekent soms ook dat natuur verplaatst moet worden. Dat regelen we dan op een nette manier."

 • CDA: Eens

  "We willen minder files en minder verkeersongevallen. Het verbreden van wegen kan daar een bijdrage aan leveren. "

 • SP: Oneens

  "De SP vindt dat er altijd eerst naar andere oplossingen gezocht moet worden zoals smart mobility, beter openbaar vervoer of een beter fietsnetwerk. Daarnaast leert de ervaring dat nieuw asfalt vooral meer verkeer aantrekt, waardoor je uiteindelijk weer met hetzelfde probleem zit. Alleen als echt alle opties bekeken en uitgevoerd zijn, dan kunnen we aan verbreding gaan denken."

 • PVV: Eens

  "Files en verkeersopstoppingen gaan ook ten koste van de natuur. Bovendien zijn die ook schadelijk voor de leefbaarheid en de economie. Wel kan bij de verbreding zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de aanwezige natuur."

 • D66: Oneens

  "De afgelopen periode zijn plannen rond de N69, N279, N629, N65 en A2, A58, A59 in werking gezet. Als de geplande aanpassingen op de A67 zijn uitgevoerd; is het Brabantse wegennet wat D66 betreft af. D66 wil slimmere oplossingen dan extra asfalt; bijvoorbeeld met snelfietspaden, openbaar vervoer op maat en alternatieven voor vrachtwagens (zoals buisleidingen). Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Iedereen moet veilig en snel op het werk of bij vrienden en familie kunnen komen. Soms zijn nieuwe wegen nodig om langs bestaande wegen de overlast voor omwonenden te beperken, bijvoorbeeld als doorgaande wegen dwars door dorpen lopen. Indien er natuur moet wijken voor nieuwe wegen leggen we 2x zoveel nieuwe natuur aan. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks vindt dat nieuwe duurzame technieken, verbindingstypen en systemen gebruikt moeten worden bij de aanleg van nieuwe verbindingen en bij het verbouwen van oude. Ook pleit GroenLinks voor nieuwe slimme technologie in het verkeer en voor experimenten met het verbeteren van de doorstroming. Meer asfalt werkt in veel gevallen niet, dus is het veel beter en goedkoper om technologie in te zetten om files te verminderen en het verkeer te laten doorstromen. "

 • 50PLUS: Eens

  "Voor 50PLUS staat veiligheid en doorstroming van het verkeer voorop."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De uitbreiding van het wegennet gaat ten koste van natuur en kwaliteit van onze leefomgeving. De Partij voor de Dieren zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en het aantal autokilometers te verlagen. Voor langeafstandsvervoer wordt ingezet op openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer en geen uitbreiding van bestaande wegen."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Bereikbaarheid en doorstroming in heel Brabant is belangrijk om de economie draaiende te houden. Ook willen wij blijven investeren om de wegen in Brabant veiliger te maken. Soms gaat dat ten koste van een stukje natuur dat dan wel op een andere plek gecompenseerd moeten worden. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Voor Lokaal Brabant is meer asfalt niet per definitie de beste oplossing. Bereikbaarheid kan ook ondersteund worden met meer en beter openbaar vervoer, buurtbussen, huisvesting van milieuvriendelijke bedrijven in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Ook hier geldt dat evenwicht belangrijk is. Verkeersveiligheid en natuurbehoud zijn beide belangrijk voor een goed leefklimaat in de provincie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Verbreding van provinciale wegen is noodzakelijk om de bereikbaarheid en daarmee de vitaliteit van de gehele provincie te behouden. Verbreding van provinciale wegen levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid en houdt de kleine plaatsen in de buitengebieden leefbaar."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verbreden en verbeteren van de provinciale wegen. Wij zijn niet direct een voorstander van het aanleggen van nieuwe provinciale wegen."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Niet zonder meer. Economische belangen enerzijds en natuur en leefbaarheid anderzijds maakt dat er gezocht moet worden naar een oplossing met draagvlak. Hierover kun je burgers raadplegen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Asielzoekers Extra belangrijk

De provincie moet gemeenten dwingen om voldoende woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een status.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Gemeenten zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Brabantse VVD is geen voorstander van positieve discriminatie van statushouders. Brabantse woningzoekers moeten ook in staat zijn om een nieuwe woning te huren of kopen. "

 • CDA: Geen van beide

  "Er moeten voldoende woningen zijn voor iedereen en de één gaat niet voor op de ander. "

 • SP: Oneens

  "Urgentie zou voorop moeten staan, ongeacht afkomst. Als dat een statushouder is, is dat een statushouder. Als dat iemand is die vlucht voor huiselijk geweld, dan is dat die persoon. Degene die de woning het hardst nodig heeft, krijgt voorrang!"

 • PVV: Oneens

  "De provincie moet juist afzien van druk op gemeenten om woningen toe te wijzen aan statushouders. In plaats daarvan moet de provincie de gemeenten stimuleren om woningen toe te wijzen aan onze eigen Brabantse woningzoekenden."

 • D66: Eens

  "Brabant is een gastvrije provincie. D66 wil dat nieuwe Nederlanders snel een woning vinden, zodat ze taalonderwijs kunnen volgen en werk kunnen vinden in hun eigen omgeving. Veel gemeenten zorgen hier goed voor. D66 wil gemeenten die hierin niet voldoende meedoen, hierop aanspreken zoals dat nu ook al gebeurt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van een goede woning. Daarom moet het aantal betaalbare woningen omhoog zodat er voor alle woningzoekenden huizen beschikbaar zijn. Ook voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. De gemeenten in Brabant stellen over het algemeen voldoende woningen beschikbaar. De provincie zal daarop blijven toezien."

 • GroenLinks: Eens

  "De provincie houdt toezicht op gemeenten. Als deze een basistaak verzaken, zoals de huisvesting van statushouders, dan moet de provincie wettelijk gezien ingrijpen."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS staat achter de opvang van echte vluchtelingen."

 • Partij voor de Dieren: Geen van beide

  "Rijksoverheid en gemeenten moeten samen tot een aanpak komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit moet er toe leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld, zowel voor statushouders als Nederlandse staatsburgers, zonder dat hier conflicten over ontstaan. Het economische beleid van de provincie moet bijdragen aan eerlijke internationale handel, zodat er minder reden is voor mensen om te vluchten."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Asielzoekers die een status hebben gekregen, hebben het recht op geschikte woonruimte. Gemeenten mogen dit dus niet weigeren. De provincie heeft de rol om hier toezicht op te houden en waar nodig gemeenten er op aan te spreken. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "De provincie heeft hierin geen taak. Dit is een zuivere taak van rijksoverheid en gemeenten. Wat Lokaal Brabant betreft heeft de provincie wél een faciliterende en ondersteunende rol richting gemeenten als het gaat over de tijdelijke huisvestingscapaciteit en huisvestingskwaliteit van arbeidsmigranten."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Dit is primair een zaak tussen Rijk en gemeenten."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Asielzoekers met een status dienen geen voorrang te hebben op anderen. Asielzoekers dienen net als iedereen op hun beurt te wachten op een woning."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor een eerlijke spreiding van asielzoekers. Rijke gemeenten blijken relatief minder statushouders op te vangen dan arme gemeenten. Wat DENK betreft is dat onrechtvaardig. Ook moet er een balans zijn tussen de grootte van de gemeente en de grootte van een asielzoekerscentrum. Omdat er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen, is DENK voorstander van creatieve oplossingen voor de huisvesting. Bijvoorbeeld leegstaande kantoren benutten voor huisvesting."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "De opdracht hiervoor komt van het Rijk. De gemeente voert deze opdracht uit. Indien nodig zorgt de provincie voor flankerend beleid. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Geld voor natuur Extra belangrijk

De provincie moet minder geld aan natuur besteden.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De begroting van de provincie halveert in de komende jaren. Dit betekent dat er minder geld uit te geven is, dus ook aan natuur. De Brabantse VVD wil het Brabantbrede natuurnetwerk aanleggen zodat alle Brabanders op fietsafstand van de natuur kunnen genieten. Om dat te financieren moeten we er voor durven kiezen kleinschalige subsidieregelingen af te schaffen die te veel geld kosten en weinig toevoegen voor héél Brabant."

 • CDA: Oneens

  "Het huidige budget is meer dan voldoende. "

 • SP: Oneens

  "Beheer en aanleg van natuur is een van de belangrijkste taken van de provincie. Het maakt onze provincie zoveel mooier en leefbaarder. De SP vindt dit waardevol en is niet bereid zonder noodzaak hier minder geld uit te geven."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil wél dat bestaande natuur goed beschermd en beheerd wordt. Daar hoort bijvoorbeeld ook het aanpakken van vervuilingen zoals drugsdumpingen bij. De provincie moet echter stoppen met het verspillen van honderden miljoenen euro's voor de aanleg van nieuwe nepnatuur. "

 • D66: Oneens

  "D66 wil het Brabants natuurnetwerk voltooien en de kwaliteit vergroten. Levendige steden in balans met een fraai natuurlandschap. Voor D66 is dat een lonkend perspectief. Mooie natuur en een mooi landschap nodigen uit tot bewegen en versterken het vestigingsklimaat. Bezuinigen op natuur is voor D66 dan ook ondenkbaar. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA vindt het belangrijk dat het Brabantse natuurnetwerk wordt afgemaakt. Natuur is mooi en fijn om in te recreeren. Daarom willen we de bestaande budgetten gewoon inzetten voor natuur. Hier wil de PvdA dus niet op bezuinigen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Ons verkiezingsprogramma resulteert in een verschuiving van middelen. Er gaat minder geld naar het aanleggen van nieuwe wegen en meer geld naar het realiseren van gezonde landbouw, natuurontwikkeling, schone lucht, water en bodem, sociale energietransitie, en schoon en slim vervoer. Meer natuur versterkt onze gezondheid, ons ecosysteem, verbindt onze prachtige natuurgebieden en geeft een verdere impuls aan sport en recreatie."

 • 50PLUS: Oneens

  "Het behoud van de natuur is voor 50PLUS belangrijk."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De bescherming van de natuur met al haar planten en dieren krijgt prioriteit. De natuur staat aan de basis van het leven. Zonder natuur geen bijen en zonder bijen geen voedsel. Natuur is van levensbelang maar de staat van de Brabantse natuur is ronduit slecht. Natuur moet steeds vaker wijken voor woningen, wegen en industrie. De provincie moet dus extra investeren, verbindingen aanleggen en natuur beter beschermen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP is trots op onze mooi natuur. We mogen daarin ook Gods mooie schepping zien. Wij vinden het belangrijk dat de provincie ervoor zorgt dat we ook in de toekomst hiervan kunnen genieten."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Lokaal Brabant is zuinig op de aanwezige natuur en wil ervoor zorgen dat we deze goed beheren. Met het vrijkomen van landbouwgronden komen er kansen voor de aanleg nieuwe natuur en compensatie. Deze kansen moeten benut kunnen worden. Voedselbossen kunnen hierin voor Lokaal Brabant ook een plek krijgen."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Waar nodig beheer."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Natuur is voor de leefbaarheid en economie van de provincie van groot belang. Gelden die voor de natuur zijn bestemd, dienen echter wel efficiënt te worden aangewend."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen, spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. DENK steunt het herstel van verbindingen tussen de natuurgebieden. Ook als dit marginale schadelijke economische neveneffecten heeft."

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "In Brabant staan economische belangen vaak op gespannen voet met leefbaarheid en natuur. Code Oranje is van mening dat economie ten dienste staat van het welzijn van de mens en de leefomgeving."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Opheffen buslijnen Extra belangrijk

De provincie mag buslijnen opheffen als weinig mensen er gebruik van maken.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Iedere Brabander betaalt aan het openbaar vervoer. Als een specifieke lijn lucht in plaats van mensen vervoert dan moeten we die bus op een lijn laten rijden waar wel veel mensen zijn. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer niet meer bij de kleine kernen komt, is dankzij de Brabantse VVD besloten het openbaar vervoer steeds meer op maat te gaan organiseren. "

 • CDA: Oneens

  "Openbaar vervoer moet overal beschikbaar zijn, dus ook in het buitengebied en ook in kleine dorpskernen. "

 • SP: Oneens

  "Weinig gebruik betekent niet geen gebruik! Ook deze 'dunne' lijnen zijn van belang voor mensen. Om op school te komen, of om op bezoek te gaan bij familie, of voor een afspraak in het ziekenhuis. De druk bezochte 'dikke' lijnen moeten voldoende zijn om de kosten te dekken. Dat kan volgens de SP alleen als we de marktwerking uit het openbaar vervoer halen. Geen winstbejag, maar in plaats daarvan een betaalbaar, toegankelijk en bereikbaar openbaar vervoer!"

 • PVV: Eens

  "In plaats van vrijwel lege bussen te laten rondrijden is het beter om in te zetten op efficiëntere alternatieven, zoals flexibel vervoer op afroep."

 • D66: Eens

  "D66 wil nieuwe, betere oplossingen voor het openbaar vervoer. Onrendabele grote bussen zijn niet meer van deze tijd. Met slimme oplossingen en andere vormen van openbaar vervoer, zoals vervoer op afroep en deelauto's, kan iedereen altijd overal komen, ook als er geen bus rijdt. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedereen in Brabant zeker kan zijn van goed vervoer. Daarom wil de PvdA dat er zo weinig mogelijk buslijnen worden geschrapt en zoveel mogelijk dorpen en wijken met de bus bereikbaar blijven. Indien er op lijnen grote bussen rijden die vaak leeg zijn, zetten we kleine busjes in, in plaats van te kiezen voor het schrappen van ritten in avonden en weekenden."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Als vernieuwingen in het openbaar vervoer kansen bieden, omarmen we die. Natuurlijk bewaken we wel dat er voor iedereen goede en betaalbare vervoermogelijkheden zijn, als autorijden of fietsen geen optie is. De inzet van grootschalig materieel draagt alleen bij aan milieudoelen waar de bezettingsgraad voldoende is. Tussen busvervoer en individuele vervoermiddelen komen steeds meer andere gebruiksvriendelijke voorzieningen. Toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten."

 • 50PLUS: Oneens

  "De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. 50PLUS wil openbaar vervoer zo inrichten dat de bereikbaarheid van de kleine kernen gewaarborgd wordt in relatie tot de bereikbaarheid van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Mobiliteit is een sociale levensbehoefte. In het kader van verduurzaming moeten mensen binnen redelijke grenzen overal en altijd gebruik kunnen maken van openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Het openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn. Het openbaar vervoer dient wel veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk te zijn, ook voor mensen met een beperking."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Het openbaar vervoer moet voor iedereen in Brabant beschikbaar en betaalbaar zijn. Voor het platteland is het heel belangrijk dat mensen met de bus naar de voorzieningen kunnen komen."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Voor Lokaal Brabant is opheffen niet aan de orde. Indien er weinig gebruik gemaakt wordt van verbindingen, kan afgeschaald worden naar kleinere bussen (buurtbussen) en een op afroepsysteem. De provincie Brabant dient in te zetten op stimuleren van het gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Dit kan onder andere door transferia in te richten op het platteland. Daarnaast kan worden gekeken naar andere slimme oplossingen, die in het buitenland al operationeel zijn (bijv.Edinburgh Schotland)."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Alle huidige kernen en kerkdorpen moeten bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Dat mag kleinschalig georganiseerd worden."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De gehele provincie, ook de buitengebieden, dienen bereikbaar te zijn. Als bereikbaarheid door de provincie wordt georganiseerd, dient dit echter wel kostenefficiënt te geschieden, desnoods door het opheffen van buslijnen."

 • DENK: Oneens

  "Openbaar vervoer is een wezenlijk onderdeel van onze infrastructuur. Een infrastructuur die in de komende jaren onder toenemende druk komt te staan door een toename in het autoverkeer. Helaas zien wij dat het openbaar vervoer steeds duurder wordt. Om ons wegennet te ontzien is het van belang dat de provincie inzet op goed en betaalbaar openbaar vervoer. "

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Bereikbaarheid, zeker in kleine kernen, is essentieel. Code Oranje pleit ervoor om buslijnen niet zomaar op te heffen, maar in verband met het kostenplaatje wel te zoeken naar alternatieven. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Bomen kappen Extra belangrijk

Bomen die dicht langs provinciale wegen staan, moeten worden gekapt om verkeersslachtoffers te voorkomen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Als bomen aantoonbaar gevaar opleveren voor automobilisten moeten bomen verplaatst of gekapt worden. De Brabantse VVD vindt verkeersveiligheid belangrijker dan één specifieke boom. Op een andere plek kan dan een boom geplant worden als compensatie."

 • CDA: Geen van beide

  "Dit hangt af van de lokale situatie. "

 • SP: Oneens

  "Een mensenleven of een boom? Natuurlijk gaan we voor het eerste. Het probleem is alleen dat je nooit weet tegen welke boom aan gebotst gaat worden. Wil je slachtoffers voorkomen, dan zul je alle bomen moeten rooien. Dat gaat ons veel te ver. We zullen eerst naar andere maatregelen moeten kijken: vangrails, maar ook snelheidsbeperkingen en -controles. Veel ongelukken ontstaan helaas door gedrag in het verkeer."

 • PVV: Eens

  "De PVV wil bomen die een gevaar vormen voor weggebruikers alleen kappen indien vangrails niet ingepast kunnen worden. De PVV pleit sowieso voor meer vangrails en het scheiden van rijbanen."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt verkeersveiligheid heel belangrijk. Er zijn betere oplossingen dan het kappen van bomen. Iedereen geniet van een groen landschap. Brabant is aantrekkelijk door zijn afwisseling tussen natuur en levendig stedelijk gebied. Bomen langs de weg horen hierbij. Bovendien zorgen bomen langs de weg ervoor dat mensen minder hard over provinciale wegen rijden, uit angst voor ongelukken. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van veilige wegen. Daarom willen we extra investeren in de verkeersveiligheid van de Brabantse provinciale wegen. Als we de wegen veiliger maken en weggebruikers zich ook veilig gedragen, gebeuren er al veel minder ongelukken. Bomen kappen we alleen als ze echt een gevaar vormen en er geen alternatieven zijn."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil geen bomenkap langs de provinciale wegen, tenzij daar zeer dringende redenen voor zijn in verband met de verkeersveiligheid. Of kappen echt onvermijdelijk is, is de kernvraag. Mochten bomen gekapt moeten worden, dan moeten er in de directe omgeving meer of net zoveel bomen worden geplant. Deze bomen moeten van goede kwaliteit zijn. "

 • 50PLUS: Eens

  "Voor 50PLUS staat veiligheid voorop."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Bomen zijn niet de oorzaak van verkeersongevallen. Wegen zonder bomen geven vaak een onterecht gevoel van veiligheid. Waar nodig moet op wegen de maximumsnelheid worden verlaagd om verkeersveiligheid te vergroten. Het aantal bomen in Brabant gaat achteruit. Bomen moeten meer bescherming krijgen. Bomen langs wegen zijn een verrijking van het landschap en hebben vaak een grote ecologische waarde."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat het aantal verkeersongelukken in Brabant minder wordt. Wij vinden het geen goed plan om dan maar de bomen te kappen. Wegen kunnen ook anders ingericht worden of de snelheid kan omlaag op gevaarlijke wegen."

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Zonde om op deze wijze in te grijpen in de natuur. De opdracht moet naar mening van Lokaal Brabant zijn dat verkeersdeelnemers zich houden aan de regels en er waar nodig waarschuwingsborden of -tekens worden geplaatst. Daar waar de verkeersveiligheid echt in het gedrang komt, is verplaatsing van de bomen of de weg ook een afweegpunt. Bomen kort langs de weg hebben op veel weggebruikers een bewezen visueel effect, met als gevolg dat zij zachter gaan rijden. "

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Geen van beide

  "Per situatie beoordelen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "De gehele provincie dient bereikbaar te zijn, ook de buitengebieden. Verkeersveiligheid dient te komen vóór milieu- en natuurbelangen. Mensenlevens zijn belangrijker dan bomen."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Senioren Brabant: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Oneens

  "Men mag zich afvragen of het kappen van bomen effectief is nu op veel van deze plaatsen een houten vangrail naast de weg gerealiseerd wordt. Code Oranje durft te betwijfelen of dit bepaalde plekken veiliger maakt. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Nieuwe kerncentrale Extra belangrijk

In Noord-Brabant mag een nieuwe kerncentrale komen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De Brabantse VVD wil de provincie schoon doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor moeten we over op duurzame energie. Wind en zon alleen lossen die uitdaging niet op. Een moderne kerncentrale kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Zo is dat ook in het Akkoord van Parijs afgesproken."

 • CDA: Oneens

  "Wij zien geen ruimte voor een kerncentrale in Brabant."

 • SP: Oneens

  "Wij zien op dit moment geen technieken (of het nu gebaseerd is op plutonium, uranium of thorium) die veilig of volwassen genoeg zijn. Veiligheid moet voorop staan! Bovendien is de bouw van een kerncentrale ontzettend duur. In Frankrijk wordt een moderne kerncentrale gebouwd, die tot nu toe bijna 11 miljard euro kost. Daarnaast duurt de bouw erg lang: gemiddeld 13 jaar. Volgens de SP zijn er betere alternatieven. "

 • PVV: Eens

  "De PVV wil daarbij vooral inzetten op nieuwe, veilige vormen van kernenergie zoals thorium."

 • D66: Oneens

  "Op initiatief van D66 spraken Provinciale Staten zich in november 2018 uit tégen een kerncentrale in Brabant. De kosten zijn te hoog, de doorlooptijd om het te bouwen te lang en met energie uit duurzame bronnen is er meer dan voldoende alternatief. Voor meer informatie zie https://noordbrabant.d66.nl/. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat elke Brabander zeker kan zijn van een veilige woonomgeving. Daarom zijn we tegen nieuwe kerncentrales in Brabant. Bij de huidige vormen van kernenergie is er een risico op ongelukken en het afval kan nog niet goed genoeg verwerkt worden. Bovendien denken we dat er weinig draagvlak in de omgeving zal zijn voor een locatie waar een nieuwe kerncentrale zou moeten komen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Kernenergie kent grote veiligheidsrisico's, zeker in een dichtbevolkte regio. Bovendien is er een afvalprobleem. De provincie Noord-Brabant verzet zich bovendien tegen de opslag van Belgisch kernafval in de kleilagen in de Belgische Kempen. Dit in verband met het mogelijke gevaar voor ons Brabantse drinkwater. Een miljardeninvestering in risicovolle achterhaalde technieken blokkeert de zo noodzakelijke transitie naar echt schone, hernieuwbare, duurzame energie."

 • 50PLUS: Geen van beide

  "50PLUS vindt dat de provincie innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie (transitie) en duurzaamheid moet stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen. Het gebruik van thorium houdt in dat er een kerncentrale moet kunnen komen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Kerncentrales zijn duur en niet duurzaam. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kerncentrales en ook niet aan het opslaan van kernafval in de Brabantse bodem. In plaats van miljarden investeren in kerncentrales wil de Partij voor de Dieren investeren in een betaalbaar klimaatbeleid."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De ChristenUnie-SGP vindt dat er geen nieuwe kerncentrales mogen worden gebouwd vanwege de veiligheidsproblemen rondom kerncentrales en het radioactief afval. Wij zetten voluit in op duurzame energie. "

 • Lokaal Brabant: Oneens

  "Lokaal Brabant is geen voorstander van kernenergie en dus ook niet van een centrale in Brabant. Het verleden heeft voor Lokaal Brabant aangetoond dat de risico's verbonden aan kernenergie niet uit te sluiten zijn. Het afvalprobleem van de opwekking van kernenergie is een onverantwoorde nalatenschap voor de komende generaties."

 • Ouderen Appèl - Hart voor Brabant: Oneens

  "Andere energiebronnen verdienen de voorkeur boven kernenergie."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Kernenergie is milieuvriendelijk en kan veilig worden opgewekt. Een kerncentrale levert bovendien nieuwe en hoogwaardige banen op. Initiatieven voor de bouw van een nieuwe kerncentrale dienen te worden omarmd."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht. De smerigste als eerste. "

 • Senioren Brabant: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Het zou kunnen dat in de (nabije) toekomst anders naar kernenergie gekeken wordt. Het zonder meer uitsluiten past niet bij Code Oranje. Een definitief standpunt wordt pas ingenomen als de bevolking zich hierover uitgesproken heeft. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide